Llistat alfabètic

S'han trobat 50 resultats.

(FR) Communiqué de Prague
(CA) Comunicat de Praga
(ES) Comunicado de Praga
(EN) Prague Communiqué
Document signat pels 32 ministres responsables de l'educació superior que van participar en la conferència celebrada el 19 de maig de 2001 a Praga per avaluar el progrés aconseguit en l'establiment de l'espai europeu d'educació superior des de la signatura de la Declaració de Bolonya i la posterior Declaració de la Sorbona, així com per establir línies de futur i prioritats del procés. En aquesta reunió es van reafirmar els principis i objectius del procés de Bolonya:
- L'adopció d'un sistema de títols fàcilment llegibles i comparables.
- L'adopció d'un sistema basat essencialment en dos cicles principals.
- L'establiment d'un sistema de crèdits ECTS.
- La promoció de la mobilitat.
- La promoció de la cooperació europea en l'assegurament de la qualitat.
- La promoció de la dimensió europea en l'educació superior.
A més, es van emfatitzar els aspectes següents:
- La formació permanent, al llarg de la vida.
- La implicació de les institucions d'educació superior i l'estudiantat en el procés.
- La promoció dels avantatges de l'EEES. (Font: "Comunicat oficial de la reunió de ministres europeus encarregats de l'educació superior a Praga el 19 de maig de 2001")
(FR) compétences
(CA) competències
(ES) competencias
(EN) competences
(GA) competencias
Conjunt de coneixements, capacitats i aptituds necessàries per executar una tasca determinada. La competència exigeix una combinació de sabers tècnics, metodològics i socials que són el resultat d'un procés d'aprenentatge i que es poden aplicar tant en l'àmbit acadèmic com en el professional. Ser competent significa, per tant, combinar, coordinar i integrar aquests sabers en l'exercici professional. Els programes formatius han de treballar tant les competències específiques -relacionades amb un camp de coneixement i una activitat professional concreta-, com les genèriques, que tenen caràcter transversal perquè són aplicables a diversos camps de coneixement i són necessàries per a qualsevol acció professional. (Font: GLOSUJI)
Nota: Les competències que s'adquireixen en un procés d'aprenentatge es manifesten per mitjà de diverses habilitats. Per aquesta raó sovint es parla, per exemple, tant de "competències lingüístiques" com d'"habilitats lingüístiques" indistintament.
(FR) compétences communicatives
(CA) competències comunicatives
(ES) competencias comunicativas
(EN) communication competencies
conjunt de coneixements, capacitats i aptituds necessaris per a la recepció, interpretació i producció d’un discurs, a través de diferents canals, que facilita i promou les relacions interpersonals, la formació integral de l’individu i la mobilitat.
(FR) compétences génériques
sin. compétences transversales
(CA) competències genèriques; competències transversals
(ES) competencias genéricas; competencias transversales
(EN) generic competencies; transversal competencies
(GA) competencias xenéricas
Competències compartides per diferents ocupacions o diversos àmbits de coneixement. Són competències apropiades per a la majoria de les professions i estan relacionades amb el desenvolupament personal i la formació orientada a la comunitat. El projecte Tuning proposa, entre altres, les següents: capacitat d'anàlisi i de síntesi, presa de decisions, capacitat de posar en pràctica els coneixements teòrics, treball en equip, planificació i gestió del temps, habilitats interpersonals, coneixements generals bàsics sobre l'àrea d'estudi, lideratge, coneixements bàsics de la professió, capacitat per treballar en un equip multidisciplinari, comunicació oral i escrita en la llengua pròpia, coneixement d'una segona llengua, capacitat per comunicar-se amb persones no expertes en la matèria, apreciació de la diversitat i multiculturalitat, habilitats bàsiques en el maneig de l'ordinador, habilitat per treballar en un context internacional, habilitats de recerca, coneixement de cultures i costums d'altres països, capacitat per aprendre, habilitat per treballar de forma autònoma, habilitats de gestió de la informació, disseny i gestió de projectes, capacitat crítica i autocrítica, iniciativa i esperit emprenedor, capacitat per adaptar-se a noves situacions, compromís ètic, capacitat de generar noves idees (creativitat), preocupació per la qualitat, resolució de problemes i motivació d'èxit. (Font: GLOSUJI)
Nota: Aquestes competències es poden classificar d'una manera orientativa en competències instrumentals, competències interpersonals i competències sistèmiques.
(FR) compétences informationnelles
(CA) competències informacionals
(ES) competencias informacionales
(EN) information competencies
Competències necessàries per a la cerca, selecció, organització, transferència i utilització de la informació. L'adquisició de competències informacionals és una tasca que cal desenvolupar en els nous plans d'estudis adaptats a l'EEES i en la que el personal bibliotecari pot col·laborar amb el personal docent i investigador de forma activa. Aquesta adquisició permet als estudiants:
- Augmentar les seves competències generals.
