Llistat alfabètic

S'han trobat 6 resultats.

(EN) final examination
(CA) examen final; examen global
(ES) examen final; examen global
(FR) examen de synthèse
Avaluació global dels coneixements assolits al final d'un determinat període d'aprenentatge. (Font: GLOSTUNESE)
(EN) final report
(CA) informe final
(ES) informe final
(FR) rapport final
Document elaborat per l'ANECA en un procés d'avaluació institucional a partir de l'informe del comitè d'autoavaluació i de l'informe d'avaluació externa, que inclou un pla de millora per augmentar la qualitat que es fonamenta en el diagnòstic previ. El procés de Bolonya ha motivat que un dels reptes de les universitats europees sigui la promoció de l'assegurament de la qualitat de l'educació superior. (Font: GLOSUJI)
(EN) first-cycle
(CA) primer cicle
(ES) primer ciclo
(FR) premier cycle
Cicle que correspon als estudis de grau i que condueix a l'obtenció del títol de grau, d'acord amb la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.
(EN) formative assessment
sin. formative evaluation
(CA) avaluació formativa
(ES) evaluación formativa
(FR) évaluation formative
Avaluació a partir de la qual s'obtenen uns resultats que permeten revisar o modificar un procés d'aprenentatge, en diversos moments d'aquest procés. Amb avaluació formativa, l'estudiant pren consciència del punt on es troba dins del seu procés d'aprenentatge, i el professor verifica com es desenvolupa aquest procés, quins aspectes cal canviar o quins mètodes produeixen millors resultats.
(EN) formative evaluation
sin. formative assessment
(CA) avaluació formativa
(ES) evaluación formativa
(FR) évaluation formative
Avaluació a partir de la qual s'obtenen uns resultats que permeten revisar o modificar un procés d'aprenentatge, en diversos moments d'aquest procés. Amb avaluació formativa, l'estudiant pren consciència del punt on es troba dins del seu procés d'aprenentatge, i el professor verifica com es desenvolupa aquest procés, quins aspectes cal canviar o quins mètodes produeixen millors resultats.
(EN) freedom to study
(CA) llibertat d'estudi
(ES) libertad de estudio
(FR) liberté d'études
Dret de l'alumnat a integrar-se en els centres, les especialitats i les disciplines que prefereixi, i a participar de forma activa i crítica en el seu procés de formació intel·lectual i científica. Això també inclou el dret a l'assessorament i a tenir assistència, a la seva representació en els òrgans universitaris, a les llibertats d'expressió, reunió i associació, i a conèixer les normes que han de regular l'avaluació dels seus coneixements. (Font: GLOSUJI; web de la UNILEON)