Llistat alfabètic

S'han trobat 28 resultats.

(EN) certification
(CA) certificació
(ES) certificación
(FR) certification
Reconeixement formal de la consecució d'una cosa o d'una conformitat; pot significar l'assoliment d'un objectiu per part d'una persona, com per exemple un estudiant, o per part d'una institució. Segons les normes ISO, la certificació és el procés mitjançant el qual una entitat degudament acreditada confirma la capacitat que té una unitat, un programa o producte per complir les exigències d'una norma. Es tracta d'un procés d'avaluació externa, que sol·licita de manera voluntària la unitat que s'ha d'avaluar, i que exigeix una superació de criteris i estàndards de qualitat prèviament establerts per a l'obtenció del certificat de qualitat. (Font: GLOSIM; GLOSUJI)
(EN) CNA [sigla]
sin. National Accreditation Committee
(CA) CNA [sigla]; Comitè Nacional d'Acreditació
(ES) CNA [sigla]; Comité Nacional de Acreditación
(FR) Comité Nationale d'Accréditation
Òrgan assessor de l'ANECA, format per persones de prestigi reconegut dels diversos àmbits relacionats amb l'educació superior, que té com a comesa essencial avaluar i validar el procés d'acreditació dissenyat pels grups de treball del Programa d'acreditació de l'ANECA. (Font: GLOSUJI)
(EN) collaborative learning
sin. cooperative learning
(CA) aprenentatge col·laboratiu; aprenentatge cooperatiu
(ES) aprendizaje colaborativo; aprendizaje cooperativo
(FR) apprentissage collaboratif; apprentissage coopératif
Aprenentatge que considera l'actuació personal vinculada a la d'altres persones amb qui es participa en un procés formatiu. Sol requerir la presència de cinc elements: la interdependència positiva (ningú no pot assolir els seus objectius si no els assoleixen la resta de membres del grup), la interacció, l'assumpció de responsabilitats individuals, el desenvolupament de les habilitats del grup i de les relacions interpersonals i la reflexió sobre el treball del grup. (Font: web de la UAB)
(EN) common general directives
(CA) directrius generals comunes
(ES) directrices generales comunes
(FR) directives générales communes
(GA) directrices xerais comúns
Directrius establertes pel govern i aplicables a tots els plans d'estudis que condueixen a l'obtenció de títols de caràcter oficial i de validesa en tot l'Estat. (Font: GLOSUJI)
(EN) communication competencies
(CA) competències comunicatives
(ES) competencias comunicativas
(FR) compétences communicatives
conjunt de coneixements, capacitats i aptituds necessaris per a la recepció, interpretació i producció d’un discurs, a través de diferents canals, que facilita i promou les relacions interpersonals, la formació integral de l’individu i la mobilitat.
(EN) competences
(CA) competències
(ES) competencias
(FR) compétences
(GA) competencias
Conjunt de coneixements, capacitats i aptituds necessàries per executar una tasca determinada. La competència exigeix una combinació de sabers tècnics, metodològics i socials que són el resultat d'un procés d'aprenentatge i que es poden aplicar tant en l'àmbit acadèmic com en el professional. Ser competent significa, per tant, combinar, coordinar i integrar aquests sabers en l'exercici professional. Els programes formatius han de treballar tant les competències específiques -relacionades amb un camp de coneixement i una activitat professional concreta-, com les genèriques, que tenen caràcter transversal perquè són aplicables a diversos camps de coneixement i són necessàries per a qualsevol acció professional. (Font: GLOSUJI)
Nota: Les competències que s'adquireixen en un procés d'aprenentatge es manifesten per mitjà de diverses habilitats. Per aquesta raó sovint es parla, per exemple, tant de "competències lingüístiques" com d'"habilitats lingüístiques" indistintament.
(EN) complementary training
sin. additional training; bridging courses
(CA) complements de formació; passarel·la
(ES) complementos de formación; pasarela
(FR) compléments de formation; passerelle
Ensenyaments addicionals que, en alguns casos, s'exigeixen per tenir accés al segon cicle d'un ensenyament que no és una continuació directa del primer cicle que s'ha superat. Aquests estudis estan determinats per les normatives universitàries existents. (Font: GLOSGENCAT)
(EN) Conference of European Rectors
sin. CRE [sigla]
(CA) Conferència de Rectors Europeus; CRE [sigla]
(ES) Conferencia de Rectores Europeos; CRE [sigla]
(FR) Conférence des Recteurs Européens; CRE [sigla]
Antiga organització de rectors europeus que des de 2001 és l'actual Associació Universitària Europea (EUA).
(EN) Conference of Rectors of Spanish Universities
sin. CRUE [sigla]
(CA) Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles; CRUE [sigla]
(ES) Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas; CRUE [sigla]
(FR) Conférence des Recteurs des Universités Espagnoles; CRUE [sigla]
Associació espanyola sense ànim de lucre d'àmbit estatal, constituïda el desembre de 1994 i formada per les universitats públiques i privades espanyoles, a l'empara de la Llei 161/64, de 24 de desembre, i de les normes complementaries del Decret 1440/65, de 20 de maig. Els seus objectius principals són:
- Afavorir activitats de promoció, gestió i desenvolupament de l'educació superior i de la recerca universitària.
- Fomentar la cooperació entre les universitats espanyoles i entre aquestes i institucions anàlogues estrangeres.
