Llistat alfabètic

S'han trobat 9 resultats.

(CA) indicador
(ES) indicador
(EN) indicator
(FR) indicateur
Variable qualitativa o quantitativa que serveix per mesurar empíricament el nivell d'assoliment dels objectius fixats prèviament amb relació als diferents criteris que es valoren en un programa determinat. Cada criteri es pot valorar amb un o diversos indicadors associats. Existeixen diferents tipus d'indicadors:
- Indicadors econòmics (que s'ajusten i tenen en compte els pressupostos).
- Indicadors d'eficiència (productivitat real o resultat per unitat d'entrada).
- Indicadors d'eficàcia (grau de consecució dels objectius). (Font: GLOSIM; GLOSUJI)
(CA) informe d'autoavaluació
(ES) informe de autoevaluación
(EN) self-assessment report; self-evaluation report
(FR) rapport d'autoévaluation
Document elaborat pel comitè d'autoavaluació que resulta de l'autodiagnòstic realitzat per la unitat avaluada, seguint el protocol de la guia d'autoavaluació. El procés de Bolonya ha motivat que un dels reptes de les universitats europees sigui la promoció de l'assegurament de la qualitat de l'educació superior. (Font: GLOSUJI)
(CA) informe d'avaluació externa
(ES) informe de evaluación externa
(EN) external assessment report; external evaluation report
(FR) rapport d'évaluation externe
Document que mostra el contrast que els avaluadors externs fan del procés d'autoavaluació després de revisar l'informe d'autoavaluació i de dur a terme la visita en busca d'evidències. Conté la informació recollida, els resultats, les propostes i les recomanacions de millora suggerides a la unitat avaluada pel comitè d'avaluadors externs. El procés de Bolonya ha motivat que un dels reptes de les universitats europees sigui la promoció de l'assegurament de la qualitat de l'educació superior. (Font: GLOSUJI)
(CA) informe final
(ES) informe final
(EN) final report
(FR) rapport final
Document elaborat per l'ANECA en un procés d'avaluació institucional a partir de l'informe del comitè d'autoavaluació i de l'informe d'avaluació externa, que inclou un pla de millora per augmentar la qualitat que es fonamenta en el diagnòstic previ. El procés de Bolonya ha motivat que un dels reptes de les universitats europees sigui la promoció de l'assegurament de la qualitat de l'educació superior. (Font: GLOSUJI)
(CA) informe transversal de la titulació
(ES) informe transversal de la titulación
(EN) transversal course report
Document elaborat per l'ANECA o una altra agència de la qualitat en què es fa un diagnòstic de la situació de la titulació avaluada a diferents centres docents. El procés de Bolonya ha motivat que un dels reptes de les universitats europees sigui la promoció de l'assegurament de la qualitat de l'educació superior. (Font: GLOSUJI)
(CA) INQAAHE
sin. Xarxa Internacional d’Agències d’Assegurament de la Qualitat en l’Educació Superior f
(ES) INQAAHE; Red Internacional de Agencias de Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior
(EN) INQAAHE; International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education
Nota: Més informació a l'adreça http://www.inqaahe.org
(CA) institució d'educació superior
(ES) institución de educación superior
(EN) higher education institution
(FR) établissement d'enseignement supérieur
Organisme que ofereix programes d'educació superior que l'autoritat competent d'un estat reconeix com a pertanyent al seu sistema d'educació superior. (Font: GLOSCBERGEN)
(CA) investigador -a postdoctoral
(ES) investigador -ra posdoctoral
(EN) postdoctoral researcher
(FR) chercheur -euse postdoctoral -ale
Investigador que ha estat qualificat recentment amb un doctorat i que treballa amb un contracte de curta durada. (Font: GLOSUdG)
(CA) ISIC [sigla]
sin. carnet internacional d'estudiant
(ES) carné internacional de estudiante; ISIC [sigla]
(EN) International Student Identity Card; ISIC [sigla]
(FR) carte d'étudiant internationale; ISIC [sigla]
Document internacional d'identificació per a estudiants fomentat per la Confederació Internacional de Viatges per a Estudiants (ISTC) i distribuït per les organitzacions d'estudiants reconegudes per la Unesco des de 1993. Els titulars del carnet poden gaudir de descomptes en més de noranta països en bitllets, allotjament, entrades, etc. Per a més informació, consulteu el web www.isic.org (Font: GLOSCBERLIN)
Nota: Un dels objectius principals de l'EEES, acordats pels ministres responsables de l'educació superior a les successives reunions, és la promoció de la mobilitat de l'estudiantat, el personal docent i investigador i el personal d'administració i serveis.