- Esdevenir autònoms dins la recerca i avaluació dels recursos d'informació per als seus treballs i altres encàrrecs docents.
- Desenvolupar el seu esperit crític i les seves capacitats d'anàlisi en front a la sobreabundància d'informació.
- Fer un major ús dels recursos d'informació, fiables, pertinents i d'un alt nivell de qualitat.
- Reduir els casos de plagi en el cas dels treballs docents i conèixer les regles ètiques en matèria d'ús de la informació.
- Millorar les seves capacitats d'organització de la informació.
- Millorar la seva comuicació oral i escrita.
(Font: Servei de Biblioteques i Documentació de la UPC; http://www.upc.edu/eees/contingut/arxius/SBD_competencies_informacionals.pdf)
(FR) compétences linguistiques
(CA) competències lingüístiques
(ES) competencias lingüísticas
(EN) linguistic competencies
Conjunt de coneixements lingüístics orals i escrits que un parlant té sobre una llengua concreta. (Font: CTERM)
(FR) compétences spécifiques
(CA) competències específiques
(ES) competencias específicas
(EN) specific competencies
(GA) competencias específicas
Competències pròpies d'una ocupació, professió o àmbit de coneixement, que suposen la capacitat d'aplicar les habilitats i els coneixements a noves situacions dins de l'àrea professional i professions afins. (Font: GLOSUJI)
(FR) compétences transversales
sin. compétences génériques
(CA) competències genèriques; competències transversals
(ES) competencias genéricas; competencias transversales
(EN) generic competencies; transversal competencies
(GA) competencias xenéricas
Competències compartides per diferents ocupacions o diversos àmbits de coneixement. Són competències apropiades per a la majoria de les professions i estan relacionades amb el desenvolupament personal i la formació orientada a la comunitat. El projecte Tuning proposa, entre altres, les següents: capacitat d'anàlisi i de síntesi, presa de decisions, capacitat de posar en pràctica els coneixements teòrics, treball en equip, planificació i gestió del temps, habilitats interpersonals, coneixements generals bàsics sobre l'àrea d'estudi, lideratge, coneixements bàsics de la professió, capacitat per treballar en un equip multidisciplinari, comunicació oral i escrita en la llengua pròpia, coneixement d'una segona llengua, capacitat per comunicar-se amb persones no expertes en la matèria, apreciació de la diversitat i multiculturalitat, habilitats bàsiques en el maneig de l'ordinador, habilitat per treballar en un context internacional, habilitats de recerca, coneixement de cultures i costums d'altres països, capacitat per aprendre, habilitat per treballar de forma autònoma, habilitats de gestió de la informació, disseny i gestió de projectes, capacitat crítica i autocrítica, iniciativa i esperit emprenedor, capacitat per adaptar-se a noves situacions, compromís ètic, capacitat de generar noves idees (creativitat), preocupació per la qualitat, resolució de problemes i motivació d'èxit. (Font: GLOSUJI)
Nota: Aquestes competències es poden classificar d'una manera orientativa en competències instrumentals, competències interpersonals i competències sistèmiques.
(FR) compléments de formation
sin. passerelle
(CA) complements de formació; passarel·la
(ES) complementos de formación; pasarela
(EN) additional training; bridging courses; complementary training
Ensenyaments addicionals que, en alguns casos, s'exigeixen per tenir accés al segon cicle d'un ensenyament que no és una continuació directa del primer cicle que s'ha superat. Aquests estudis estan determinats per les normatives universitàries existents. (Font: GLOSGENCAT)
(FR) conférence
(CA) conferència
(ES) conferencia
(EN) lecture
Subministrament de continguts presentats i explicats (possiblement incloent-hi demostracions) per una persona en públic. (Font: GLOSUdG)
(FR) Conférence des Recteurs des Universités Espagnoles
sin. CRUE [sigla]
(CA) Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles; CRUE [sigla]
(ES) Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas; CRUE [sigla]
(EN) Conference of Rectors of Spanish Universities; CRUE [sigla]
Associació espanyola sense ànim de lucre d'àmbit estatal, constituïda el desembre de 1994 i formada per les universitats públiques i privades espanyoles, a l'empara de la Llei 161/64, de 24 de desembre, i de les normes complementaries del Decret 1440/65, de 20 de maig. Els seus objectius principals són:
- Afavorir activitats de promoció, gestió i desenvolupament de l'educació superior i de la recerca universitària.
- Fomentar la cooperació entre les universitats espanyoles i entre aquestes i institucions anàlogues estrangeres.
- Intercanviar informació i promoure estudis, informes i recomanacions que redunden en benefici d'una cooperació major i més eficaç amb les administracions públiques. (Font: GLOSUJI)
Més informació a www.crue.org
(FR) Conférence des Recteurs Européens
sin. CRE [sigla]
(CA) Conferència de Rectors Europeus; CRE [sigla]
(ES) Conferencia de Rectores Europeos; CRE [sigla]
(EN) Conference of European Rectors; CRE [sigla]
Antiga organització de rectors europeus que des de 2001 és l'actual Associació Universitària Europea (EUA).
