Llistat alfabètic

S'han trobat 20 resultats.

(FR) Déclaration de Bologne
(CA) Declaració de Bolonya
(ES) Declaración de Bolonia
(EN) Bologna Declaration
(GA) Declaración de Boloña
Document signat el 19 de juny de 1999 per vint-i-nou ministres responsables d'educació superior europeus, en què s'estableix l'espai europeu d'educació superior, previst per a 2010, i es promou el sistema europeu d'educació superior. En el document es determinen els objectius següents:
- Adopció d'un sistema de titulacions de fàcil interpretació i comparació.
- Adopció d'un sistema de dos cicles principals: grau i postgrau (actualment, s'estructura en un sistema de tres cicles: grau, màster i doctorat).
- Establiment d'un sistema europeu de crèdits (ECTS).
- Promoció de la mobilitat de l'estudiantat, professorat i personal de recerca, eliminant possibles dificultats.
- Promoció de la cooperació europea en l'assegurament de la qualitat.
- Promoció de la dimensió europea en l'educació superior.
(FR) Déclaration de la Sorbonne
(CA) Declaració de la Sorbona
(ES) Declaración de la Sorbona
(EN) Sorbonne Declaration
(GA) Declaración da Sorbona
Document signat el 25 de maig de 1988 a París pels ministres responsables d'educació superior d'Alemanya, França, Itàlia i Regne Unit, amb l'objectiu d'aconseguir l'harmonització de l'arquitectura de l'espai europeu d'educació superior. Altres països europeus es van adherir a la Declaració. El document es centrava en les propostes següents:
- L'harmonització progressiva del marc general de les titulacions i cicles de l'espai europeu d'educació superior.
- Un sistema comú de titulacions basat en dos cicles principals -grau (títol de grau) i postgrau (títol de postgrau)- que ha evolucionat cap a un sistema de tres cicles: grau, màster i doctorat, amb els corresponents títols.
- Promoure i facilitar la mobilitat d'estudiantat i el professorat, eliminant possibles dificultats i reconeixent les titulacions i qualificacions acadèmiques.
(FR) descriptif du diplôme
(CA) descriptor de titulació
(ES) descriptor de titulación
(EN) qualification descriptor
Enunciat que especifica de forma breu els objectius i l'estructura d'una titulació. (Font: GLOSUIB)
(FR) deuxième cycle
sin. second cycle
(CA) segon cicle
(ES) segundo ciclo
(EN) second cycle
Cicle que correspon als estudis de màster dins dels estudis de postgrau i que condueix a l'obtenció del títol màster, d'acord amb la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.
(FR) diplôme
(CA) títol; titulació
(ES) título; titulación
(EN) degree
(GA) título
Certificació concedida per una institució d'educació superior a un estudiant després d'haver completat satisfactòriament el programa d'estudis corresponent. En un sistema d'acumulació de crèdits, el programa es completa quan s'ha superat un nombre determinat de crèdits, concedits després d'haver assolit els resultats de l'aprenentatge. (Font: GLOSUJI)
Nota: En anglès, generalment s'utilitza el terme "degree" en el cas dels títols d'educació superior en lloc de "qualification".
(FR) diplôme conjoint
(CA) títol compartit; títol conjunt
(ES) título compartido; título conjunto
(EN) joint degree
Títol concedit conjuntament per dues o més institucions d'educació superior a partir d'un programa d'estudis conjunt. (Font: GLOSIM)
(FR) diplôme d'enseignement supérieur
(CA) títol d'educació superior
(ES) título de educación superior
(EN) degree
Títol emès per una autoritat competent que acredita que s'ha superat un programa d'educació superior. (Font: GLOSCBERGEN)
(FR) diplôme de master
sin. diplôme de mastère; mastère
(CA) títol de màster
(ES) máster; título de máster
(EN) master's degree
Títol concedit per una institució d'educació a un estudiant que ha completat satisfactòriament els estudis de màster.
(FR) diplôme de mastère
sin. diplôme de master; mastère
(CA) títol de màster
(ES) máster; título de máster
(EN) master's degree
Títol concedit per una institució d'educació a un estudiant que ha completat satisfactòriament els estudis de màster.
(FR) diplôme officiel
(CA) títol oficial
(ES) título oficial
(EN) official degree
(GA) título oficial
Títol emès per una universitat que acredita que s'ha superat un pla d'estudis de caràcter oficial, amb valor acadèmic i professional en tot l'Estat espanyol. D'acord amb la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, el Govern espanyol establirà les directrius i condicions per a la obtenció de títols oficials, a les quals s'hauran d'ajustar els plans d'estudis de cada centre d'educació superior. Les universitats hauran de posseir l'autorització de la corresponent comunitat autònoma i la verificació del Consell d'Universitats, que certifiquin aquesta subjecció a les directrius i condicions establertes per l'Estat. Els títols oficials s'hauran d'inscriure en el Registre d'universitats, centres i títols.
