Llistat alfabètic

S'han trobat 40 resultats.

(ES) ECA [sigla]
sin. Consorcio Europeo de Acreditación
(CA) Consorci Europeu d'Acreditació; ECA [sigla]
(EN) ECA [sigla]; European Consortium for Accreditation
(FR) Consortium Européen pour l'Accréditation; ECA [sigla]
Organisme que, des de novembre de 2003, integra les agències d'acreditació de diversos països europeus i té com a objectiu bàsic desenvolupar un conjunt de criteris i metodologies perquè les decisions sobre acreditació preses en un país es reconeguin en la resta, i contribuir així al reconeixement de qualificacions i a la mobilitat en Europa. (Font: GLOSUJI)
Per a més informació, vegeu www.ecaconsortium.net
(ES) ECTS [sigla]
sin. SETC [sigla]; sistema europeo de transferencia de créditos
(CA) ECTS [sigla]; sistema europeu de transferència de crèdits
(EN) ECTS [sigla]; European Credit Transfer System
(FR) ECTS; système européen de transfert de crédits
(GA) sistema europeo de transferencia de créditos; ECTS [sigla]
Sistema de crèdits basat en la càrrega de treball necessària per a la consecució dels objectius d'un programa, que permet incrementar la transparència dels sistemes educatius i facilitar la mobilitat dels estudiants arreu d'Europa mitjançant la transferència de crèdits. Aquests objectius s'especifiquen preferiblement en termes dels resultats de l'aprenentatge i de les competències que s'han d'adquirir. Aquest sistema ajuda les universitats a organitzar i revisar els seus programes d'estudis i pretén que l'educació superior europea sigui més atractiva per als estudiants d'altres continents. (Font: GLOSUJI)
Nota: En l'ús es documenta també "sistema europeu de transferència i acumulació de crèdits".
(ES) educació superior transfronteriza
sin. educación superior transnacional
(CA) educació superior transfronterera; educació superior transnacional
(EN) cross-border higher education; transnational higher education
(FR) enseignement supérieur transfrontalier; enseignement supérieur transnational
Conjunt de programes d'educació superior o de serveis educatius (inclosos els d'educació a distància) que s'imparteixen en un país diferent d'on es troba localitzada la institució que els ofereix. Aquests programes poden pertànyer al sistema educatiu d'un estat diferent de l'estat en el qual funcionen, o bé poden funcionar independentment de qualsevol sistema educatiu nacional. (Font: GLOSCBERGEN)
(ES) educación superior
(CA) educació superior
(EN) higher education
(FR) enseignement supérieur
(GA) educación superior
Conjunt de programes d'estudis universitaris per a estudiants que tinguin un certificat que els hi doni accés, després d'haver finalitzat el batxillerat o una formació equivalent. (Font: GLOSUdG)
(ES) educación superior transnacional
sin. educació superior transfronteriza
(CA) educació superior transfronterera; educació superior transnacional
(EN) cross-border higher education; transnational higher education
(FR) enseignement supérieur transfrontalier; enseignement supérieur transnational
Conjunt de programes d'educació superior o de serveis educatius (inclosos els d'educació a distància) que s'imparteixen en un país diferent d'on es troba localitzada la institució que els ofereix. Aquests programes poden pertànyer al sistema educatiu d'un estat diferent de l'estat en el qual funcionen, o bé poden funcionar independentment de qualsevol sistema educatiu nacional. (Font: GLOSCBERGEN)
(ES) EEC [sigla]
sin. espacio europeo del conocimiento
(CA) EEC [sigla]; espai europeu del coneixement
(EN) European area of knowledge
(FR) espace européen de la connaissance
Marc d'àmbit europeu que resulta de la confluència de l'espai europeu d'educació superior (EEES), l'espai europeu de la recerca (EER) i l'espai europeu de la informació (EEI), d'acord amb l'anomenada estratègia de Lisboa, proposada pel Consell Europeu amb l'objectiu de convertir Europa en l'economia basada en el coneixement més competitiva i dinàmica del món en l'horitzó del 2010. (Font: Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya)
(ES) EEES [sigla]
sin. espacio europeo de educación superior
(CA) EEES [sigla]; espai europeu d'educació superior
(EN) EHEA [sigla]; European Higher Education Area
(FR) EEES [sigla]; espace européen de l'enseignement supérieur
(GA) espazo europeo de educación superior; EEES [sigla]
(DA) Europäischer Hochschulraum
(IT) Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore
Projecte iniciat amb la Declaració de Bolonya (1999) que promou la convergència de diferents sistemes d'educació en un sol marc amb la finalitat de millorar la qualitat, la transparència i la compatibilitat dels estudis, títols i diplomes de tots els països europeus. Aquest projecte ha de permetre un reconeixement internacional més fàcil de les titulacions i facilitar la mobilitat de l'estudiantat, el personal docent i investigador i el personal d'administració i serveis, així com la integració dels titulats en un únic mercat laboral.
