Llistat alfabètic

S'han trobat 16 resultats.

(EN) ICT teaching
(CA) ensenyament TIC; ensenyança TIC
(ES) enseñanza TIC
(FR) enseignement TIC
Ensenyament que es fa mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Normalment es desenvolupa en entorns d'aprenentatge virtual. (Font: GLOSTUNESE)
(EN) improvement plan
(CA) pla de millora
(ES) plan de mejora
(FR) plan d'amélioration
Conjunt d'accions planificades, prioritzades, temporalitzades i guiades amb l'objectiu de millorar la unitat i el procés d'avaluació d'acord amb l'objectiu d'assegurament de la qualitat. El pla és conseqüència dels judicis de valor i constitueix una part substancial i imprescindible de tots els informes. L'elabora la universitat tenint en compte els resultats de l'avaluació externa. (Font: GLOSUJI)
(EN) independent project
(CA) projecte independent
(ES) proyecto independiente
(FR) projet indépendant
Treball que ha de fer un estudiant o un grup d'estudiants i que s'avalua individualment o en grup. (GLOSUdG)
(EN) indicator
(CA) indicador
(ES) indicador
(FR) indicateur
Variable qualitativa o quantitativa que serveix per mesurar empíricament el nivell d'assoliment dels objectius fixats prèviament amb relació als diferents criteris que es valoren en un programa determinat. Cada criteri es pot valorar amb un o diversos indicadors associats. Existeixen diferents tipus d'indicadors:
- Indicadors econòmics (que s'ajusten i tenen en compte els pressupostos).
- Indicadors d'eficiència (productivitat real o resultat per unitat d'entrada).
- Indicadors d'eficàcia (grau de consecució dels objectius). (Font: GLOSIM; GLOSUJI)
(EN) information competencies
(CA) competències informacionals
(ES) competencias informacionales
(FR) compétences informationnelles
Competències necessàries per a la cerca, selecció, organització, transferència i utilització de la informació. L'adquisició de competències informacionals és una tasca que cal desenvolupar en els nous plans d'estudis adaptats a l'EEES i en la que el personal bibliotecari pot col·laborar amb el personal docent i investigador de forma activa. Aquesta adquisició permet als estudiants:
- Augmentar les seves competències generals.
- Esdevenir autònoms dins la recerca i avaluació dels recursos d'informació per als seus treballs i altres encàrrecs docents.
- Desenvolupar el seu esperit crític i les seves capacitats d'anàlisi en front a la sobreabundància d'informació.
- Fer un major ús dels recursos d'informació, fiables, pertinents i d'un alt nivell de qualitat.
- Reduir els casos de plagi en el cas dels treballs docents i conèixer les regles ètiques en matèria d'ús de la informació.
- Millorar les seves capacitats d'organització de la informació.
- Millorar la seva comuicació oral i escrita.
(Font: Servei de Biblioteques i Documentació de la UPC; http://www.upc.edu/eees/contingut/arxius/SBD_competencies_informacionals.pdf)
(EN) INQAAHE
sin. International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education
(CA) INQAAHE; Xarxa Internacional d’Agències d’Assegurament de la Qualitat en l’Educació Superior f
(ES) INQAAHE; Red Internacional de Agencias de Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior
Nota: Més informació a l'adreça http://www.inqaahe.org
(EN) institutional assessment
sin. institutional evaluation
(CA) avaluació institucional
(ES) evaluación institucional
(FR) évaluation des établissements
Procés pel qual es diagnostica una titulació amb la finalitat d'obtenir la descripció raonada dels seus punts forts i dèbils, així com una proposta de plans de millora, tot orientat a la presa de decisions. (Font: GLOSUJI)
(EN) institutional evaluation
sin. institutional assessment
(CA) avaluació institucional
(ES) evaluación institucional
(FR) évaluation des établissements
Procés pel qual es diagnostica una titulació amb la finalitat d'obtenir la descripció raonada dels seus punts forts i dèbils, així com una proposta de plans de millora, tot orientat a la presa de decisions. (Font: GLOSUJI)
(EN) institutional self-assessment
(CA) autoavaluació institucional
(ES) autoevaluación institucional
(FR) autoévaluation institutionelle
Procés de reflexió i avaluació d'una unitat institucional dut a terme per un comitè format per membres de la mencionada unitat que emet un informe d'autoavaluació en què es descriu i es valora la situació de la unitat respecte dels criteris establerts com a estàndards de qualitat, i es proposen plans de millora. (Font: GLOSUJI)
(EN) instrumental competencies
(CA) competències instrumentals
(ES) competencias instrumentales
Competències genèriques relacionades amb les habilitats cognitives, capacitats metodològiques, habilitats tecnològiques i habilitats lingüístiques i comunicatives (Font: web de la UPC).
