Llistat alfabètic

S'han trobat 34 resultats.

(FR) accès à l'enseignement supérieur
(CA) accés a l'educació superior
(ES) acceso a la educación superior
(EN) access to higher education
Dret d'un candidat qualificat a sol·licitar el seu possible ingrés a l'educació superior. (Font: GLOSCBERGEN)
(FR) accréditation
(CA) acreditació
(ES) acreditación
(EN) accreditation
Procés amb què es comprova l'acompliment d'una sèrie de requisits d'assegurament de la qualitat prèviament establerts. (Font: GLOSUJI)
(FR) accumulation de crédits
(CA) acumulació de crèdits
(ES) acumulación de créditos
(EN) credit accumulation
(GA) acumulación de créditos
En un sistema en què els crèdits equivalen a hores lectives i de treball, obtenció de crèdits mitjançant l'assoliment d'uns coneixements que han estat sotmesos a una avaluació.
(FR) admission à l'enseignement supérieur
(CA) admissió a l'educació superior
(ES) admisión en la educación superior
(EN) admission to higher education
Acció de permetre que un candidat qualificat accedeixi als estudis d'educació superior en una institució determinada i/o en un programa determinat. (Font: GLOSCBERGEN)
(FR) affiche
sin. poster
(CA) pòster
(ES) póster
(EN) poster
Presentació d'un treball escrit, generalment de grans dimensions, que s'exposa per ser llegida per un determinat grup de persones.
(FR) Agence pour l'Évaluation de la Qualité de l'Enseignement Supérieur en Catalogne
sin. ANECA [sigla]
(CA) Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació; ANECA [sigla]
(ES) Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación; ANECA [sigla]
(EN) ANECA [sigla]; National Agency for Quality Assessment and Accreditation
Agència d'àmbit estatal que dóna suport a les universitats en tots els processos relacionats amb l'assegurament de la qualitat i la millora de la competitivitat del sistema universitari. L'ANECA va ser creada pel Ministeri d'Educació i Ciència després de l'autorització del Consell de Ministres del 19 juliol de 2002. D'acord amb la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, l'ANECA presentarà al ministeri que tingui les competències en matèria d'universitats i al Consell d'Universitats els informes necessaris sobre els processos d'avaluació, certificació i acreditació a l'Estat espanyol, i podrà sol·licitar o prestar col·laboració als òrgans d'avaluació de cada comunitat autònoma. (Font: GLOSUJI; BOE)
Per a més informació, vegeu www.aneca.es
(FR) AIPU [sigla]
sin. Association Internationale de Pédagogie Universitaire
(CA) AIPU [sigla]; Associació Internacional de Pedagogia Universitària
(ES) AIPU [sigla]; Asociación Internacional de Pedagogía Universitaria
(EN) AIPU [sigla]; International Association of University Pedagogy
Associació creada el 1980 per afavorir el desenvolupament de la pedagogia universitària des d'una perspectiva de col·laboració internacional, que agrupa els països en tres zones geogràfiques: Àfrica, Amèrica (Nord, Centre i Sud) i Europa. També organitza nombrosos esdeveniments i publica la revista "Res academica", centrada en l'àmbit de l'educació superior. (Font: GLOSUJI)
(FR) amélioration continue
(CA) millora contínua; millora continuada
(ES) mejora continua
(EN) continuous improvement
Procés constant per a la millora de la qualitat d'un programa formatiu en els models de gestió, que utilitza les constatacions de l'auditoria, les conclusions de l'auditoria, l'anàlisi de les dades, la revisió de la direcció o altres mitjans, i que generalment condueix a l'acció correctiva i preventiva. El procés de Bolonya ha motivat que un dels reptes de les universitats europees sigui la promoció de l'assegurament de la qualitat de l'educació superior. (Font: CTERM; GLOSUJI)
(FR) amélioration de la qualité
(CA) millora de la qualitat f
(ES) mejora de la calidad
(EN) quality improvement
Part de la gestió de la qualitat (3.02.08) destinada a fer augmentar la capacitat d'acomplir els requisits de la qualitat. (Font: CTERM)
(FR) ANECA [sigla]
sin. Agence pour l'Évaluation de la Qualité de l'Enseignement Supérieur en Catalogne
