Llistat alfabètic

S'han trobat 42 resultats.

(EN) e-learning
sin. electronic learning
(CA) aprenentatge virtual
(ES) aprendizaje electrónico; aprendizaje virtual
(FR) apprentissage électronique; apprentissage en ligne; apprentissage virtuel
Aprenentatge que es desenvolupen amb l'ajut o la mediació de la tecnologia, especialment a través de la xarxa d'Internet, com ara l'anomenat "aprenentatge semipresencial" o "mixt" en què es combinen situacions d'aprenentatge presencial amb sessions no presencials, gràcies a la utilització d'eines multimèdia i de plataformes de teleeducació. (Font: GLOSUJI)
(EN) ECA [sigla]
sin. European Consortium for Accreditation
(CA) Consorci Europeu d'Acreditació; ECA [sigla]
(ES) Consorcio Europeo de Acreditación; ECA [sigla]
(FR) Consortium Européen pour l'Accréditation; ECA [sigla]
Organisme que, des de novembre de 2003, integra les agències d'acreditació de diversos països europeus i té com a objectiu bàsic desenvolupar un conjunt de criteris i metodologies perquè les decisions sobre acreditació preses en un país es reconeguin en la resta, i contribuir així al reconeixement de qualificacions i a la mobilitat en Europa. (Font: GLOSUJI)
Per a més informació, vegeu www.ecaconsortium.net
(EN) ECTS [sigla]
sin. European Credit Transfer System
(CA) ECTS [sigla]; sistema europeu de transferència de crèdits
(ES) ECTS [sigla]; SETC [sigla]; sistema europeo de transferencia de créditos
(FR) ECTS; système européen de transfert de crédits
(GA) sistema europeo de transferencia de créditos; ECTS [sigla]
Sistema de crèdits basat en la càrrega de treball necessària per a la consecució dels objectius d'un programa, que permet incrementar la transparència dels sistemes educatius i facilitar la mobilitat dels estudiants arreu d'Europa mitjançant la transferència de crèdits. Aquests objectius s'especifiquen preferiblement en termes dels resultats de l'aprenentatge i de les competències que s'han d'adquirir. Aquest sistema ajuda les universitats a organitzar i revisar els seus programes d'estudis i pretén que l'educació superior europea sigui més atractiva per als estudiants d'altres continents. (Font: GLOSUJI)
Nota: En l'ús es documenta també "sistema europeu de transferència i acumulació de crèdits".
(EN) ECTS credit
(CA) crèdit ECTS
(ES) crédito ECTS
(FR) crédit ECTS
(GA) crédito ECTS
Unitat de mesura dels ensenyaments universitaris per a l'espai europeu d'educació superior que equival a unes 25-30 hores. L'assignació de crèdits comptabilitzarà les hores corresponents a les classes lectives, teòriques o pràctiques, les hores d'estudi, les hores dedicades a la realització de seminaris, treballs, pràctiques o projectes, i les hores exigides per preparar i fer els exàmens i les proves d'avaluació. Per tant, no és definit únicament en funció de les hores de docència teòrica i pràctica impartida pel professor, ni tampoc només d'acord amb les hores presencials. El crèdit ECTS es una peça clau del procés de Bolonya, tant quant als nous processos d'aprenentatge, com a la transparència i convergència dels sistemes universitaris europeus. (Font: GLOSGENCAT)
Nota: En alguns documents oficials es documenta la denominació "crèdit europeu" com a sinònim de "crèdit ECTS".
(EN) EHEA [sigla]
sin. European Higher Education Area
(CA) EEES [sigla]; espai europeu d'educació superior
(ES) EEES [sigla]; espacio europeo de educación superior
(FR) EEES [sigla]; espace européen de l'enseignement supérieur
(GA) espazo europeo de educación superior; EEES [sigla]
(DA) Europäischer Hochschulraum
(IT) Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore
Projecte iniciat amb la Declaració de Bolonya (1999) que promou la convergència de diferents sistemes d'educació en un sol marc amb la finalitat de millorar la qualitat, la transparència i la compatibilitat dels estudis, títols i diplomes de tots els països europeus. Aquest projecte ha de permetre un reconeixement internacional més fàcil de les titulacions i facilitar la mobilitat de l'estudiantat, el personal docent i investigador i el personal d'administració i serveis, així com la integració dels titulats en un únic mercat laboral.
