Llistat alfabètic

S'han trobat 35 resultats.

(FR) ECA [sigla]
sin. Consortium Européen pour l'Accréditation
(CA) Consorci Europeu d'Acreditació; ECA [sigla]
(ES) Consorcio Europeo de Acreditación; ECA [sigla]
(EN) ECA [sigla]; European Consortium for Accreditation
Organisme que, des de novembre de 2003, integra les agències d'acreditació de diversos països europeus i té com a objectiu bàsic desenvolupar un conjunt de criteris i metodologies perquè les decisions sobre acreditació preses en un país es reconeguin en la resta, i contribuir així al reconeixement de qualificacions i a la mobilitat en Europa. (Font: GLOSUJI)
Per a més informació, vegeu www.ecaconsortium.net
(FR) ECTS
sin. système européen de transfert de crédits
(CA) ECTS [sigla]; sistema europeu de transferència de crèdits
(ES) ECTS [sigla]; SETC [sigla]; sistema europeo de transferencia de créditos
(EN) ECTS [sigla]; European Credit Transfer System
(GA) sistema europeo de transferencia de créditos; ECTS [sigla]
Sistema de crèdits basat en la càrrega de treball necessària per a la consecució dels objectius d'un programa, que permet incrementar la transparència dels sistemes educatius i facilitar la mobilitat dels estudiants arreu d'Europa mitjançant la transferència de crèdits. Aquests objectius s'especifiquen preferiblement en termes dels resultats de l'aprenentatge i de les competències que s'han d'adquirir. Aquest sistema ajuda les universitats a organitzar i revisar els seus programes d'estudis i pretén que l'educació superior europea sigui més atractiva per als estudiants d'altres continents. (Font: GLOSUJI)
Nota: En l'ús es documenta també "sistema europeu de transferència i acumulació de crèdits".
(FR) éducation et formation tout au long de la vie
sin. éducation permanente; formation continue; formation permanente
(CA) aprenentatge permanent; formació permanent
(ES) aprendizaje permanente; formación permanente
(EN) continuing education; lifelong education; lifelong learning; LLL [sigla]; permanent training
(GA) formación ao longo da vida
Formació que un individu realitza al llarg de la seva vida en centres especialitzats, amb la finalitat de completar la formació inicial, per a reciclar-se o com a passatemps. (Font: CTERM)
Nota: En català també s'utilitzen els termes "formació continuada", "formació contínua" i "formació al llarg de la vida".
Nota: Tot i que els termes "aprenentatge permanent" i "formació permanent" són sinònims en gairebé tots els contextos, el primer posa l'èmfasi en el procés que duu a terme l'aprenent.
(FR) éducation permanente
sin. éducation et formation tout au long de la vie; formation continue; formation permanente
(CA) aprenentatge permanent; formació permanent
(ES) aprendizaje permanente; formación permanente
(EN) continuing education; lifelong education; lifelong learning; LLL [sigla]; permanent training
(GA) formación ao longo da vida
Formació que un individu realitza al llarg de la seva vida en centres especialitzats, amb la finalitat de completar la formació inicial, per a reciclar-se o com a passatemps. (Font: CTERM)
Nota: En català també s'utilitzen els termes "formació continuada", "formació contínua" i "formació al llarg de la vida".
Nota: Tot i que els termes "aprenentatge permanent" i "formació permanent" són sinònims en gairebé tots els contextos, el primer posa l'èmfasi en el procés que duu a terme l'aprenent.
(FR) EEES [sigla]
sin. espace européen de l'enseignement supérieur
(CA) EEES [sigla]; espai europeu d'educació superior
(ES) EEES [sigla]; espacio europeo de educación superior
(EN) EHEA [sigla]; European Higher Education Area
(GA) espazo europeo de educación superior; EEES [sigla]
(DA) Europäischer Hochschulraum
(IT) Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore
Projecte iniciat amb la Declaració de Bolonya (1999) que promou la convergència de diferents sistemes d'educació en un sol marc amb la finalitat de millorar la qualitat, la transparència i la compatibilitat dels estudis, títols i diplomes de tots els països europeus. Aquest projecte ha de permetre un reconeixement internacional més fàcil de les titulacions i facilitar la mobilitat de l'estudiantat, el personal docent i investigador i el personal d'administració i serveis, així com la integració dels titulats en un únic mercat laboral.
D'acord amb els principis promoguts pel procés de Bolonya, la integració del nostre sistema universitari a l'EEES comporta, d'una banda, una profunda transformació de tots els aspectes relacionats amb l'estructura universitària (sistema de cicles, crèdits ECTS, títols, etc.); i d'una altra, una renovació de la metodologia i els objectius de l'educació superior (tipus d'aprenentatge i formació, processos d'avaluació, programes d'intercanvi, etc.).