(FR) diplôme propre à une université
(CA) títol propi
(ES) título propio
(EN) university-specific degree
(GA) título propio
Títol emès per una universitat que no s'inclou dins del grup de títols oficials i que podrà ser inscrit en el Registre d'universitats, centres i títols amb finalitat informativa.
(FR) directeur -trice de thèse
(CA) director -a de tesi
(ES) director -ra de tesis
(EN) thesis supervisor
Doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada que és nomenat pel departament responsable del programa de doctorat per dirigir la tesi d'un estudiant de doctorat. Normalment ha de tenir una vinculació permanent o temporal amb el departament o institut coordinador del programa de doctorat, tot i que qualsevol altre doctor pot ser director de tesi si existeix un acord previ amb la Comissió de Doctorat i es nomena també un tutor de tesi que necessàriament sigui un professor doctor membre del departament o institut. (Font: Oficina de Doctorat de la UPC)
(FR) directives générales communes
(CA) directrius generals comunes
(ES) directrices generales comunes
(EN) common general directives
(GA) directrices xerais comúns
Directrius establertes pel govern i aplicables a tots els plans d'estudis que condueixen a l'obtenció de títols de caràcter oficial i de validesa en tot l'Estat. (Font: GLOSUJI)
(FR) directives générales propres
(CA) directrius generals pròpies
(ES) directrices generales propias
(EN) university-specific general directives
(GA) directrices xerais propias
Directrius establertes pel govern per a cada títol universitari oficial; han d'ajustar-se a les universitats en l'elaboració dels seus respectius plans d'estudis, perquè aquests puguin ser homologats. (Font: GLOSUJI)
(FR) doctorat
(CA) doctorat; estudis de doctorat
(ES) doctorado; estudios de doctorado
(EN) doctoral courses
Estudis de postgrau que condueixen a l'obtenció del títol de doctor o doctora, consten d'un període de formació i un període de recerca, i per als quals no s'estableix una durada total ni en anys ni en crèdits ECTS. No obstant això, el període de formació, al qual s'accedeix després de l'obtenció d'un títol de grau, consta de 60 crèdits que podran ser d'estudis de màster o d'activitats formatives universitàrias específicament dissenyades per a un determinat programa. Al període de recerca, durant el qual s'elabora la tesi doctoral, es pot accedir després d'haver superat el programa de formació o després d'haver obtingut el títol de màster que estableixi el programa de doctorat corresponent. D'acord amb el Reial decret 189/2007, de 9 de febrer, pel qual es modifiquen algunes disposicions del Reial decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau, la data límit d'implantació dels nous estudis de doctorat i de la conseqüent extinció dels estudis de doctorat regulats per la normativa anterior s'estableix per a la finalització del curs acadèmic 2008-2009. (Font: web del MEC)
(FR) doctorat
(CA) títol de doctor -a
(ES) título de doctor -ra
(EN) doctoral degree
Títol concedit per una institució d'educació superior a un estudiant que ha completat satisfactòriament els estudis de doctorat.
(FR) domaine d'études
(CA) àmbit d'estudi
(ES) ámbito de estudio
(EN) study area
Cadascun dels camps en què es classifiquen les titulacions universitàries segons la formació que es dóna i l'especialització. (Font: GLOSUGENCAT)
(FR) dossier
(CA) dossier
(ES) dossier
(EN) dossier
Apartat del portafolis europeu de llengües en què es fa constar la documentació personal sobre les habilitats lingüístiques del titular. Poden formar part del dossier certificats d'idiomes, diplomes, treballs escrits, projectes i altres documents relacionats amb els aspectes exposats al passaport de llengües i a la biografia lingüística. (Font: NEOL)
(FR) dossier d'apprentissage
sin. portefeuille d'élève; portfolio de l'élève
(CA) carpeta d'aprenentatge de l'estudiant; dossier d'aprenentatge
(ES) portafolio de aprendizaje; portafolio del alumno
(EN) student learning portfolio; student portfolio
Recull documental elaborat per un estudiant que mostra la feina que ha realitzat durant el curs en una matèria determinada. (Font: CTERM)
Nota: L'objectiu del dossier d'aprenentatge és regular el procés formatiu i atorgar més autonomia a l'alumnat. Amb la seva elaboració l'alumne planifica i integra la feina que va fent, per la qual cosa també reflexiona sobre aquest procés i pren consciència de quines estratègies li són més útils. A més, el dossier d'aprenentatge permet al professor comprovar la progressió de l'estudiant de forma individualitzada i continuada. Per a més informació vegeu el mòdul 19 "Carpeta d'aprenentatge" de l'Argumenta, http://antalya.uab.es/gab-llengua-catalana/web_argumenta_obert/index.html
(FR) droits de scolarité
sin. frais de scolarité
(CA) taxes acadèmiques
(ES) tasas académicas
(EN) academic fees; tuition fees
Càrregues econòmiques universitàries que ha de pagar l'estudiant per les classes, tutories, etc., o per la feina d'un supervisor. (Font: GLOSUdG)
Nota: D'acord amb la seva destinació, aquestes taxes s'anomenen "taxes de matrícula", "taxes de tutoria", etc.