Llistat alfabètic

S'han trobat 19 resultats.

(EN) academic fees
sin. tuition fees
(CA) taxes acadèmiques
(ES) tasas académicas
(FR) droits de scolarité; frais de scolarité
Càrregues econòmiques universitàries que ha de pagar l'estudiant per les classes, tutories, etc., o per la feina d'un supervisor. (Font: GLOSUdG)
Nota: D'acord amb la seva destinació, aquestes taxes s'anomenen "taxes de matrícula", "taxes de tutoria", etc.
(EN) academic freedom
(CA) llibertat de càtedra
(ES) libertad de cátedra
(FR) liberté académique
Llibertat que té una institució de decidir el contingut i les formes dels seus elements d'educació i recerca, fonamental per a la seva autonomia. Això, segons la Carta Magna de les Universitats Europees, ha d'assegurar que la seva recerca i educació han de ser moralment i intel·lectualment independents de qualsevol autoritat política o poder econòmic. A més, assegura al professorat la màxima independència de criteri i expressió científics en el compliment de la seva funció docent. Aquesta llibertat té com a límit el dret de qualsevol alumne de ser informat amb rigor científic sobre aquelles tesis o teories que el docent declara no compartir. (Font: GLOSBERGEN; GLOSUJI)
(EN) academic recognition
(CA) reconeixement acadèmic
(ES) reconocimiento académico
(FR) reconnaissance académique
Aprovació i acceptació (subjectes a condicions) de l'equivalència entre un període d'estudis cursats a una altra universitat, inclosos exàmens i altres mètodes d'avaluació, i un període d'estudis comparable (inclosos també exàmens i altres mètodes d'avaluació) en el centre d'origen, tot i les possibles diferències de continguts dels programes. És una condició necessària per a la mobilitat estudiantil en el marc dels programes Sèneca, Erasmus i Sòcrates. El procés de Bolonya ha motivat que un dels reptes de les universitats europees sigui garantir un sistema comparable i comprensible de reconeixement de títols. (Font: GLOSUJI)
(EN) access to higher education
(CA) accés a l'educació superior
(ES) acceso a la educación superior
(FR) accès à l'enseignement supérieur
Dret d'un candidat qualificat a sol·licitar el seu possible ingrés a l'educació superior. (Font: GLOSCBERGEN)
(EN) accreditation
(CA) acreditació
(ES) acreditación
(FR) accréditation
Procés amb què es comprova l'acompliment d'una sèrie de requisits d'assegurament de la qualitat prèviament establerts. (Font: GLOSUJI)
(EN) accreditation body
(CA) organisme d'acreditació
(ES) organismo de acreditación
(FR) organisme d'accréditation
Entitat independent que elabora normes, criteris i procediments educatius i duu a terme una avaluació d'experts per examinar els programes acadèmics d'una institució, el seu professorat i la seva estructura, i valorar si aquests criteris es compleixen. (GLOSCBERGEN)
(EN) action learning
sin. active learning
(CA) aprenentatge actiu m
(ES) aprendizaje activo
(FR) apprentissage actif; apprentissage par la pratique; apprentissage pratique
(EN) active learning
sin. action learning
(CA) aprenentatge actiu m
(ES) aprendizaje activo
(FR) apprentissage actif; apprentissage par la pratique; apprentissage pratique
(EN) additional training
sin. bridging courses; complementary training
(CA) complements de formació; passarel·la
(ES) complementos de formación; pasarela
(FR) compléments de formation; passerelle
Ensenyaments addicionals que, en alguns casos, s'exigeixen per tenir accés al segon cicle d'un ensenyament que no és una continuació directa del primer cicle que s'ha superat. Aquests estudis estan determinats per les normatives universitàries existents. (Font: GLOSGENCAT)
(EN) admission to higher education
(CA) admissió a l'educació superior
(ES) admisión en la educación superior
(FR) admission à l'enseignement supérieur
Acció de permetre que un candidat qualificat accedeixi als estudis d'educació superior en una institució determinada i/o en un programa determinat. (Font: GLOSCBERGEN)
(EN) AIPU [sigla]
sin. International Association of University Pedagogy
(CA) AIPU [sigla]; Associació Internacional de Pedagogia Universitària
(ES) AIPU [sigla]; Asociación Internacional de Pedagogía Universitaria
(FR) AIPU [sigla]; Association Internationale de Pédagogie Universitaire
Associació creada el 1980 per afavorir el desenvolupament de la pedagogia universitària des d'una perspectiva de col·laboració internacional, que agrupa els països en tres zones geogràfiques: Àfrica, Amèrica (Nord, Centre i Sud) i Europa. També organitza nombrosos esdeveniments i publica la revista "Res academica", centrada en l'àmbit de l'educació superior. (Font: GLOSUJI)
(EN) ANECA [sigla]
sin. National Agency for Quality Assessment and Accreditation
(CA) Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació; ANECA [sigla]
(ES) Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación; ANECA [sigla]
(FR) Agence pour l'Évaluation de la Qualité de l'Enseignement Supérieur en Catalogne; ANECA [sigla]
Agència d'àmbit estatal que dóna suport a les universitats en tots els processos relacionats amb l'assegurament de la qualitat i la millora de la competitivitat del sistema universitari. L'ANECA va ser creada pel Ministeri d'Educació i Ciència després de l'autorització del Consell de Ministres del 19 juliol de 2002. D'acord amb la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, l'ANECA presentarà al ministeri que tingui les competències en matèria d'universitats i al Consell d'Universitats els informes necessaris sobre els processos d'avaluació, certificació i acreditació a l'Estat espanyol, i podrà sol·licitar o prestar col·laboració als òrgans d'avaluació de cada comunitat autònoma. (Font: GLOSUJI; BOE)
Per a més informació, vegeu www.aneca.es
(EN) AQU Catalunya
sin. Quality Assurance Agency for the University System in Catalonia
(CA) Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya; AQU Catalunya
(ES) Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña; AQU Catalunya
Consorci creat el 26 d'octubre de 1996 amb l'objectiu de promoure la millora de la qualitat en el sistema universitari català mitjançant l'avaluació institucional de la qualitat, la certificació dels processos i l'acreditació de l'aprenentatge dels ensenyaments. Aquestes finalitats orienten la seva adequació a les demandes socials, als requisits de qualitat de formació universitària i a la millora contínua dels seus processos, en el marc de l'espai europeu d'educació superior. (Font: www.aqucatalunya.org)
Nota: Abans el seu nom era Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya.
