Llistat alfabètic

S'han trobat 5 resultats.

(EN) generic competencies
sin. transversal competencies
(CA) competències genèriques; competències transversals
(ES) competencias genéricas; competencias transversales
(FR) compétences génériques; compétences transversales
(GA) competencias xenéricas
Competències compartides per diferents ocupacions o diversos àmbits de coneixement. Són competències apropiades per a la majoria de les professions i estan relacionades amb el desenvolupament personal i la formació orientada a la comunitat. El projecte Tuning proposa, entre altres, les següents: capacitat d'anàlisi i de síntesi, presa de decisions, capacitat de posar en pràctica els coneixements teòrics, treball en equip, planificació i gestió del temps, habilitats interpersonals, coneixements generals bàsics sobre l'àrea d'estudi, lideratge, coneixements bàsics de la professió, capacitat per treballar en un equip multidisciplinari, comunicació oral i escrita en la llengua pròpia, coneixement d'una segona llengua, capacitat per comunicar-se amb persones no expertes en la matèria, apreciació de la diversitat i multiculturalitat, habilitats bàsiques en el maneig de l'ordinador, habilitat per treballar en un context internacional, habilitats de recerca, coneixement de cultures i costums d'altres països, capacitat per aprendre, habilitat per treballar de forma autònoma, habilitats de gestió de la informació, disseny i gestió de projectes, capacitat crítica i autocrítica, iniciativa i esperit emprenedor, capacitat per adaptar-se a noves situacions, compromís ètic, capacitat de generar noves idees (creativitat), preocupació per la qualitat, resolució de problemes i motivació d'èxit. (Font: GLOSUJI)
Nota: Aquestes competències es poden classificar d'una manera orientativa en competències instrumentals, competències interpersonals i competències sistèmiques.
(EN) grade
sin. mark
(CA) nota; qualificació
(ES) calificación; nota
(FR) note
Valor, generalment numèric o quantitatiu, que s'utilitza per descriure els resultats de l'avaluació dins d'un curs, assignatura o mòdul. (Font: GLOSUdG)
(EN) grant
sin. scholarship
(CA) beca
(ES) beca
(FR) bourse
Quantitat de diners que es concedeix a un estudiant per pagar les taxes universitàries de matrícula i/o cobrir despeses personals (habitatge, llibres, etc.). Les beques poden ser atorgades per institucions públiques, fundacions o empreses privades. (Font: GLOSUdG)
(EN) group project
(CA) treball de grup
(ES) trabajo de grupo
(FR) travail de groupe
Treball que desenvolupa i completa un grup d'estudiants de manera cooperativa. Aquesta feina pot ser avaluada tant individualment com en grup. (Font: GLOSUdG)
(EN) Grundtvig programme
(CA) programa Grundtvig
(ES) programa Grundtvig
(FR) programme Grundtvig
Programa europeu de cooperació i mobilitat orientat a les persones i les institucions que participen en l'educació per a adults. Els objectius específics d'aquest programa són donar resposta al repte educatiu de l'envelliment de la població a Europa i facilitar que els adults millorin els seus coneixements i les seves competències. (Font: web del MEC i de la Comissió Europea)