- Intercanviar informació i promoure estudis, informes i recomanacions que redunden en benefici d'una cooperació major i més eficaç amb les administracions públiques. (Font: GLOSUJI)
Més informació a www.crue.org
(EN) contact hour
(CA) hora de contacte; hora presencial
(ES) hora de contacto; hora presencial
(FR) heure-contact
Període de 45 a 60 minuts de docència presencial, durant el qual s'estableix un contacte o la cooperació entre un membre del professorat i un alumne o un grup d'alumnes. (Font: GLOSTUNESE)
(EN) continuing education
sin. lifelong education; lifelong learning; LLL [sigla]; permanent training
(CA) aprenentatge permanent; formació permanent
(ES) aprendizaje permanente; formación permanente
(FR) éducation et formation tout au long de la vie; éducation permanente; formation continue; formation permanente
(GA) formación ao longo da vida
Formació que un individu realitza al llarg de la seva vida en centres especialitzats, amb la finalitat de completar la formació inicial, per a reciclar-se o com a passatemps. (Font: CTERM)
Nota: En català també s'utilitzen els termes "formació continuada", "formació contínua" i "formació al llarg de la vida".
Nota: Tot i que els termes "aprenentatge permanent" i "formació permanent" són sinònims en gairebé tots els contextos, el primer posa l'èmfasi en el procés que duu a terme l'aprenent.
(EN) continuous assessment
sin. continuous evaluation; permanent assessment
(CA) avaluació contínua; avaluació continuada
(ES) evaluación continua
(FR) CC; contrôle continu
Valoració del procés d'aprenentatge de l'estudiantat a partir del seguiment continuat del treball que realitza i dels coneixements que adquireix, amb la qual cosa es poden introduir immediatament les modificacions necessàries per optimitzar el procés i millorar-ne els resultats. (Font: GLOSUJI)
(EN) continuous evaluation
sin. continuous assessment; permanent assessment
(CA) avaluació contínua; avaluació continuada
(ES) evaluación continua
(FR) CC; contrôle continu
Valoració del procés d'aprenentatge de l'estudiantat a partir del seguiment continuat del treball que realitza i dels coneixements que adquireix, amb la qual cosa es poden introduir immediatament les modificacions necessàries per optimitzar el procés i millorar-ne els resultats. (Font: GLOSUJI)
(EN) continuous improvement
(CA) millora contínua; millora continuada
(ES) mejora continua
(FR) amélioration continue
Procés constant per a la millora de la qualitat d'un programa formatiu en els models de gestió, que utilitza les constatacions de l'auditoria, les conclusions de l'auditoria, l'anàlisi de les dades, la revisió de la direcció o altres mitjans, i que generalment condueix a l'acció correctiva i preventiva. El procés de Bolonya ha motivat que un dels reptes de les universitats europees sigui la promoció de l'assegurament de la qualitat de l'educació superior. (Font: CTERM; GLOSUJI)
(EN) convergence
(CA) convergència
(ES) convergencia
(FR) convergence
(GA) converxencia
Adopció voluntària de les polítiques apropiades per assolir un objectiu comú. La convergència en l'arquitectura dels sistemes educatius és un dels objectius del procés de Bolonya per arribar a l'espai europeu d'educació superior. Amb la convergència dels sistemes universitaris europeus es busca l'harmonització de l'educació superior, la qual permet una major mobilitat formativa i laboral per Europa. (Font: GLOSUJI)
(EN) cooperative learning
sin. collaborative learning
(CA) aprenentatge col·laboratiu; aprenentatge cooperatiu
(ES) aprendizaje colaborativo; aprendizaje cooperativo
(FR) apprentissage collaboratif; apprentissage coopératif
Aprenentatge que considera l'actuació personal vinculada a la d'altres persones amb qui es participa en un procés formatiu. Sol requerir la presència de cinc elements: la interdependència positiva (ningú no pot assolir els seus objectius si no els assoleixen la resta de membres del grup), la interacció, l'assumpció de responsabilitats individuals, el desenvolupament de les habilitats del grup i de les relacions interpersonals i la reflexió sobre el treball del grup. (Font: web de la UAB)
(EN) course guide
(CA) guia docent de la titulació
(ES) guía docente de la titulación
(FR) guide d'enseignement du diplôme
(GA) guía docente da titulación
Document que presenta uns estudis de forma global, incloent-hi una descripció general de la institució i titulació, i una descripció detallada de cadascuna de les matèries que els componen. En el procés de convergència, la guia constitueix el dispositiu clau i comú per garantir la presentació clara de l'oferta formativa de cada titulació i la mobilitat de l'estudiantat. (Font: GLOSUJI)
(EN) coursework
(CA) treball de curs
(ES) trabajo de curso
(FR) travail de cours
Conjunt de cursos impartits, tutories i d'altres tasques acadèmiques que són una preparació per a un futur treball independent. (Font: GLOSUdG)
(EN) CRE [sigla]
sin. Conference of European Rectors
(CA) Conferència de Rectors Europeus; CRE [sigla]
(ES) Conferencia de Rectores Europeos; CRE [sigla]
(FR) Conférence des Recteurs Européens; CRE [sigla]
Antiga organització de rectors europeus que des de 2001 és l'actual Associació Universitària Europea (EUA).
(EN) credit
sin. university credit
(CA) crèdit; crèdit universitari
(ES) crédito; crédito universitario
(FR) crédit; crédit universitaire
(GA) crédito; crédito universitario
Unitat de mesura de l'activitat acadèmica en què s'integren els ensenyaments teòrics i pràctics que constitueixen cada pla d'estudis. Aquesta unitat serveix per mesurar des de les assignatures fins als treballs realitzats pels estudiants tant dintre com fora de la universitat. (Font: GLOSUJI; LBAA)