Llistat alfabètic

S'han trobat 50 resultats.

(FR) cours intensif
(CA) curs intensiu
(ES) curso intensivo
(EN) intensive course
Curs que es realitza en un període de temps curt, entre una i quatre setmanes, i que se centra en un tema determinat. Pot impartir-se en una institució diferent a la institució d'origen o en un col·legi o universitat d'estiu. (Font: GLOSUdG)
(FR) CRE [sigla]
sin. Conférence des Recteurs Européens
(CA) Conferència de Rectors Europeus; CRE [sigla]
(ES) Conferencia de Rectores Europeos; CRE [sigla]
(EN) Conference of European Rectors; CRE [sigla]
Antiga organització de rectors europeus que des de 2001 és l'actual Associació Universitària Europea (EUA).
(FR) crédit
sin. crédit universitaire
(CA) crèdit; crèdit universitari
(ES) crédito; crédito universitario
(EN) credit; university credit
(GA) crédito; crédito universitario
Unitat de mesura de l'activitat acadèmica en què s'integren els ensenyaments teòrics i pràctics que constitueixen cada pla d'estudis. Aquesta unitat serveix per mesurar des de les assignatures fins als treballs realitzats pels estudiants tant dintre com fora de la universitat. (Font: GLOSUJI; LBAA)
(FR) crédit ECTS
(CA) crèdit ECTS
(ES) crédito ECTS
(EN) ECTS credit
(GA) crédito ECTS
Unitat de mesura dels ensenyaments universitaris per a l'espai europeu d'educació superior que equival a unes 25-30 hores. L'assignació de crèdits comptabilitzarà les hores corresponents a les classes lectives, teòriques o pràctiques, les hores d'estudi, les hores dedicades a la realització de seminaris, treballs, pràctiques o projectes, i les hores exigides per preparar i fer els exàmens i les proves d'avaluació. Per tant, no és definit únicament en funció de les hores de docència teòrica i pràctica impartida pel professor, ni tampoc només d'acord amb les hores presencials. El crèdit ECTS es una peça clau del procés de Bolonya, tant quant als nous processos d'aprenentatge, com a la transparència i convergència dels sistemes universitaris europeus. (Font: GLOSGENCAT)
Nota: En alguns documents oficials es documenta la denominació "crèdit europeu" com a sinònim de "crèdit ECTS".
(FR) crédit universitaire
sin. crédit
(CA) crèdit; crèdit universitari
(ES) crédito; crédito universitario
(EN) credit; university credit
(GA) crédito; crédito universitario
Unitat de mesura de l'activitat acadèmica en què s'integren els ensenyaments teòrics i pràctics que constitueixen cada pla d'estudis. Aquesta unitat serveix per mesurar des de les assignatures fins als treballs realitzats pels estudiants tant dintre com fora de la universitat. (Font: GLOSUJI; LBAA)
(FR) critères d'évaluation
(CA) criteris d'avaluació
(ES) criterios de evaluación
(EN) assessment criteria; evaluation criteria
Conjunt de normes que descriuen allò que l'estudiantat ha de fer per demostrar que ha aconseguit el resultat de l'aprenentatge. (Font: GLOSUJI)
(FR) CRUE [sigla]
sin. Conférence des Recteurs des Universités Espagnoles
(CA) Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles; CRUE [sigla]
(ES) Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas; CRUE [sigla]
(EN) Conference of Rectors of Spanish Universities; CRUE [sigla]
Associació espanyola sense ànim de lucre d'àmbit estatal, constituïda el desembre de 1994 i formada per les universitats públiques i privades espanyoles, a l'empara de la Llei 161/64, de 24 de desembre, i de les normes complementaries del Decret 1440/65, de 20 de maig. Els seus objectius principals són:
- Afavorir activitats de promoció, gestió i desenvolupament de l'educació superior i de la recerca universitària.
- Fomentar la cooperació entre les universitats espanyoles i entre aquestes i institucions anàlogues estrangeres.
- Intercanviar informació i promoure estudis, informes i recomanacions que redunden en benefici d'una cooperació major i més eficaç amb les administracions públiques. (Font: GLOSUJI)
Més informació a www.crue.org
(FR) culture de qualité
(CA) cultura de la qualitat
(ES) cultura de la calidad
(EN) quality culture
Conjunt de pautes de qualitat comunes, acceptades i integrades que han de complir els sistemes de gestió de les institucions. (Font: GLOSCBERGEN)
(FR) curriculum vitae
(CA) currículum; curriculum vitae
(ES) currículo; currículum vítae
(EN) curriculum vitae
Document que conté les dades personals, la formació acadèmica, l'experiència professional, les competències i les habilitats d'una persona. És un dels documents que integren l'Europass i que serveix per a la recerca de feina o la sol·licitud d'admissió a algun programa d'educació superior.
(FR) cycle
(CA) cicle
(ES) ciclo
(EN) cycle
Conjunt de cursos que porten a obtenir un títol o diploma acadèmic. Un dels objectius establerts en la Declaració de Bolonya era l'adopció d'un sistema basat en dos cicles principals: grau (primer cicle) i postgrau (segon cicle). D'acord amb la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, d'universitats, a l'Estat espanyol es preveu un sistema de tres cicles: grau (primer cicle), màster (segon cicle) i doctorat. (tercer cicle).
Nota: En alguns països, com ara el Regne Unit, quant a l'estructuració dels estudis, no es parla de "cycles" (cicles), sinó de "levels" (nivells).