D'acord amb els principis promoguts pel procés de Bolonya, la integració del nostre sistema universitari a l'EEES comporta, d'una banda, una profunda transformació de tots els aspectes relacionats amb l'estructura universitària (sistema de cicles, crèdits ECTS, títols, etc.); i d'una altra, una renovació de la metodologia i els objectius de l'educació superior (tipus d'aprenentatge i formació, processos d'avaluació, programes d'intercanvi, etc.).
Nota: Per al català s'ha desestimat la denominació “espai europeu d’ensenyament superior”, i per al castellà s'han desestimat les variants “espacio europeo de (la) enseñanza superior”, “zona europea de educación superior” i “área europea de educación superior”.
(EN) electronic learning
sin. e-learning
(CA) aprenentatge virtual
(ES) aprendizaje electrónico; aprendizaje virtual
(FR) apprentissage électronique; apprentissage en ligne; apprentissage virtuel
Aprenentatge que es desenvolupen amb l'ajut o la mediació de la tecnologia, especialment a través de la xarxa d'Internet, com ara l'anomenat "aprenentatge semipresencial" o "mixt" en què es combinen situacions d'aprenentatge presencial amb sessions no presencials, gràcies a la utilització d'eines multimèdia i de plataformes de teleeducació. (Font: GLOSUJI)
(EN) ELP [sigla]
sin. European Language Portfolio
(CA) PEL [sigla]; portafolis europeu de llengües
(ES) PEL [sigla]; portafolio europeo de las lenguas; portfolio europeo de las lenguas
(FR) PEL [sigla]; portfolio européen des langues
Document d'àmbit europeu que inclou informació sobre les competències lingüístiques i les experiències culturals significatives d'una persona. Està format per un passaport de llengües, una biografia lingüística i un dossier. (Font: NEOL)
Nota: D'acord amb els objectius de l'EEES, el portafolis europeu de llengües és un instrument amb què es pretén promoure el plurilingüisme mitjançant l'aprenentatge de llengües, facilitar la mobilitat per Europa i afavorir l'enteniment i la tolerància entre les diferents cultures.
(EN) employability
(CA) ocupabilitat
(ES) empleabilidad; ocupabilidad
(FR) employabilité
(GA) empregabilidade
Grau de rellevància del programa de formació d'un ensenyament universitari respecte del món del treball, fet de disposar d'uns continguts, competències, habilitats i aptituds coherents pel que fa a aquesta orientació. (Font: GLOSUJI)
(EN) ENQA [sigla]
sin. European Association for Quality Assurance in Higher Education
(CA) Associació Europea de Garantia de la Qualitat en l'Educació Superior; ENQA [sigla]
(ES) Asociación Europea de Garantía de la Calidad en la Educación Superior; ENQA [sigla]
(FR) Association Européenne pour la Garantie de la Qualité dans l'Enseignement Supérieur; ENQA [sigla]
Associació que té com a finalitat donar a conèixer informació, experiències, bones pràctiques i nous desenvolupaments en el camp de l'avaluació de la qualitat i l'assegurament de la qualitat en l'educació superior. (Font: GLOSUJI)
Més informació a www.enqa.eu
Nota: La sigla prové del nom original de l'associació "European Network for Quality Assurance in Higher Education".
(EN) EQF
sin. European Qualifications Framework
(CA) marc europeu de qualificacions; MEQ
(ES) marco europeo de cualificaciones; MEC
(FR) cadre européen de(s) qualifications; CEQ
(DA) Europäischer Qualifikationsrahmen; EQR
Marc de convergència extensiu que mostra les relacions entre els diversos marcs nacionals de qualificacions d'educació superior de Bolonya i les titulacions que contenen. En aquest marc està prevista una classificació de vuit nivells de qualificacions i habilitats per mesurar els resultats de l'aprenentatge. És un mecanisme d'articulació entre marcs nacionals. (Font: GLOSCBERGEN)
Nota: Per al castellà, els serveis lingüístics del Parlament Europeu has desestimat les denominacions "marco europeo de titulaciones", "marco europeo de cualificación profesional" “marco de cualificaciones europeo" i “marco europeo de certificaciones profesionales".
