Llistat alfabètic

S'han trobat 10 resultats.

(ES) Declaración de Bolonia
(CA) Declaració de Bolonya
(EN) Bologna Declaration
(FR) Déclaration de Bologne
(GA) Declaración de Boloña
Document signat el 19 de juny de 1999 per vint-i-nou ministres responsables d'educació superior europeus, en què s'estableix l'espai europeu d'educació superior, previst per a 2010, i es promou el sistema europeu d'educació superior. En el document es determinen els objectius següents:
- Adopció d'un sistema de titulacions de fàcil interpretació i comparació.
- Adopció d'un sistema de dos cicles principals: grau i postgrau (actualment, s'estructura en un sistema de tres cicles: grau, màster i doctorat).
- Establiment d'un sistema europeu de crèdits (ECTS).
- Promoció de la mobilitat de l'estudiantat, professorat i personal de recerca, eliminant possibles dificultats.
- Promoció de la cooperació europea en l'assegurament de la qualitat.
- Promoció de la dimensió europea en l'educació superior.
(ES) Declaración de la Sorbona
(CA) Declaració de la Sorbona
(EN) Sorbonne Declaration
(FR) Déclaration de la Sorbonne
(GA) Declaración da Sorbona
Document signat el 25 de maig de 1988 a París pels ministres responsables d'educació superior d'Alemanya, França, Itàlia i Regne Unit, amb l'objectiu d'aconseguir l'harmonització de l'arquitectura de l'espai europeu d'educació superior. Altres països europeus es van adherir a la Declaració. El document es centrava en les propostes següents:
- L'harmonització progressiva del marc general de les titulacions i cicles de l'espai europeu d'educació superior.
- Un sistema comú de titulacions basat en dos cicles principals -grau (títol de grau) i postgrau (títol de postgrau)- que ha evolucionat cap a un sistema de tres cicles: grau, màster i doctorat, amb els corresponents títols.
- Promoure i facilitar la mobilitat d'estudiantat i el professorat, eliminant possibles dificultats i reconeixent les titulacions i qualificacions acadèmiques.
(ES) descriptor de titulación
(CA) descriptor de titulació
(EN) qualification descriptor
(FR) descriptif du diplôme
Enunciat que especifica de forma breu els objectius i l'estructura d'una titulació. (Font: GLOSUIB)
(ES) director -ra de tesis
(CA) director -a de tesi
(EN) thesis supervisor
(FR) directeur -trice de thèse
Doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada que és nomenat pel departament responsable del programa de doctorat per dirigir la tesi d'un estudiant de doctorat. Normalment ha de tenir una vinculació permanent o temporal amb el departament o institut coordinador del programa de doctorat, tot i que qualsevol altre doctor pot ser director de tesi si existeix un acord previ amb la Comissió de Doctorat i es nomena també un tutor de tesi que necessàriament sigui un professor doctor membre del departament o institut. (Font: Oficina de Doctorat de la UPC)
(ES) directrices generales comunes
(CA) directrius generals comunes
(EN) common general directives
(FR) directives générales communes
(GA) directrices xerais comúns
Directrius establertes pel govern i aplicables a tots els plans d'estudis que condueixen a l'obtenció de títols de caràcter oficial i de validesa en tot l'Estat. (Font: GLOSUJI)
(ES) directrices generales propias
(CA) directrius generals pròpies
(EN) university-specific general directives
(FR) directives générales propres
(GA) directrices xerais propias
Directrius establertes pel govern per a cada títol universitari oficial; han d'ajustar-se a les universitats en l'elaboració dels seus respectius plans d'estudis, perquè aquests puguin ser homologats. (Font: GLOSUJI)
(ES) doble titulación
(CA) doble titulació f
(EN) double degree
(ES) doctorado
sin. estudios de doctorado
(CA) doctorat; estudis de doctorat
(EN) doctoral courses
(FR) doctorat
Estudis de postgrau que condueixen a l'obtenció del títol de doctor o doctora, consten d'un període de formació i un període de recerca, i per als quals no s'estableix una durada total ni en anys ni en crèdits ECTS. No obstant això, el període de formació, al qual s'accedeix després de l'obtenció d'un títol de grau, consta de 60 crèdits que podran ser d'estudis de màster o d'activitats formatives universitàrias específicament dissenyades per a un determinat programa. Al període de recerca, durant el qual s'elabora la tesi doctoral, es pot accedir després d'haver superat el programa de formació o després d'haver obtingut el títol de màster que estableixi el programa de doctorat corresponent. D'acord amb el Reial decret 189/2007, de 9 de febrer, pel qual es modifiquen algunes disposicions del Reial decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau, la data límit d'implantació dels nous estudis de doctorat i de la conseqüent extinció dels estudis de doctorat regulats per la normativa anterior s'estableix per a la finalització del curs acadèmic 2008-2009. (Font: web del MEC)
(ES) doctorando -da
sin. estudiante de doctorado
(CA) doctorand -a; estudiant -a de doctorat
(EN) doctoral student
(FR) candidat -ate au doctorat
Estudiant que realitza un període formatiu per obtenir un títol basat principalment en la recerca. (Font: GLOSUdG)
(ES) dossier
(CA) dossier
(EN) dossier
(FR) dossier
Apartat del portafolis europeu de llengües en què es fa constar la documentació personal sobre les habilitats lingüístiques del titular. Poden formar part del dossier certificats d'idiomes, diplomes, treballs escrits, projectes i altres documents relacionats amb els aspectes exposats al passaport de llengües i a la biografia lingüística. (Font: NEOL)