Llistat alfabètic

S'han trobat 42 resultats.

(EN) external evaluation committee
sin. external assessment committee
(CA) comitè d'avaluadors externs
(ES) comité de evaluadores externos
(FR) comité d'évaluateurs externes
Òrgan format per persones alienes a la institució i unitat avaluada que realitzen una avaluació externa seguint la guia elaborada amb aquesta finalitat. A l'Estat espanyol el formen tres o quatre persones designades entre aquelles que voluntàriament han participat en els processos de formació de l'ANECA o de la corresponent agència autonòmica de qualitat, i hi han obtingut una qualificació apropiada per desenvolupar les activitats encomanades de contrast extern. (Font: GLOSUJI)
(EN) external evaluation report
sin. external assessment report
(CA) informe d'avaluació externa
(ES) informe de evaluación externa
(FR) rapport d'évaluation externe
Document que mostra el contrast que els avaluadors externs fan del procés d'autoavaluació després de revisar l'informe d'autoavaluació i de dur a terme la visita en busca d'evidències. Conté la informació recollida, els resultats, les propostes i les recomanacions de millora suggerides a la unitat avaluada pel comitè d'avaluadors externs. El procés de Bolonya ha motivat que un dels reptes de les universitats europees sigui la promoció de l'assegurament de la qualitat de l'educació superior. (Font: GLOSUJI)