(CA) Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació; ANECA [sigla]
(ES) Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación; ANECA [sigla]
(EN) ANECA [sigla]; National Agency for Quality Assessment and Accreditation
Agència d'àmbit estatal que dóna suport a les universitats en tots els processos relacionats amb l'assegurament de la qualitat i la millora de la competitivitat del sistema universitari. L'ANECA va ser creada pel Ministeri d'Educació i Ciència després de l'autorització del Consell de Ministres del 19 juliol de 2002. D'acord amb la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, l'ANECA presentarà al ministeri que tingui les competències en matèria d'universitats i al Consell d'Universitats els informes necessaris sobre els processos d'avaluació, certificació i acreditació a l'Estat espanyol, i podrà sol·licitar o prestar col·laboració als òrgans d'avaluació de cada comunitat autònoma. (Font: GLOSUJI; BOE)
Per a més informació, vegeu www.aneca.es
(FR) APP [sigla]
sin. apprentissage par problèmes
(CA) ABP [sigla]; aprenentatge basat en problemes
(ES) ABP [sigla]; aprendizaje basado en problemas
(EN) PBL [sigla]; problem-based learning
Aprenentatge i instrucció en el qual l'alumnat estudia i intenta resoldre problemes reals o hipotètics en grups petits i sota la supervisió d'un tutor. (Font: GLOSUIB)
(FR) apprentissage actif
sin. apprentissage par la pratique; apprentissage pratique
(CA) aprenentatge actiu m
(ES) aprendizaje activo
(EN) action learning; active learning
(FR) apprentissage autodirigé
sin. apprentissage autonome; apprentissage autorégulateur
(CA) aprenentatge autònom; aprenentatge autodirigit; aprenentatge autoregulat
(ES) aprendizaje autónomo; aprendizaje autodirigido; aprendizaje autorregulado
(EN) autonomous learning; self-directed learning; self-regulated learning
Aprenentatge en què l'estudiant realitza el treball acadèmic amb llibertat i independència: fixa els seus objectius d'acord amb les seves necessitats i interessos, planifica la pròpia tasca (temps, espai i ritme), i també ha d'efectuar l'autoavaluació. La funció del docent és facilitar l'aprenentatge, tot propiciant el clima i les condicions més adequades i posant a l'abast de l'estudiant els recursos i els materials necessaris perquè assoleixi els objectius. Implica un tipus d'aprenentatge actiu, no directiu, significatiu i centrat en l'alumne. (Font: GLOSUJI)
Nota: Tot i que aquests tres termes sovint s'utilitzen com a sinònims, cadascun d'ells posa èmfasi en un aspecte concret de l'aprenentatge: l'"aprenentatge autodirigit", en la definició dels objectius; l'"aprenentatge autònom", en la manera d'abordar aquests objectius; i l'"aprenentatge autoregulat", en la autoavaluació i correcció de la metodologia, si cal, durant el procés d'aprenentatge.
(FR) apprentissage autonome
sin. apprentissage autodirigé; apprentissage autorégulateur
(CA) aprenentatge autònom; aprenentatge autodirigit; aprenentatge autoregulat
(ES) aprendizaje autónomo; aprendizaje autodirigido; aprendizaje autorregulado
(EN) autonomous learning; self-directed learning; self-regulated learning
Aprenentatge en què l'estudiant realitza el treball acadèmic amb llibertat i independència: fixa els seus objectius d'acord amb les seves necessitats i interessos, planifica la pròpia tasca (temps, espai i ritme), i també ha d'efectuar l'autoavaluació. La funció del docent és facilitar l'aprenentatge, tot propiciant el clima i les condicions més adequades i posant a l'abast de l'estudiant els recursos i els materials necessaris perquè assoleixi els objectius. Implica un tipus d'aprenentatge actiu, no directiu, significatiu i centrat en l'alumne. (Font: GLOSUJI)
Nota: Tot i que aquests tres termes sovint s'utilitzen com a sinònims, cadascun d'ells posa èmfasi en un aspecte concret de l'aprenentatge: l'"aprenentatge autodirigit", en la definició dels objectius; l'"aprenentatge autònom", en la manera d'abordar aquests objectius; i l'"aprenentatge autoregulat", en la autoavaluació i correcció de la metodologia, si cal, durant el procés d'aprenentatge.
