Llistat alfabètic

S'han trobat 10 resultats.

(EN) degree
(CA) títol; titulació
(ES) título; titulación
(FR) diplôme
(GA) título
Certificació concedida per una institució d'educació superior a un estudiant després d'haver completat satisfactòriament el programa d'estudis corresponent. En un sistema d'acumulació de crèdits, el programa es completa quan s'ha superat un nombre determinat de crèdits, concedits després d'haver assolit els resultats de l'aprenentatge. (Font: GLOSUJI)
Nota: En anglès, generalment s'utilitza el terme "degree" en el cas dels títols d'educació superior en lloc de "qualification".
(EN) degree
(CA) títol d'educació superior
(ES) título de educación superior
(FR) diplôme d'enseignement supérieur
Títol emès per una autoritat competent que acredita que s'ha superat un programa d'educació superior. (Font: GLOSCBERGEN)
(EN) Diploma Supplement
sin. DS [sigla]; European Diploma Supplement
(CA) SD [sigla]; suplement de diploma; suplement europeu al títol
(ES) SD [sigla]; suplemento de diploma; suplemento europeo al título
(FR) supplément au diplôme; supplément européen au diplôme
(GA) suplemento europeo ao título
Annex incorporat al títol oficial, que proporciona una descripció de la naturalesa, nivell, context, contingut i estatus dels estudis fixats i superats satisfactòriament. Facilita la transparència internacional i el reconeixement acadèmic i professional de les qualificacions. Està basat en un model desenvolupat per la Comissió Europea, el Consell d'Europa i la Unesco-CEPES. Està compost pels vuit capítols següents:
1. Dades de l'estudiant.
2. Informació de la titulació.
3. Informació sobre el nivell de la titulació.
4. Informació sobre el contingut i els resultats obtinguts.
5. Informació sobre la funció de la titulació.
6. Informació addicional.
7. Certificació del suplement.
8. Informació sobre el sistema nacional d'educació superior.
(Font: GLOSUJI)
Nota: La denominació d'aquest document encara no ha quedat fixada de forma definitiva.
(EN) doctoral courses
(CA) doctorat; estudis de doctorat
(ES) doctorado; estudios de doctorado
(FR) doctorat
Estudis de postgrau que condueixen a l'obtenció del títol de doctor o doctora, consten d'un període de formació i un període de recerca, i per als quals no s'estableix una durada total ni en anys ni en crèdits ECTS. No obstant això, el període de formació, al qual s'accedeix després de l'obtenció d'un títol de grau, consta de 60 crèdits que podran ser d'estudis de màster o d'activitats formatives universitàrias específicament dissenyades per a un determinat programa. Al període de recerca, durant el qual s'elabora la tesi doctoral, es pot accedir després d'haver superat el programa de formació o després d'haver obtingut el títol de màster que estableixi el programa de doctorat corresponent. D'acord amb el Reial decret 189/2007, de 9 de febrer, pel qual es modifiquen algunes disposicions del Reial decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau, la data límit d'implantació dels nous estudis de doctorat i de la conseqüent extinció dels estudis de doctorat regulats per la normativa anterior s'estableix per a la finalització del curs acadèmic 2008-2009. (Font: web del MEC)
(EN) doctoral degree
(CA) títol de doctor -a
(ES) título de doctor -ra
(FR) doctorat
Títol concedit per una institució d'educació superior a un estudiant que ha completat satisfactòriament els estudis de doctorat.
(EN) doctoral student
(CA) doctorand -a; estudiant -a de doctorat
(ES) doctorando -da; estudiante de doctorado
(FR) candidat -ate au doctorat
Estudiant que realitza un període formatiu per obtenir un títol basat principalment en la recerca. (Font: GLOSUdG)
(EN) doctoral thesis
(CA) tesi; tesi doctoral
(ES) tesis; tesis doctoral
(FR) thèse de doctorat
Treball original de recerca sobre una matèria relacionada amb el camp científic, tècnic o artístic propi del programa de doctorat realitzat pel doctorand, que ha de ser dirigit per un director de tesi i que el doctorand presenta a un tribunal de tesi per obtenir el títol de doctor. (Font: Oficina de Doctorat de la UPC)
(EN) dossier
(CA) dossier
(ES) dossier
(FR) dossier
Apartat del portafolis europeu de llengües en què es fa constar la documentació personal sobre les habilitats lingüístiques del titular. Poden formar part del dossier certificats d'idiomes, diplomes, treballs escrits, projectes i altres documents relacionats amb els aspectes exposats al passaport de llengües i a la biografia lingüística. (Font: NEOL)
(EN) double degree
(CA) doble titulació f
(ES) doble titulación
(EN) DS [sigla]
sin. Diploma Supplement; European Diploma Supplement
(CA) SD [sigla]; suplement de diploma; suplement europeu al títol
(ES) SD [sigla]; suplemento de diploma; suplemento europeo al título
(FR) supplément au diplôme; supplément européen au diplôme
(GA) suplemento europeo ao título
Annex incorporat al títol oficial, que proporciona una descripció de la naturalesa, nivell, context, contingut i estatus dels estudis fixats i superats satisfactòriament. Facilita la transparència internacional i el reconeixement acadèmic i professional de les qualificacions. Està basat en un model desenvolupat per la Comissió Europea, el Consell d'Europa i la Unesco-CEPES. Està compost pels vuit capítols següents:
1. Dades de l'estudiant.
2. Informació de la titulació.
3. Informació sobre el nivell de la titulació.
4. Informació sobre el contingut i els resultats obtinguts.
5. Informació sobre la funció de la titulació.
6. Informació addicional.
7. Certificació del suplement.
8. Informació sobre el sistema nacional d'educació superior.
(Font: GLOSUJI)
Nota: La denominació d'aquest document encara no ha quedat fixada de forma definitiva.