D'acord amb els principis promoguts pel procés de Bolonya, la integració del nostre sistema universitari a l'EEES comporta, d'una banda, una profunda transformació de tots els aspectes relacionats amb l'estructura universitària (sistema de cicles, crèdits ECTS, títols, etc.); i d'una altra, una renovació de la metodologia i els objectius de l'educació superior (tipus d'aprenentatge i formació, processos d'avaluació, programes d'intercanvi, etc.).
Nota: Per al català s'ha desestimat la denominació “espai europeu d’ensenyament superior”, i per al castellà s'han desestimat les variants “espacio europeo de (la) enseñanza superior”, “zona europea de educación superior” i “área europea de educación superior”.
(ES) EEI [sigla]
sin. espacio europeo de investigación
(CA) EER [sigla]; espai europeu de recerca
(EN) ERA [sigla]; European research area
(FR) EER [sigla]; espace européen de la recherche
Estructura i marc d'àmbit europeu per a la recerca i la innovació que reuneix tots els mitjans de què disposa la Unió Europea per aconseguir una millor coordinació de les activitats de recerca i la convergència de polítiques de recerca i innovació de la Unió Europea i dels seus estats membres. La intenció és establir una xarxa de cooperació i col·laboració adequada perquè els centres d'excel·lència europeus no estiguin dispersos. (Font: web de la Comissió Europea)
(ES) empleabilidad
sin. ocupabilidad
(CA) ocupabilitat
(EN) employability
(FR) employabilité
(GA) empregabilidade
Grau de rellevància del programa de formació d'un ensenyament universitari respecte del món del treball, fet de disposar d'uns continguts, competències, habilitats i aptituds coherents pel que fa a aquesta orientació. (Font: GLOSUJI)
(ES) ENQA [sigla]
sin. Asociación Europea de Garantía de la Calidad en la Educación Superior
(CA) Associació Europea de Garantia de la Qualitat en l'Educació Superior; ENQA [sigla]
(EN) ENQA [sigla]; European Association for Quality Assurance in Higher Education
(FR) Association Européenne pour la Garantie de la Qualité dans l'Enseignement Supérieur; ENQA [sigla]
Associació que té com a finalitat donar a conèixer informació, experiències, bones pràctiques i nous desenvolupaments en el camp de l'avaluació de la qualitat i l'assegurament de la qualitat en l'educació superior. (Font: GLOSUJI)
Més informació a www.enqa.eu
Nota: La sigla prové del nom original de l'associació "European Network for Quality Assurance in Higher Education".
(ES) enseñanza TIC
(CA) ensenyament TIC; ensenyança TIC
(EN) ICT teaching
(FR) enseignement TIC
Ensenyament que es fa mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Normalment es desenvolupa en entorns d'aprenentatge virtual. (Font: GLOSTUNESE)
(ES) entorno virtual de aprendizaje
sin. EVA [sigla]
(CA) entorn virtual d'aprenentatge; EVA [sigla]
(EN) virtual learning environment
(FR) environnement virtuel d'apprentissage
Plataforma que reuneix diverses eines en un indret determinat d’Internet amb l’objectiu de facilitar l’aprenentatge -sobre un o diversos temes- als usuaris, els quals acostumen a estar registrats al sistema, compten amb un perfil determinat que els permet accedir a allò que els interessa i poden informar-se, comunicar-se, compartir i construir coneixement, així com col·laborar amb altres usuaris fins a crear una autèntica comunitat virtual.
(ES) ESIB [sigla]
sin. Uniones Nacionales de Estudiantes de Europa
(CA) ESIB [sigla]; Unions Nacionals d'Estudiants d'Europa
(EN) ESIB [sigla]; National Unions of Students in Europe
(FR) ESIB [sigla]; Unions nationales des étudiants d'Europe
Organització europea que aplega diferents associacions d'estudiants de diversos països, i que té com a objectiu representar i promoure els interessos educatius, socials, econòmics i culturals de l'estudiantat en l'àmbit europeu. (Font: GLOSUJI)
Més informació a www.esib.org
(ES) espacio europeo de educación superior
sin. EEES [sigla]
(CA) EEES [sigla]; espai europeu d'educació superior
(EN) EHEA [sigla]; European Higher Education Area
(FR) EEES [sigla]; espace européen de l'enseignement supérieur
(GA) espazo europeo de educación superior; EEES [sigla]
(DA) Europäischer Hochschulraum
(IT) Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore
Projecte iniciat amb la Declaració de Bolonya (1999) que promou la convergència de diferents sistemes d'educació en un sol marc amb la finalitat de millorar la qualitat, la transparència i la compatibilitat dels estudis, títols i diplomes de tots els països europeus. Aquest projecte ha de permetre un reconeixement internacional més fàcil de les titulacions i facilitar la mobilitat de l'estudiantat, el personal docent i investigador i el personal d'administració i serveis, així com la integració dels titulats en un únic mercat laboral.
