Llistat alfabètic

S'han trobat 4 resultats.

(CA) beca
(ES) beca
(EN) grant; scholarship
(FR) bourse
Quantitat de diners que es concedeix a un estudiant per pagar les taxes universitàries de matrícula i/o cobrir despeses personals (habitatge, llibres, etc.). Les beques poden ser atorgades per institucions públiques, fundacions o empreses privades. (Font: GLOSUdG)
(CA) benchmarking
(ES) benchmarking
(EN) benchmarking
(FR) référentiel
Mètode que, dins l'àmbit de la gestió universitària, permet, a partir d'una sèrie de criteris, comparar contribucions, processos o resultats de diferents institucions d'educació superior o bé entre parts d'una única institució (benchmarking intern). El benchmarking intern es pot aplicar a departaments acadèmics, escoles o entre unitats administratives i de serveis d'una universitat. Aquest mètode contribueix a l'assegurament de la qualitat en l'educació superior, que és un dels sis objectius de la Declaració de Bolonya.
(CA) biografia lingüística
(ES) biografía lingüística
(EN) language biography
(FR) biographie langagière; biographie linguistique
Apartat del portafolis europeu de llengües, destinat a l'autoavaluació i la planificació personal, en què es descriuen les experiències de formació en llengües del titular. (Font: NEOL)
Nota: D'acord amb els objectius de l'EEES, el portafolis europeu de llengües és un instrument amb què es pretén promoure el plurilingüisme mitjançant l'aprenentatge de llengües, facilitar la mobilitat per Europa i afavorir l'enteniment i la tolerància entre les diferents cultures. A la biografia lingüística cada persona inclou els objectius del seu aprenentatge lingüístic, els cursos de llengua que ha realitzat, les experiències lingüístiques i multiculturals més significatives que ha viscut i les seves prioritats en l'aprenentatge lingüístic que dugui a terme en el moment de presentar aquest document.
(CA) bones pràctiques
(ES) buenas prácticas
(EN) best practices
(FR) pratiques d'excellence
Mètode o procés innovador que comprèn una varietat acceptada efectiva de pràctiques, el resultat de les quals és el millor rendiment d'una institució o un programa d'educació superior, i que acostuma a servir d'exemple per a altres institucions que busquen finalitats similars als objectius plantejats. (Font: GLOSIM)