Llistat alfabètic

S'han trobat 50 resultats.

(FR) cadre européen de(s) qualifications
sin. CEQ
(CA) marc europeu de qualificacions; MEQ
(ES) marco europeo de cualificaciones; MEC
(EN) EQF; European Qualifications Framework
(DA) Europäischer Qualifikationsrahmen; EQR
Marc de convergència extensiu que mostra les relacions entre els diversos marcs nacionals de qualificacions d'educació superior de Bolonya i les titulacions que contenen. En aquest marc està prevista una classificació de vuit nivells de qualificacions i habilitats per mesurar els resultats de l'aprenentatge. És un mecanisme d'articulació entre marcs nacionals. (Font: GLOSCBERGEN)
Nota: Per al castellà, els serveis lingüístics del Parlament Europeu has desestimat les denominacions "marco europeo de titulaciones", "marco europeo de cualificación profesional" “marco de cualificaciones europeo" i “marco europeo de certificaciones profesionales".
(FR) cadre national de(s) qualifications
sin. CNQ
(CA) marc nacional de qualificacions; MNQ
(ES) marco nacional de cualificaciones; MNC
(EN) National Qualifications Framework; NQF
(DA) Nationale Qualifikationsrahmen; NQR
Classificació única, en un àmbit estatal o en un sistema educatiu, que serveix perquè totes les qualificacions i altres fites educatives en l'educació superior puguin ser descrites i comparades d'una manera coherent, fins i tot internacionalment, i que defineix les relacions entre les titulacions de l'educació superior. (Font: GLOSCBERGEN)
(FR) campus virtuel
(CA) campus virtual m
(ES) campus virtual
(EN) virtual campus
Conjunt de serveis accessibles per mitjà d'una xarxa telemàtica, generalment Internet, que fan possible la interacció i la transmissió de coneixement i d'informació entre l'alumnat, el professorat i el personal de gestió d'una universitat, sense necessitat de coincidir ni en l'espai ni en el temps. (Font: CTERM)
(FR) candidat -ate au doctorat
(CA) doctorand -a; estudiant -a de doctorat
(ES) doctorando -da; estudiante de doctorado
(EN) doctoral student
Estudiant que realitza un període formatiu per obtenir un títol basat principalment en la recerca. (Font: GLOSUdG)
(FR) carte d'étudiant internationale
sin. ISIC [sigla]
(CA) carnet internacional d'estudiant; ISIC [sigla]
(ES) carné internacional de estudiante; ISIC [sigla]
(EN) International Student Identity Card; ISIC [sigla]
Document internacional d'identificació per a estudiants fomentat per la Confederació Internacional de Viatges per a Estudiants (ISTC) i distribuït per les organitzacions d'estudiants reconegudes per la Unesco des de 1993. Els titulars del carnet poden gaudir de descomptes en més de noranta països en bitllets, allotjament, entrades, etc. Per a més informació, consulteu el web www.isic.org (Font: GLOSCBERLIN)
Nota: Un dels objectius principals de l'EEES, acordats pels ministres responsables de l'educació superior a les successives reunions, és la promoció de la mobilitat de l'estudiantat, el personal docent i investigador i el personal d'administració i serveis.
(FR) CC
sin. contrôle continu
(CA) avaluació contínua; avaluació continuada
(ES) evaluación continua
(EN) continuous assessment; continuous evaluation; permanent assessment
Valoració del procés d'aprenentatge de l'estudiantat a partir del seguiment continuat del treball que realitza i dels coneixements que adquireix, amb la qual cosa es poden introduir immediatament les modificacions necessàries per optimitzar el procés i millorar-ne els resultats. (Font: GLOSUJI)
(FR) Centre Européen pour l'Enseignement Supérieur
sin. UNESCO-CEPES
(CA) Centre Europeu per a l'Educació Superior; UNESCO-CEPES
(ES) Centro Europeo para la Educación Superior; UNESCO-CEPES
(EN) European Centre for Higher Education; UNESCO-CEPES
Membre consultiu del grup de seguiment del procés de Bolonya, en el marc de la Unesco, des de setembre de 2003. Algunes de les seves funcions són les següents:
- Dur a terme projectes rellevants per al desenvolupament i la reforma de l'educació superior, específicament, seguint la Conferència Mundial de la Unesco en Educació Superior (1998) i el procés de Bolonya, i donant suport a la creació de l'espai europeu d'educació superior.
- Proporcionar serveis de consultoria.