(EN) ERA [sigla]
sin. European research area
(CA) EER [sigla]; espai europeu de recerca
(ES) EEI [sigla]; espacio europeo de investigación
(FR) EER [sigla]; espace européen de la recherche
Estructura i marc d'àmbit europeu per a la recerca i la innovació que reuneix tots els mitjans de què disposa la Unió Europea per aconseguir una millor coordinació de les activitats de recerca i la convergència de polítiques de recerca i innovació de la Unió Europea i dels seus estats membres. La intenció és establir una xarxa de cooperació i col·laboració adequada perquè els centres d'excel·lència europeus no estiguin dispersos. (Font: web de la Comissió Europea)
(EN) Erasmus Mundus programme
(CA) programa Erasmus Mundus
(ES) programa Erasmus Mundus
(FR) programme Erasmus Mundus
Programa europeu de cooperació i mobilitat de l'educació superior que té com a objectiu contribuir que la Unió Europea sigui un centre d'excel·lència en l'àmbit de l'aprenentatge en tot el món, mitjançant el suport als màsters interuniversitaris. A més, dins del programa es concedeixen beques de la Unió Europea als estudiants de tercers països que participen en aquests programes europeus de postgrau, com també als estudiants que són membres de la Unió Europea i que cursen estudis en tercers països. (Font: web de la Comissió Europea)
(EN) Erasmus programme
(CA) programa Erasmus
(ES) programa Erasmus
(FR) programme Erasmus
Programa europeu de cooperació i mobilitat de l'educació superior que forma part del programa d'aprenentatge permanent establert per la Comissió Europea per al finançament de l'educació i la formació. Atén les necessitats d'ensenyament i aprenentatge de totes les persones i institucions implicades en l'educació superior formal, incloent-hi les estades transnacionals d'estudiants a empreses. Els seus objectius són millorar la qualitat de l'educació superior i reforçar la dimensió europea, tot fomentant la cooperació transnacional entre universitats, potenciant la mobilitat europea i millorant la transparència i el reconeixement acadèmic d'estudis i qualificacions en el si de la Unió Europea. (Font: web del MEC i de la Comissió Europea)
(EN) ERC [sigla]
sin. European Research Council
(CA) CER [sigla]; Consell Europeu de Recerca m
(ES) CEI [sigla]; Consejo Europeo de Investigación
(FR) CER [sigla]; Conseil Européen de la Recherche
Organisme europeu de finançament de la recerca en tots els camps de la ciència, que fou inaugurat oficialment el 27 de febrer de 2007 a Berlín. D’acord amb el model de societat del coneixement competitiva a escala mundial promogut per la Unió Europea, l’objectiu principal del CER és crear i promoure un sistema de recerca integrat i eficaç. (Font: Comissió Europea)
Nota: Per a més informació, vegeu el web http://erc.europa.eu
(EN) ESIB [sigla]
sin. National Unions of Students in Europe
(CA) ESIB [sigla]; Unions Nacionals d'Estudiants d'Europa
(ES) ESIB [sigla]; Uniones Nacionales de Estudiantes de Europa
(FR) ESIB [sigla]; Unions nationales des étudiants d'Europe
Organització europea que aplega diferents associacions d'estudiants de diversos països, i que té com a objectiu representar i promoure els interessos educatius, socials, econòmics i culturals de l'estudiantat en l'àmbit europeu. (Font: GLOSUJI)
Més informació a www.esib.org
(EN) EUA [sigla]
sin. European University Association
(CA) Associació Europea d'Universitats; EUA [sigla]
(ES) Asociación Europea de Universidades; EUA [sigla]
(FR) Association Universitaire Européenne; EUA [sigla]
Organisme representatiu de les universitats europees i les conferències nacionals de rectors, que compta amb membres a quaranta-cinc països europeus. Té com a missió promoure el desenvolupament d'un sistema coherent d'educació superior europea i recerca per reforçar les seves contribucions a la societat i a la qualitat de les seves activitats. (Font: GLOSUJI)