(EN) assessment
sin. evaluation
(CA) avaluació
(ES) evaluación
(FR) évaluation
Conjunt de treball escrit, treball oral i tests pràctics, així com projectes i altres treballs, que s'utilitza per valorar el progrés d'un estudiant en un curs, assignatura o mòdul. Hi ha diferents tipus d'avaluació, com l'avaluació formativa, l'avaluació continuada, etc. (Font: GLOSUdG)
Nota: Tot i que en anglès "evaluation" i "assessment" són sinònims, quan es refereix a l'avaluació de l'alumnat, generalment s'utilitza "assessment".
(EN) assessment
sin. evaluation
(CA) avaluació
(ES) evaluación
(FR) évaluation
Procés general d'anàlisi crítica i sistemàtica per obtenir valoracions o recomanacions sobre la qualitat d'una institució, unitat o programa d'educació superior. L'avaluació pot fer-se per mitjà de procediments interns o externs. Segons les normes ISO, amb aquest procés es realitza el diagnòstic d'una unitat i es determinen els seus punts forts i febles i les propostes de millora de cadascun dels processos que intervenen en el seu funcionament, en allò que fa referència a la gestió de la qualitat. (Font: GLOSIM; GLOSUJI)
(EN) assessment criteria
sin. evaluation criteria
(CA) criteris d'avaluació
(ES) criterios de evaluación
(FR) critères d'évaluation
Conjunt de normes que descriuen allò que l'estudiantat ha de fer per demostrar que ha aconseguit el resultat de l'aprenentatge. (Font: GLOSUJI)
(EN) attendance requirements
(CA) règim de permanència
(ES) régimen de permanencia
(FR) régime de permanence
Conjunt de normes que regulen la permanència de l'estudiantat a la universitat. Aquesta normativa la fixa el Consell Social, d'acord amb la competència que li atribueix la Llei orgànica d'universitats. (Font: GLOSUJI)
(EN) audit
(CA) auditoria
(ES) auditoría
(FR) audit
Examen metòdic i independent a què es sotmet una institució, una unitat o un programa per determinar si la qualitat de les seves activitats, els seus enfocaments i els seus resultats compleix les disposicions prèviament establertes i si aquestes disposicions estan implantades de forma efectiva o són adequades per assolir els objectius fixats. (Font: GLOSUJI)
(EN) autonomous learning
sin. self-directed learning; self-regulated learning
(CA) aprenentatge autònom; aprenentatge autodirigit; aprenentatge autoregulat
(ES) aprendizaje autónomo; aprendizaje autodirigido; aprendizaje autorregulado
(FR) apprentissage autodirigé; apprentissage autonome; apprentissage autorégulateur
Aprenentatge en què l'estudiant realitza el treball acadèmic amb llibertat i independència: fixa els seus objectius d'acord amb les seves necessitats i interessos, planifica la pròpia tasca (temps, espai i ritme), i també ha d'efectuar l'autoavaluació. La funció del docent és facilitar l'aprenentatge, tot propiciant el clima i les condicions més adequades i posant a l'abast de l'estudiant els recursos i els materials necessaris perquè assoleixi els objectius. Implica un tipus d'aprenentatge actiu, no directiu, significatiu i centrat en l'alumne. (Font: GLOSUJI)
Nota: Tot i que aquests tres termes sovint s'utilitzen com a sinònims, cadascun d'ells posa èmfasi en un aspecte concret de l'aprenentatge: l'"aprenentatge autodirigit", en la definició dels objectius; l'"aprenentatge autònom", en la manera d'abordar aquests objectius; i l'"aprenentatge autoregulat", en la autoavaluació i correcció de la metodologia, si cal, durant el procés d'aprenentatge.