Nota: Per al català s'ha desestimat la denominació “espai europeu d’ensenyament superior”, i per al castellà s'han desestimat les variants “espacio europeo de (la) enseñanza superior”, “zona europea de educación superior” i “área europea de educación superior”.
(FR) EER [sigla]
sin. espace européen de la recherche
(CA) EER [sigla]; espai europeu de recerca
(ES) EEI [sigla]; espacio europeo de investigación
(EN) ERA [sigla]; European research area
Estructura i marc d'àmbit europeu per a la recerca i la innovació que reuneix tots els mitjans de què disposa la Unió Europea per aconseguir una millor coordinació de les activitats de recerca i la convergència de polítiques de recerca i innovació de la Unió Europea i dels seus estats membres. La intenció és establir una xarxa de cooperació i col·laboració adequada perquè els centres d'excel·lència europeus no estiguin dispersos. (Font: web de la Comissió Europea)
(FR) employabilité
(CA) ocupabilitat
(ES) empleabilidad; ocupabilidad
(EN) employability
(GA) empregabilidade
Grau de rellevància del programa de formació d'un ensenyament universitari respecte del món del treball, fet de disposar d'uns continguts, competències, habilitats i aptituds coherents pel que fa a aquesta orientació. (Font: GLOSUJI)
(FR) ENQA [sigla]
sin. Association Européenne pour la Garantie de la Qualité dans l'Enseignement Supérieur
(CA) Associació Europea de Garantia de la Qualitat en l'Educació Superior; ENQA [sigla]
(ES) Asociación Europea de Garantía de la Calidad en la Educación Superior; ENQA [sigla]
(EN) ENQA [sigla]; European Association for Quality Assurance in Higher Education
Associació que té com a finalitat donar a conèixer informació, experiències, bones pràctiques i nous desenvolupaments en el camp de l'avaluació de la qualitat i l'assegurament de la qualitat en l'educació superior. (Font: GLOSUJI)
Més informació a www.enqa.eu
Nota: La sigla prové del nom original de l'associació "European Network for Quality Assurance in Higher Education".
(FR) enseignement supérieur
(CA) educació superior
(ES) educación superior
(EN) higher education
(GA) educación superior
Conjunt de programes d'estudis universitaris per a estudiants que tinguin un certificat que els hi doni accés, després d'haver finalitzat el batxillerat o una formació equivalent. (Font: GLOSUdG)
(FR) enseignement supérieur transfrontalier
sin. enseignement supérieur transnational
(CA) educació superior transfronterera; educació superior transnacional
(ES) educació superior transfronteriza; educación superior transnacional
(EN) cross-border higher education; transnational higher education
Conjunt de programes d'educació superior o de serveis educatius (inclosos els d'educació a distància) que s'imparteixen en un país diferent d'on es troba localitzada la institució que els ofereix. Aquests programes poden pertànyer al sistema educatiu d'un estat diferent de l'estat en el qual funcionen, o bé poden funcionar independentment de qualsevol sistema educatiu nacional. (Font: GLOSCBERGEN)
(FR) enseignement supérieur transnational
sin. enseignement supérieur transfrontalier
(CA) educació superior transfronterera; educació superior transnacional
(ES) educació superior transfronteriza; educación superior transnacional
(EN) cross-border higher education; transnational higher education
Conjunt de programes d'educació superior o de serveis educatius (inclosos els d'educació a distància) que s'imparteixen en un país diferent d'on es troba localitzada la institució que els ofereix. Aquests programes poden pertànyer al sistema educatiu d'un estat diferent de l'estat en el qual funcionen, o bé poden funcionar independentment de qualsevol sistema educatiu nacional. (Font: GLOSCBERGEN)
(FR) enseignement TIC
(CA) ensenyament TIC; ensenyança TIC
(ES) enseñanza TIC
(EN) ICT teaching
Ensenyament que es fa mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Normalment es desenvolupa en entorns d'aprenentatge virtual. (Font: GLOSTUNESE)
(FR) environnement virtuel d'apprentissage
(CA) entorn virtual d'aprenentatge; EVA [sigla]
(ES) entorno virtual de aprendizaje; EVA [sigla]
(EN) virtual learning environment
Plataforma que reuneix diverses eines en un indret determinat d’Internet amb l’objectiu de facilitar l’aprenentatge -sobre un o diversos temes- als usuaris, els quals acostumen a estar registrats al sistema, compten amb un perfil determinat que els permet accedir a allò que els interessa i poden informar-se, comunicar-se, compartir i construir coneixement, així com col·laborar amb altres usuaris fins a crear una autèntica comunitat virtual.