(EN) intensive course
(CA) curs intensiu
(ES) curso intensivo
(FR) cours intensif
Curs que es realitza en un període de temps curt, entre una i quatre setmanes, i que se centra en un tema determinat. Pot impartir-se en una institució diferent a la institució d'origen o en un col·legi o universitat d'estiu. (Font: GLOSUdG)
(EN) International Association of University Pedagogy
sin. AIPU [sigla]
(CA) AIPU [sigla]; Associació Internacional de Pedagogia Universitària
(ES) AIPU [sigla]; Asociación Internacional de Pedagogía Universitaria
(FR) AIPU [sigla]; Association Internationale de Pédagogie Universitaire
Associació creada el 1980 per afavorir el desenvolupament de la pedagogia universitària des d'una perspectiva de col·laboració internacional, que agrupa els països en tres zones geogràfiques: Àfrica, Amèrica (Nord, Centre i Sud) i Europa. També organitza nombrosos esdeveniments i publica la revista "Res academica", centrada en l'àmbit de l'educació superior. (Font: GLOSUJI)
(EN) International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education
sin. INQAAHE
(CA) INQAAHE; Xarxa Internacional d’Agències d’Assegurament de la Qualitat en l’Educació Superior f
(ES) INQAAHE; Red Internacional de Agencias de Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior
Nota: Més informació a l'adreça http://www.inqaahe.org
(EN) International Student Identity Card
sin. ISIC [sigla]
(CA) carnet internacional d'estudiant; ISIC [sigla]
(ES) carné internacional de estudiante; ISIC [sigla]
(FR) carte d'étudiant internationale; ISIC [sigla]
Document internacional d'identificació per a estudiants fomentat per la Confederació Internacional de Viatges per a Estudiants (ISTC) i distribuït per les organitzacions d'estudiants reconegudes per la Unesco des de 1993. Els titulars del carnet poden gaudir de descomptes en més de noranta països en bitllets, allotjament, entrades, etc. Per a més informació, consulteu el web www.isic.org (Font: GLOSCBERLIN)
Nota: Un dels objectius principals de l'EEES, acordats pels ministres responsables de l'educació superior a les successives reunions, és la promoció de la mobilitat de l'estudiantat, el personal docent i investigador i el personal d'administració i serveis.
(EN) interpersonal competencies
(CA) competències interpersonals
(ES) competencias interpersonales
Competències genèriques que faciliten la interacció social, la cooperació i la relació amb els entorns: capacitat de crítica, de direcció i de treball en equip, d'expressió dels propis sentiments, de compromís, etc. (Font: web de la UPC)
(EN) ISIC [sigla]
sin. International Student Identity Card
(CA) carnet internacional d'estudiant; ISIC [sigla]
(ES) carné internacional de estudiante; ISIC [sigla]
(FR) carte d'étudiant internationale; ISIC [sigla]
Document internacional d'identificació per a estudiants fomentat per la Confederació Internacional de Viatges per a Estudiants (ISTC) i distribuït per les organitzacions d'estudiants reconegudes per la Unesco des de 1993. Els titulars del carnet poden gaudir de descomptes en més de noranta països en bitllets, allotjament, entrades, etc. Per a més informació, consulteu el web www.isic.org (Font: GLOSCBERLIN)
Nota: Un dels objectius principals de l'EEES, acordats pels ministres responsables de l'educació superior a les successives reunions, és la promoció de la mobilitat de l'estudiantat, el personal docent i investigador i el personal d'administració i serveis.