(FR) apprentissage autorégulateur
sin. apprentissage autodirigé; apprentissage autonome
(CA) aprenentatge autònom; aprenentatge autodirigit; aprenentatge autoregulat
(ES) aprendizaje autónomo; aprendizaje autodirigido; aprendizaje autorregulado
(EN) autonomous learning; self-directed learning; self-regulated learning
Aprenentatge en què l'estudiant realitza el treball acadèmic amb llibertat i independència: fixa els seus objectius d'acord amb les seves necessitats i interessos, planifica la pròpia tasca (temps, espai i ritme), i també ha d'efectuar l'autoavaluació. La funció del docent és facilitar l'aprenentatge, tot propiciant el clima i les condicions més adequades i posant a l'abast de l'estudiant els recursos i els materials necessaris perquè assoleixi els objectius. Implica un tipus d'aprenentatge actiu, no directiu, significatiu i centrat en l'alumne. (Font: GLOSUJI)
Nota: Tot i que aquests tres termes sovint s'utilitzen com a sinònims, cadascun d'ells posa èmfasi en un aspecte concret de l'aprenentatge: l'"aprenentatge autodirigit", en la definició dels objectius; l'"aprenentatge autònom", en la manera d'abordar aquests objectius; i l'"aprenentatge autoregulat", en la autoavaluació i correcció de la metodologia, si cal, durant el procés d'aprenentatge.
(FR) apprentissage collaboratif
sin. apprentissage coopératif
(CA) aprenentatge col·laboratiu; aprenentatge cooperatiu
(ES) aprendizaje colaborativo; aprendizaje cooperativo
(EN) collaborative learning; cooperative learning
Aprenentatge que considera l'actuació personal vinculada a la d'altres persones amb qui es participa en un procés formatiu. Sol requerir la presència de cinc elements: la interdependència positiva (ningú no pot assolir els seus objectius si no els assoleixen la resta de membres del grup), la interacció, l'assumpció de responsabilitats individuals, el desenvolupament de les habilitats del grup i de les relacions interpersonals i la reflexió sobre el treball del grup. (Font: web de la UAB)
(FR) apprentissage coopératif
sin. apprentissage collaboratif
(CA) aprenentatge col·laboratiu; aprenentatge cooperatiu
(ES) aprendizaje colaborativo; aprendizaje cooperativo
(EN) collaborative learning; cooperative learning
Aprenentatge que considera l'actuació personal vinculada a la d'altres persones amb qui es participa en un procés formatiu. Sol requerir la presència de cinc elements: la interdependència positiva (ningú no pot assolir els seus objectius si no els assoleixen la resta de membres del grup), la interacció, l'assumpció de responsabilitats individuals, el desenvolupament de les habilitats del grup i de les relacions interpersonals i la reflexió sobre el treball del grup. (Font: web de la UAB)
(FR) apprentissage électronique
sin. apprentissage en ligne; apprentissage virtuel
(CA) aprenentatge virtual
(ES) aprendizaje electrónico; aprendizaje virtual
(EN) e-learning; electronic learning
Aprenentatge que es desenvolupen amb l'ajut o la mediació de la tecnologia, especialment a través de la xarxa d'Internet, com ara l'anomenat "aprenentatge semipresencial" o "mixt" en què es combinen situacions d'aprenentatge presencial amb sessions no presencials, gràcies a la utilització d'eines multimèdia i de plataformes de teleeducació. (Font: GLOSUJI)
(FR) apprentissage en ligne
sin. apprentissage électronique; apprentissage virtuel
(CA) aprenentatge virtual
(ES) aprendizaje electrónico; aprendizaje virtual
(EN) e-learning; electronic learning
Aprenentatge que es desenvolupen amb l'ajut o la mediació de la tecnologia, especialment a través de la xarxa d'Internet, com ara l'anomenat "aprenentatge semipresencial" o "mixt" en què es combinen situacions d'aprenentatge presencial amb sessions no presencials, gràcies a la utilització d'eines multimèdia i de plataformes de teleeducació. (Font: GLOSUJI)
(FR) apprentissage mixte
(CA) aprenentatge mixt; aprenentatge semipresencial
(ES) aprendizaje combinado; aprendizaje mixto; aprendizaje semipresencial
(EN) blended learning
Aprenentatge en què es combinen sessions d'aprenentatge presencial amb sessions no presencials, gràcies a la utilització d'eines multimèdia i de plataformes de teleeducació. (Font: GLOSUJI)
Nota: Tot i que el terme "aprenentatge semipresencial" s'utilitza molt, es tendeix a establir i prioritzar l'ús del terme "aprenentatge mixt", ja que l'adjectiu "semipresencial" parteix d'un plantejament tradicional d'estudis presencials.