(FR) connaissances préalables
(CA) coneixements previs
(ES) conocimientos previos
(EN) previous knowledge
Conjunt d'idees i coneixements de què disposa un estudiant i que serveixen per relacionar, interpretar i comprendre nous coneixements. El personal docent, abans d'impartir un nou contingut, ha de tenir en compte aquests coneixements previs de l'estudiantat, que s'activaran i es desenvoluparan gràcies a les inferències, associacions i interpretacions que susciten els processos d'aprenentatge. (Font: GLOSUJI)
(FR) Conseil de Coordination Universitaire
(CA) Consell de Coordinació Universitària
(ES) Consejo de Coordinación Universitaria
(EN) University Coordination Council
Màxim òrgan consultiu i de coordinació del sistema universitari espanyol. Li corresponen les funcions de consulta sobre política universitària i les de coordinació, programació, informe, assessorament i proposta pel que fa a les matèries del sistema universitari, així com aquelles que el sistema determina i les seves disposicions de desenvolupament. El ministre d'Educació forma part d'aquest Consell com a president, i com a vocals en formen part:
- Els responsables de l'ensenyament universitari en els equips de govern de les comunitats autònomes.
- Els rectors de les universitats.
- Vint-i-un membres més, nomenats per reial decret per a un període de quatre anys, entre
personalitats de la vida acadèmica, científica, cultural, professional, econòmica i social; set
designats pel Congrés de Diputats, set pel Senat i set pel Govern. (Font: GLOSUJI)
(FR) Conseil Européen de la Recherche
sin. CER [sigla]
(CA) CER [sigla]; Consell Europeu de Recerca m
(ES) CEI [sigla]; Consejo Europeo de Investigación
(EN) ERC [sigla]; European Research Council
Organisme europeu de finançament de la recerca en tots els camps de la ciència, que fou inaugurat oficialment el 27 de febrer de 2007 a Berlín. D’acord amb el model de societat del coneixement competitiva a escala mundial promogut per la Unió Europea, l’objectiu principal del CER és crear i promoure un sistema de recerca integrat i eficaç. (Font: Comissió Europea)
Nota: Per a més informació, vegeu el web http://erc.europa.eu
(FR) Consortium Européen pour l'Accréditation
sin. ECA [sigla]
(CA) Consorci Europeu d'Acreditació; ECA [sigla]
(ES) Consorcio Europeo de Acreditación; ECA [sigla]
(EN) ECA [sigla]; European Consortium for Accreditation
Organisme que, des de novembre de 2003, integra les agències d'acreditació de diversos països europeus i té com a objectiu bàsic desenvolupar un conjunt de criteris i metodologies perquè les decisions sobre acreditació preses en un país es reconeguin en la resta, i contribuir així al reconeixement de qualificacions i a la mobilitat en Europa. (Font: GLOSUJI)
Per a més informació, vegeu www.ecaconsortium.net
(FR) contenus de formation communs
(CA) continguts formatius comuns
(ES) contenidos formativos comunes
(EN) shared educational content
(GA) contidos formativos comúns
Conjunt de coneixements, actituds i habilitats necessàries per assolir els objectius formatius d'un títol universitari. S'estableixen en les directrius generals pròpies i són d'inclusió obligada en tots els plans d'estudis que porten a l'obtenció d'un mateix títol universitari oficial. (Font: GLOSUJI)
(FR) contrôle continu
sin. CC
(CA) avaluació contínua; avaluació continuada
(ES) evaluación continua
(EN) continuous assessment; continuous evaluation; permanent assessment
Valoració del procés d'aprenentatge de l'estudiantat a partir del seguiment continuat del treball que realitza i dels coneixements que adquireix, amb la qual cosa es poden introduir immediatament les modificacions necessàries per optimitzar el procés i millorar-ne els resultats. (Font: GLOSUJI)
(FR) contrôle de la qualité
(CA) control de la qualitat
(ES) control de la calidad
(EN) quality control
Mesura interna que es fa de la qualitat d'una institució o un programa amb relació a un conjunt d'activitats tècniques i de funcionament. (Font: GLOSCBERGEN)
Nota: En els textos, sovint s'utilitza "control de qualitat" (sense l'article).
(FR) convergence
(CA) convergència
(ES) convergencia
(EN) convergence
(GA) converxencia
Adopció voluntària de les polítiques apropiades per assolir un objectiu comú. La convergència en l'arquitectura dels sistemes educatius és un dels objectius del procés de Bolonya per arribar a l'espai europeu d'educació superior. Amb la convergència dels sistemes universitaris europeus es busca l'harmonització de l'educació superior, la qual permet una major mobilitat formativa i laboral per Europa. (Font: GLOSUJI)