- Promoure polítiques de desenvolupament i recerca de l'educació superior i servir com a fòrum per a la discussió de temes importants en l'educació superior. (Font: GLOSUJI)
Més informació a www.cepes.ro
(FR) CEQ
sin. cadre européen de(s) qualifications
(CA) marc europeu de qualificacions; MEQ
(ES) marco europeo de cualificaciones; MEC
(EN) EQF; European Qualifications Framework
(DA) Europäischer Qualifikationsrahmen; EQR
Marc de convergència extensiu que mostra les relacions entre els diversos marcs nacionals de qualificacions d'educació superior de Bolonya i les titulacions que contenen. En aquest marc està prevista una classificació de vuit nivells de qualificacions i habilitats per mesurar els resultats de l'aprenentatge. És un mecanisme d'articulació entre marcs nacionals. (Font: GLOSCBERGEN)
Nota: Per al castellà, els serveis lingüístics del Parlament Europeu has desestimat les denominacions "marco europeo de titulaciones", "marco europeo de cualificación profesional" “marco de cualificaciones europeo" i “marco europeo de certificaciones profesionales".
(FR) CER [sigla]
sin. Conseil Européen de la Recherche
(CA) CER [sigla]; Consell Europeu de Recerca m
(ES) CEI [sigla]; Consejo Europeo de Investigación
(EN) ERC [sigla]; European Research Council
Organisme europeu de finançament de la recerca en tots els camps de la ciència, que fou inaugurat oficialment el 27 de febrer de 2007 a Berlín. D’acord amb el model de societat del coneixement competitiva a escala mundial promogut per la Unió Europea, l’objectiu principal del CER és crear i promoure un sistema de recerca integrat i eficaç. (Font: Comissió Europea)
Nota: Per a més informació, vegeu el web http://erc.europa.eu
(FR) certification
(CA) certificació
(ES) certificación
(EN) certification
Reconeixement formal de la consecució d'una cosa o d'una conformitat; pot significar l'assoliment d'un objectiu per part d'una persona, com per exemple un estudiant, o per part d'una institució. Segons les normes ISO, la certificació és el procés mitjançant el qual una entitat degudament acreditada confirma la capacitat que té una unitat, un programa o producte per complir les exigències d'una norma. Es tracta d'un procés d'avaluació externa, que sol·licita de manera voluntària la unitat que s'ha d'avaluar, i que exigeix una superació de criteris i estàndards de qualitat prèviament establerts per a l'obtenció del certificat de qualitat. (Font: GLOSIM; GLOSUJI)
(FR) charge de travail
(CA) càrrega de treball
(ES) carga de trabajo
(EN) workload
(GA) carga de traballo
Conjunt de les activitats formatives exigides per a la consecució dels objectius d'aprenentatge previstos. En el disseny de les matèries, és el temps en què és previsible que la majoria de l'estudiantat obtingui els resultats dels aprenentatges exigits. Inclou l'assistència a classes, seminaris, estudi personal, preparació i realització d'exàmens, etc. En un programa d'estudis durant un curs acadèmic a Europa (de 36 a 40 setmanes per any), la càrrega de treball equival a 60 crèdits (cada crèdit representa de 24 a 30 hores de treball). (Font: GLOSUJI)
Nota: Tot i que aquest terme sol fer referència a la "càrrega de treball de l'estudiantat", també es parla de la "càrrega de treball del professorat" ("teacher workload"), que pot incloure la impartició de classes, preparació de nou material, correcció d'exercicis o proves, atenció a les consultes dels estudiants, coordinació del curs, preparació d'exercicis i examens, lectura de projectes, etc.