(FR) equivalence
(CA) convalidació
(ES) convalidación
(EN) validation
Reconeixement oficial de la validesa a efectes acadèmics d’estudis superiors realitzats a l’estranger, hagin finalitzat o no amb l’obtenció d’un títol, per a estudis universitaris parcials de l‘Estat espanyol, de manera que es permeti la continuació d’aquests estudis en una universitat de l’Estat espanyol. També es tracta del procés administratiu pel qual es reconeix l’equivalència pel que fa a contingut i càrrega lectiva entre assignatures de plans d’estudis que condueixen a diferents títols oficials. (Font: Web UPC)
(FR) ESIB [sigla]
sin. Unions nationales des étudiants d'Europe
(CA) ESIB [sigla]; Unions Nacionals d'Estudiants d'Europa
(ES) ESIB [sigla]; Uniones Nacionales de Estudiantes de Europa
(EN) ESIB [sigla]; National Unions of Students in Europe
Organització europea que aplega diferents associacions d'estudiants de diversos països, i que té com a objectiu representar i promoure els interessos educatius, socials, econòmics i culturals de l'estudiantat en l'àmbit europeu. (Font: GLOSUJI)
Més informació a www.esib.org
(FR) espace européen de l'enseignement supérieur
sin. EEES [sigla]
(CA) EEES [sigla]; espai europeu d'educació superior
(ES) EEES [sigla]; espacio europeo de educación superior
(EN) EHEA [sigla]; European Higher Education Area
(GA) espazo europeo de educación superior; EEES [sigla]
(DA) Europäischer Hochschulraum
(IT) Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore
Projecte iniciat amb la Declaració de Bolonya (1999) que promou la convergència de diferents sistemes d'educació en un sol marc amb la finalitat de millorar la qualitat, la transparència i la compatibilitat dels estudis, títols i diplomes de tots els països europeus. Aquest projecte ha de permetre un reconeixement internacional més fàcil de les titulacions i facilitar la mobilitat de l'estudiantat, el personal docent i investigador i el personal d'administració i serveis, així com la integració dels titulats en un únic mercat laboral.
D'acord amb els principis promoguts pel procés de Bolonya, la integració del nostre sistema universitari a l'EEES comporta, d'una banda, una profunda transformació de tots els aspectes relacionats amb l'estructura universitària (sistema de cicles, crèdits ECTS, títols, etc.); i d'una altra, una renovació de la metodologia i els objectius de l'educació superior (tipus d'aprenentatge i formació, processos d'avaluació, programes d'intercanvi, etc.).
Nota: Per al català s'ha desestimat la denominació “espai europeu d’ensenyament superior”, i per al castellà s'han desestimat les variants “espacio europeo de (la) enseñanza superior”, “zona europea de educación superior” i “área europea de educación superior”.
(FR) espace européen de la connaissance
(CA) EEC [sigla]; espai europeu del coneixement
(ES) EEC [sigla]; espacio europeo del conocimiento
(EN) European area of knowledge
Marc d'àmbit europeu que resulta de la confluència de l'espai europeu d'educació superior (EEES), l'espai europeu de la recerca (EER) i l'espai europeu de la informació (EEI), d'acord amb l'anomenada estratègia de Lisboa, proposada pel Consell Europeu amb l'objectiu de convertir Europa en l'economia basada en el coneixement més competitiva i dinàmica del món en l'horitzó del 2010. (Font: Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya)
(FR) espace européen de la recherche
sin. EER [sigla]
(CA) EER [sigla]; espai europeu de recerca
(ES) EEI [sigla]; espacio europeo de investigación
(EN) ERA [sigla]; European research area
Estructura i marc d'àmbit europeu per a la recerca i la innovació que reuneix tots els mitjans de què disposa la Unió Europea per aconseguir una millor coordinació de les activitats de recerca i la convergència de polítiques de recerca i innovació de la Unió Europea i dels seus estats membres. La intenció és establir una xarxa de cooperació i col·laboració adequada perquè els centres d'excel·lència europeus no estiguin dispersos. (Font: web de la Comissió Europea)
(FR) établissement d'enseignement supérieur
(CA) institució d'educació superior
(ES) institución de educación superior
(EN) higher education institution
Organisme que ofereix programes d'educació superior que l'autoritat competent d'un estat reconeix com a pertanyent al seu sistema d'educació superior. (Font: GLOSCBERGEN)
(FR) EUA [sigla]
sin. Association Universitaire Européenne
(CA) Associació Europea d'Universitats; EUA [sigla]
(ES) Asociación Europea de Universidades; EUA [sigla]
(EN) EUA [sigla]; European University Association
Organisme representatiu de les universitats europees i les conferències nacionals de rectors, que compta amb membres a quaranta-cinc països europeus. Té com a missió promoure el desenvolupament d'un sistema coherent d'educació superior europea i recerca per reforçar les seves contribucions a la societat i a la qualitat de les seves activitats. (Font: GLOSUJI)
Més informació a www.eua.be