Llistat alfabètic

S'han trobat 52 resultats.

(ES) convalidación
(CA) convalidació
(EN) validation
(FR) equivalence
Reconeixement oficial de la validesa a efectes acadèmics d’estudis superiors realitzats a l’estranger, hagin finalitzat o no amb l’obtenció d’un títol, per a estudis universitaris parcials de l‘Estat espanyol, de manera que es permeti la continuació d’aquests estudis en una universitat de l’Estat espanyol. També es tracta del procés administratiu pel qual es reconeix l’equivalència pel que fa a contingut i càrrega lectiva entre assignatures de plans d’estudis que condueixen a diferents títols oficials. (Font: Web UPC)
(ES) convergencia
(CA) convergència
(EN) convergence
(FR) convergence
(GA) converxencia
Adopció voluntària de les polítiques apropiades per assolir un objectiu comú. La convergència en l'arquitectura dels sistemes educatius és un dels objectius del procés de Bolonya per arribar a l'espai europeu d'educació superior. Amb la convergència dels sistemes universitaris europeus es busca l'harmonització de l'educació superior, la qual permet una major mobilitat formativa i laboral per Europa. (Font: GLOSUJI)
(ES) CRE [sigla]
sin. Conferencia de Rectores Europeos
(CA) Conferència de Rectors Europeus; CRE [sigla]
(EN) Conference of European Rectors; CRE [sigla]
(FR) Conférence des Recteurs Européens; CRE [sigla]
Antiga organització de rectors europeus que des de 2001 és l'actual Associació Universitària Europea (EUA).
(ES) crédito
sin. crédito universitario
(CA) crèdit; crèdit universitari
(EN) credit; university credit
(FR) crédit; crédit universitaire
(GA) crédito; crédito universitario
Unitat de mesura de l'activitat acadèmica en què s'integren els ensenyaments teòrics i pràctics que constitueixen cada pla d'estudis. Aquesta unitat serveix per mesurar des de les assignatures fins als treballs realitzats pels estudiants tant dintre com fora de la universitat. (Font: GLOSUJI; LBAA)
(ES) crédito ECTS
(CA) crèdit ECTS
(EN) ECTS credit
(FR) crédit ECTS
(GA) crédito ECTS
Unitat de mesura dels ensenyaments universitaris per a l'espai europeu d'educació superior que equival a unes 25-30 hores. L'assignació de crèdits comptabilitzarà les hores corresponents a les classes lectives, teòriques o pràctiques, les hores d'estudi, les hores dedicades a la realització de seminaris, treballs, pràctiques o projectes, i les hores exigides per preparar i fer els exàmens i les proves d'avaluació. Per tant, no és definit únicament en funció de les hores de docència teòrica i pràctica impartida pel professor, ni tampoc només d'acord amb les hores presencials. El crèdit ECTS es una peça clau del procés de Bolonya, tant quant als nous processos d'aprenentatge, com a la transparència i convergència dels sistemes universitaris europeus. (Font: GLOSGENCAT)
Nota: En alguns documents oficials es documenta la denominació "crèdit europeu" com a sinònim de "crèdit ECTS".
(ES) crédito universitario
sin. crédito
(CA) crèdit; crèdit universitari
(EN) credit; university credit
(FR) crédit; crédit universitaire
(GA) crédito; crédito universitario
Unitat de mesura de l'activitat acadèmica en què s'integren els ensenyaments teòrics i pràctics que constitueixen cada pla d'estudis. Aquesta unitat serveix per mesurar des de les assignatures fins als treballs realitzats pels estudiants tant dintre com fora de la universitat. (Font: GLOSUJI; LBAA)
(ES) criterios de evaluación
(CA) criteris d'avaluació
(EN) assessment criteria; evaluation criteria
(FR) critères d'évaluation
Conjunt de normes que descriuen allò que l'estudiantat ha de fer per demostrar que ha aconseguit el resultat de l'aprenentatge. (Font: GLOSUJI)
(ES) CRUE [sigla]
sin. Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas
(CA) Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles; CRUE [sigla]
(EN) Conference of Rectors of Spanish Universities; CRUE [sigla]
(FR) Conférence des Recteurs des Universités Espagnoles; CRUE [sigla]
Associació espanyola sense ànim de lucre d'àmbit estatal, constituïda el desembre de 1994 i formada per les universitats públiques i privades espanyoles, a l'empara de la Llei 161/64, de 24 de desembre, i de les normes complementaries del Decret 1440/65, de 20 de maig. Els seus objectius principals són:
- Afavorir activitats de promoció, gestió i desenvolupament de l'educació superior i de la recerca universitària.
- Fomentar la cooperació entre les universitats espanyoles i entre aquestes i institucions anàlogues estrangeres.
- Intercanviar informació i promoure estudis, informes i recomanacions que redunden en benefici d'una cooperació major i més eficaç amb les administracions públiques. (Font: GLOSUJI)
Més informació a www.crue.org
(ES) cultura de la calidad
(CA) cultura de la qualitat
(EN) quality culture
(FR) culture de qualité
Conjunt de pautes de qualitat comunes, acceptades i integrades que han de complir els sistemes de gestió de les institucions. (Font: GLOSCBERGEN)
(ES) currículo
sin. currículum vítae
(CA) currículum; curriculum vitae
(EN) curriculum vitae
(FR) curriculum vitae
Document que conté les dades personals, la formació acadèmica, l'experiència professional, les competències i les habilitats d'una persona. És un dels documents que integren l'Europass i que serveix per a la recerca de feina o la sol·licitud d'admissió a algun programa d'educació superior.
(ES) currículum vítae
sin. currículo
(CA) currículum; curriculum vitae
(EN) curriculum vitae
(FR) curriculum vitae
Document que conté les dades personals, la formació acadèmica, l'experiència professional, les competències i les habilitats d'una persona. És un dels documents que integren l'Europass i que serveix per a la recerca de feina o la sol·licitud d'admissió a algun programa d'educació superior.
(ES) curso intensivo
(CA) curs intensiu
(EN) intensive course
(FR) cours intensif
Curs que es realitza en un període de temps curt, entre una i quatre setmanes, i que se centra en un tema determinat. Pot impartir-se en una institució diferent a la institució d'origen o en un col·legi o universitat d'estiu. (Font: GLOSUdG)