Llistat alfabètic

S'han trobat 9 resultats.

(EN) benchmarking
(CA) benchmarking
(ES) benchmarking
(FR) référentiel
Mètode que, dins l'àmbit de la gestió universitària, permet, a partir d'una sèrie de criteris, comparar contribucions, processos o resultats de diferents institucions d'educació superior o bé entre parts d'una única institució (benchmarking intern). El benchmarking intern es pot aplicar a departaments acadèmics, escoles o entre unitats administratives i de serveis d'una universitat. Aquest mètode contribueix a l'assegurament de la qualitat en l'educació superior, que és un dels sis objectius de la Declaració de Bolonya.
(EN) Bergen Communiqué
(CA) Comunicat de Bergen
(ES) Comunicado de Bergen
(FR) Communiqué de Bergen
Document signat pels 45 ministres responsables de l'educació superior que van participar en la conferència celebrada els dies 19 i 20 de maig de 2005 a Bergen sobre l'assoliment dels objectius de l'espai europeu d'educació superior. En aquesta reunió, es va dur a terme una revisió dels informes de seguiment del procés de Bolonya i es va destacar la rellevància i importància, per a l'establiment de l'EEES, dels aspectes següents:
- La implicació i el compromís de les universitats i el seu professorat i estudiantat.
- Els avenços aconseguits en matèria de titulacions, assegurament de la qualitat i reconeixement de títols.
- L'establiment del marc europeu de titulacions en tres cicles.
- La necessitat de definir i avaluar adequadament els resultats de l'aprenentatge i les competències que cal adquirir en cada cicle.
- La cooperació entre les agències de qualitat de tots els països implicats.
- La millora de l'accés als estudis de màster.
- El foment i desenvolupament de la recerca i la innovació.
- L'afavoriment de la mobilitat de tots els membres de la comunicat universitària.
- La promoció dels estudis de doctorat. (Font: "Comunicat oficial de la reunió de ministres encarregats de l'educació superior a Bergen els dies 19 i 20 de maig de 2005")
(EN) Berlin Communiqué
(CA) Comunicat de Berlín
(ES) Comunicado de Berlín
(FR) Communiqué de Berlin
Document signat pels 33 ministres responsables de l'educació superior que van participar en la conferència celebrada el 19 de setembre de 2003 a Berlín per revisar els progressos que s'havien assolit des del Comunicat de Praga i per establir prioritats i nous objectius per als propers anys, amb la finalitat d'accelerar el procés de creació de l'espai europeu d'educació superior. Respecte al Comunicat de Praga, en aquest s'introdueixen les mesures addicionals següents:
- Inclusió dins del procés de Bolonya dels estudis de doctorat com a tercer cicle, amb la finalitat de promoure lligams més estrets entre l'espai europeu d'educació superior (EEES) i l'espai europeu de recerca (EER).
- Realització d'un balanç dels progressos aconseguits que faciliti dades fidedignes de com avança el procés. (Font: "Comunicat oficial de la conferència de ministres responsables de l'educació superior celebrada a Berlín el 19 de setembre de 2003")
(EN) best practices
(CA) bones pràctiques
(ES) buenas prácticas
(FR) pratiques d'excellence
Mètode o procés innovador que comprèn una varietat acceptada efectiva de pràctiques, el resultat de les quals és el millor rendiment d'una institució o un programa d'educació superior, i que acostuma a servir d'exemple per a altres institucions que busquen finalitats similars als objectius plantejats. (Font: GLOSIM)
(EN) blended learning
(CA) aprenentatge mixt; aprenentatge semipresencial
(ES) aprendizaje combinado; aprendizaje mixto; aprendizaje semipresencial
(FR) apprentissage mixte
Aprenentatge en què es combinen sessions d'aprenentatge presencial amb sessions no presencials, gràcies a la utilització d'eines multimèdia i de plataformes de teleeducació. (Font: GLOSUJI)
Nota: Tot i que el terme "aprenentatge semipresencial" s'utilitza molt, es tendeix a establir i prioritzar l'ús del terme "aprenentatge mixt", ja que l'adjectiu "semipresencial" parteix d'un plantejament tradicional d'estudis presencials.
(EN) Bologna Declaration
(CA) Declaració de Bolonya
(ES) Declaración de Bolonia
(FR) Déclaration de Bologne
(GA) Declaración de Boloña
Document signat el 19 de juny de 1999 per vint-i-nou ministres responsables d'educació superior europeus, en què s'estableix l'espai europeu d'educació superior, previst per a 2010, i es promou el sistema europeu d'educació superior. En el document es determinen els objectius següents:
- Adopció d'un sistema de titulacions de fàcil interpretació i comparació.
- Adopció d'un sistema de dos cicles principals: grau i postgrau (actualment, s'estructura en un sistema de tres cicles: grau, màster i doctorat).
- Establiment d'un sistema europeu de crèdits (ECTS).
- Promoció de la mobilitat de l'estudiantat, professorat i personal de recerca, eliminant possibles dificultats.
- Promoció de la cooperació europea en l'assegurament de la qualitat.
- Promoció de la dimensió europea en l'educació superior.
(EN) Bologna process
(CA) procés de Bolonya
(ES) proceso de Bolonia
(FR) processus de Bologne
Procés actual de treball per a la creació de l'espai europeu d'educació superior (EEES), que es va formalitzar amb la Declaració de Bolonya i que està previst que culmini el 2010. El procés de Bolonya es concreta en unes trobades biennals de ministres responsables de l'educació superior a Europa, que finalitzen amb la signatura d'una declaració de principis i objectius. (Font: GLOSWERN)
(EN) bridging courses
sin. additional training; complementary training
(CA) complements de formació; passarel·la
(ES) complementos de formación; pasarela
(FR) compléments de formation; passerelle
Ensenyaments addicionals que, en alguns casos, s'exigeixen per tenir accés al segon cicle d'un ensenyament que no és una continuació directa del primer cicle que s'ha superat. Aquests estudis estan determinats per les normatives universitàries existents. (Font: GLOSGENCAT)
(EN) Bruges process
(CA) procés de Bruges
(ES) proceso de Brujas
(FR) processus de Bruges
Procés iniciat a la Conferència de Bruges l'octubre de 2001 i confirmat a Barcelona el març de 2002 amb l'objectiu de fomentar la cooperació en el camp de l'educació i la formació professional a Europa. Amb aquest procés es pretén millorar la transparència de les titulacions i aptituds mitjançant instruments nous i universals, que integrin les eines existents com el dossier EUROPASS, que inclou el currículum europeu i el suplement del títol. A més, s'ha donat un suport important al sistema europeu de transferència de crèdits a l'educació i la formació professional, que complementa el sistema europeu de transferència de crèdits (ECTS). Es preveu que aquestes mesures siguin implementades dins un procés de cooperació voluntària que serà altament prioritari per a la presidència danesa. El 2010 està previst que es creï un marc europeu per a la formació professional que permeti als ciutadans canviar lliurement de feines, sectors de negocis i països. La transferència de titulacions i aptituds és la condició prèvia de l’aprenentatge per a tota la vida i de la mobilitat elevada. (Font: GLOSCBERLIN)