(FR) chercheur -euse postdoctoral -ale
(CA) investigador -a postdoctoral
(ES) investigador -ra posdoctoral
(EN) postdoctoral researcher
Investigador que ha estat qualificat recentment amb un doctorat i que treballa amb un contracte de curta durada. (Font: GLOSUdG)
(FR) classe présencielle
(CA) classe presencial
(ES) clase presencial
(EN) lecture
Exposició de continguts que fa un membre del personal docent en presència d'un grup d'alumnes amb una presentació o explicació (que possiblement inclou demostracions). (Font: GLOSTUNESE)
(FR) CNQ
sin. cadre national de(s) qualifications
(CA) marc nacional de qualificacions; MNQ
(ES) marco nacional de cualificaciones; MNC
(EN) National Qualifications Framework; NQF
(DA) Nationale Qualifikationsrahmen; NQR
Classificació única, en un àmbit estatal o en un sistema educatiu, que serveix perquè totes les qualificacions i altres fites educatives en l'educació superior puguin ser descrites i comparades d'una manera coherent, fins i tot internacionalment, i que defineix les relacions entre les titulacions de l'educació superior. (Font: GLOSCBERGEN)
(FR) comité d'auto-évaluation
(CA) comitè d'autoavaluació
(ES) comité de autoevaluación
(EN) self-assessment committee; self-evaluation committee
Òrgan format per membres de la unitat avaluada que és responsable del desenvolupament de l'autoavaluació i de l'elaboració de l'informe d'autoavaluació. (Font: GLOSUJI)
(FR) comité d'évaluateurs externes
(CA) comitè d'avaluadors externs
(ES) comité de evaluadores externos
(EN) external assessment committee; external evaluation committee
Òrgan format per persones alienes a la institució i unitat avaluada que realitzen una avaluació externa seguint la guia elaborada amb aquesta finalitat. A l'Estat espanyol el formen tres o quatre persones designades entre aquelles que voluntàriament han participat en els processos de formació de l'ANECA o de la corresponent agència autonòmica de qualitat, i hi han obtingut una qualificació apropiada per desenvolupar les activitats encomanades de contrast extern. (Font: GLOSUJI)
(FR) Comité Nationale d'Accréditation
(CA) CNA [sigla]; Comitè Nacional d'Acreditació
(ES) CNA [sigla]; Comité Nacional de Acreditación
(EN) CNA [sigla]; National Accreditation Committee
Òrgan assessor de l'ANECA, format per persones de prestigi reconegut dels diversos àmbits relacionats amb l'educació superior, que té com a comesa essencial avaluar i validar el procés d'acreditació dissenyat pels grups de treball del Programa d'acreditació de l'ANECA. (Font: GLOSUJI)
(FR) Communiqué de Bergen
(CA) Comunicat de Bergen
(ES) Comunicado de Bergen
(EN) Bergen Communiqué
Document signat pels 45 ministres responsables de l'educació superior que van participar en la conferència celebrada els dies 19 i 20 de maig de 2005 a Bergen sobre l'assoliment dels objectius de l'espai europeu d'educació superior. En aquesta reunió, es va dur a terme una revisió dels informes de seguiment del procés de Bolonya i es va destacar la rellevància i importància, per a l'establiment de l'EEES, dels aspectes següents:
- La implicació i el compromís de les universitats i el seu professorat i estudiantat.
- Els avenços aconseguits en matèria de titulacions, assegurament de la qualitat i reconeixement de títols.
- L'establiment del marc europeu de titulacions en tres cicles.
- La necessitat de definir i avaluar adequadament els resultats de l'aprenentatge i les competències que cal adquirir en cada cicle.
- La cooperació entre les agències de qualitat de tots els països implicats.
- La millora de l'accés als estudis de màster.
- El foment i desenvolupament de la recerca i la innovació.
- L'afavoriment de la mobilitat de tots els membres de la comunicat universitària.
- La promoció dels estudis de doctorat. (Font: "Comunicat oficial de la reunió de ministres encarregats de l'educació superior a Bergen els dies 19 i 20 de maig de 2005")
(FR) Communiqué de Berlin
(CA) Comunicat de Berlín
(ES) Comunicado de Berlín
(EN) Berlin Communiqué
Document signat pels 33 ministres responsables de l'educació superior que van participar en la conferència celebrada el 19 de setembre de 2003 a Berlín per revisar els progressos que s'havien assolit des del Comunicat de Praga i per establir prioritats i nous objectius per als propers anys, amb la finalitat d'accelerar el procés de creació de l'espai europeu d'educació superior. Respecte al Comunicat de Praga, en aquest s'introdueixen les mesures addicionals següents:
- Inclusió dins del procés de Bolonya dels estudis de doctorat com a tercer cicle, amb la finalitat de promoure lligams més estrets entre l'espai europeu d'educació superior (EEES) i l'espai europeu de recerca (EER).
- Realització d'un balanç dels progressos aconseguits que faciliti dades fidedignes de com avança el procés. (Font: "Comunicat oficial de la conferència de ministres responsables de l'educació superior celebrada a Berlín el 19 de setembre de 2003")
(FR) Communiqué de Londres
(CA) Comunicat de Londres m
(ES) Comunicado de Londres
(EN) London Communiqué
Document signat pels ministres responsables de l’educació superior que van participar en la conferència celebrada els dies 17 i 18 de maig de 2007 a Londres sobre l’assoliment dels objectius de l’Espai Europeu d’Educació Superior.