D'acord amb els principis promoguts pel procés de Bolonya, la integració del nostre sistema universitari a l'EEES comporta, d'una banda, una profunda transformació de tots els aspectes relacionats amb l'estructura universitària (sistema de cicles, crèdits ECTS, títols, etc.); i d'una altra, una renovació de la metodologia i els objectius de l'educació superior (tipus d'aprenentatge i formació, processos d'avaluació, programes d'intercanvi, etc.).
Nota: Per al català s'ha desestimat la denominació “espai europeu d’ensenyament superior”, i per al castellà s'han desestimat les variants “espacio europeo de (la) enseñanza superior”, “zona europea de educación superior” i “área europea de educación superior”.
(ES) espacio europeo de investigación
sin. EEI [sigla]
(CA) EER [sigla]; espai europeu de recerca
(EN) ERA [sigla]; European research area
(FR) EER [sigla]; espace européen de la recherche
Estructura i marc d'àmbit europeu per a la recerca i la innovació que reuneix tots els mitjans de què disposa la Unió Europea per aconseguir una millor coordinació de les activitats de recerca i la convergència de polítiques de recerca i innovació de la Unió Europea i dels seus estats membres. La intenció és establir una xarxa de cooperació i col·laboració adequada perquè els centres d'excel·lència europeus no estiguin dispersos. (Font: web de la Comissió Europea)
(ES) espacio europeo del conocimiento
sin. EEC [sigla]
(CA) EEC [sigla]; espai europeu del coneixement
(EN) European area of knowledge
(FR) espace européen de la connaissance
Marc d'àmbit europeu que resulta de la confluència de l'espai europeu d'educació superior (EEES), l'espai europeu de la recerca (EER) i l'espai europeu de la informació (EEI), d'acord amb l'anomenada estratègia de Lisboa, proposada pel Consell Europeu amb l'objectiu de convertir Europa en l'economia basada en el coneixement més competitiva i dinàmica del món en l'horitzó del 2010. (Font: Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya)
(ES) Estrategia de Lisboa
(CA) Estratègia de Lisboa f
(EN) Lisbon Strategy
(FR) Stratégie de Lisbonne
(IT) Strategia di Lisbona; (DE) Lissabon-Strategie
Acord establert en el marc del Consell Europeu de Lisboa, els dies 23 i 24 de març de 2000, amb l'objectiu de convertir l'economia europea en la més competitiva i dinàmica del món en l’horitzó del 2010. D'acord amb l'estratègia de Lisboa, l'Estat espanyol va aprovar l'any 2005 el Programa nacional de reformes (PNR), l'objectiu estratègic del qual és la plena convergència amb la Unió Europea al 2010, tant respecte a l'assoliment de la renda per càpita com a l'ocupació i la societat del coneixement. (Font: Parlament Europeu i Comissió Europea; Gencat/DURSI; Presidència del Govern espanyol; WIKI)
(ES) estructura de créditos
sin. marco referencial de créditos
(CA) estructura de crèdits
(EN) credit framework
(FR) structure de crédits
Sistema que facilita la mesura i comparació dels resultats de l'ensenyament assolits en un context en què existeixen diferents qualificacions, programes d'estudis i situacions d'aprenentatge. (Font: GLOSUdG)
(ES) estudiante de doctorado
sin. doctorando -da
(CA) doctorand -a; estudiant -a de doctorat
(EN) doctoral student
(FR) candidat -ate au doctorat
Estudiant que realitza un període formatiu per obtenir un títol basat principalment en la recerca. (Font: GLOSUdG)
(ES) estudios de doctorado
sin. doctorado
(CA) doctorat; estudis de doctorat
(EN) doctoral courses
(FR) doctorat
Estudis de postgrau que condueixen a l'obtenció del títol de doctor o doctora, consten d'un període de formació i un període de recerca, i per als quals no s'estableix una durada total ni en anys ni en crèdits ECTS. No obstant això, el període de formació, al qual s'accedeix després de l'obtenció d'un títol de grau, consta de 60 crèdits que podran ser d'estudis de màster o d'activitats formatives universitàrias específicament dissenyades per a un determinat programa. Al període de recerca, durant el qual s'elabora la tesi doctoral, es pot accedir després d'haver superat el programa de formació o després d'haver obtingut el títol de màster que estableixi el programa de doctorat corresponent. D'acord amb el Reial decret 189/2007, de 9 de febrer, pel qual es modifiquen algunes disposicions del Reial decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau, la data límit d'implantació dels nous estudis de doctorat i de la conseqüent extinció dels estudis de doctorat regulats per la normativa anterior s'estableix per a la finalització del curs acadèmic 2008-2009. (Font: web del MEC)