Més informació a www.eua.be
(EN) EURASHE [sigla]
sin. European Association of Institutions in Higher Education
(CA) Associació Europea d'Institucions d'Educació Superior; EURASHE [sigla]
(ES) Asociación Europea de Instituciones de Educación Superior; EURASHE [sigla]
(FR) Association Européenne des Institutions d'Enseignement Supérieur; EURASHE [sigla]
Associació fundada a Patres (Grècia) el 1990 que té com a objectiu principal defensar els interessos professionals de les institucions d'educació superior. Entre d'altres funcions, organitza anàlisis, estudis, conferències i seminaris relacionats amb l'educació superior professional a Europa, i aconsella la Comissió Europea i el Grup de Seguiment de Bolonya amb relació a la preparació de les cimeres de ministres europeus responsables d'educació superior. (Font: GLOSUJI)
Més informació a www.eurashe.eu
(EN) Europass
(CA) Europass
(ES) Europass
(FR) Europass
(GA) Europass
Dossier de documents que ajuda els ciutadans a donar a conèixer de manera clara i senzilla les aptituds, titulacions i certificacions que han adquirit al llarg de la vida, tant entre països com entre sectors. El principal objectiu de l'Europass és facilitar la mobilitat dels estudiants i els treballadors pels estats membres de la UE, els països de l'àrea econòmica de lliure comerç i de l'espai econòmic europeu i els països candidats a pertànyer en aquests grups, a l'hora de buscar feina o sol·licitar l'admissió en algun programa d'ensenyament o formació. L'Europass comprèn un conjunt de cinc documents: el currículum, que n'és l'element principal; el passaport de llengües; el document de mobilitat; el suplement al títol o certificat, i el suplement al títol superior. Cada persona fa el seu currículum i passaport de llengües, i el centre o administració competent elabora la resta de documents. El suplement al títol o certificat l'emet el centre on s'han cursat els estudis o bé l'administració que atorga el títol o certificat original. Alguns països, entre els quals hi ha l'Estat espanyol, han creat catàlegs nacionals de suplements Europass al títol o al certificat de professionalitat. Pel que fa al suplement al títol superior, l'expedeix el centre d'educació superior que acredita el títol original. El document de mobilitat l'elaboren els dos centres implicats en el projecte de mobilitat, en la llengua que ambdós acorden amb la persona interessada. Per a més informació, vegeu el web http://europass.cedefop.europa.eu (Font: web del MEC i de la Comissió Europea)
(EN) European area of knowledge
(CA) EEC [sigla]; espai europeu del coneixement
(ES) EEC [sigla]; espacio europeo del conocimiento
(FR) espace européen de la connaissance
Marc d'àmbit europeu que resulta de la confluència de l'espai europeu d'educació superior (EEES), l'espai europeu de la recerca (EER) i l'espai europeu de la informació (EEI), d'acord amb l'anomenada estratègia de Lisboa, proposada pel Consell Europeu amb l'objectiu de convertir Europa en l'economia basada en el coneixement més competitiva i dinàmica del món en l'horitzó del 2010. (Font: Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya)
(EN) European Association for Quality Assurance in Higher Education
sin. ENQA [sigla]
(CA) Associació Europea de Garantia de la Qualitat en l'Educació Superior; ENQA [sigla]
(ES) Asociación Europea de Garantía de la Calidad en la Educación Superior; ENQA [sigla]
(FR) Association Européenne pour la Garantie de la Qualité dans l'Enseignement Supérieur; ENQA [sigla]
Associació que té com a finalitat donar a conèixer informació, experiències, bones pràctiques i nous desenvolupaments en el camp de l'avaluació de la qualitat i l'assegurament de la qualitat en l'educació superior. (Font: GLOSUJI)
Més informació a www.enqa.eu
Nota: La sigla prové del nom original de l'associació "European Network for Quality Assurance in Higher Education".