Llistat alfabètic

S'han trobat 18 resultats.

(EN) language biography
(CA) biografia lingüística
(ES) biografía lingüística
(FR) biographie langagière; biographie linguistique
Apartat del portafolis europeu de llengües, destinat a l'autoavaluació i la planificació personal, en què es descriuen les experiències de formació en llengües del titular. (Font: NEOL)
Nota: D'acord amb els objectius de l'EEES, el portafolis europeu de llengües és un instrument amb què es pretén promoure el plurilingüisme mitjançant l'aprenentatge de llengües, facilitar la mobilitat per Europa i afavorir l'enteniment i la tolerància entre les diferents cultures. A la biografia lingüística cada persona inclou els objectius del seu aprenentatge lingüístic, els cursos de llengua que ha realitzat, les experiències lingüístiques i multiculturals més significatives que ha viscut i les seves prioritats en l'aprenentatge lingüístic que dugui a terme en el moment de presentar aquest document.
(EN) language passport
(CA) passaport de llengües
(ES) pasaporte de lenguas; pasaporte lingüístico
(FR) passeport de langues; passeport linguistique
Apartat del portafolis europeu de llengües en què s'inclouen les competències lingüístiques, les qualificacions i les experiències interculturals més rellevants del titular. (Font: NEOL)
(EN) learning module
(CA) mòdul d'aprenentatge
(ES) módulo de aprendizaje
(FR) module d'apprentissage
Conjunt d'activitats educatives que faciliten la consecució d'objectius prefixats i la demostració dels passos seguits per assolir-los, la qual cosa possibilita realitzar canvis en els programes d'educació, amb la substitució o adaptació de diferents mòduls que depenen de les competències o objectius de l'alumnat. El mòdul pot presentar la descripció dels elements següents:
- Justificació de la seva importància en termes empírics, teòrics o pràctics.
- Objectius i diferents habilitats que s'espera assolir.
- Requisits previs a l'inici del mòdul.
- Procediments que s'utilitzaran per realitzar una avaluació final.
- Mètodes de recuperació per a qui no aconsegueixi assolir els objectius previstos. (Font: GLOSUJI)
(EN) learning outcomes
(CA) resultats d'aprenentatge
(ES) resultados de aprendizaje
(FR) résultats d'apprentissage
(GA) resultados da aprendizaxe
Continguts que l'estudiantat ha de conèixer, entendre i ser capaç de demostrar que posseeix en finalitzar el procés d'aprenentatge. Han d'anar acompanyats de criteris d'avaluació escaients, els quals poden aprofitar-se per determinar si s'han aconseguit els objectius marcats. Els resultats de l'aprenentatge no han de confondre's amb els objectius de l'aprenentatge, ja que mentre els primers fan referència a allò que assoleix l'estudiantat, els segons se centren en les intencions globals del professorat. Els resultats de l'aprenentatge, juntament amb els criteris d'avaluació, especifiquen els requisits mínims per a la concessió de crèdits, mentre que les notes o qualificacions es basen en el nivell dels requisits mínims per a la concessió de crèdits. L'acumulació i la transferència de crèdits es facilita si els resultats de l'aprenentatge s'expressen amb claredat i indiquen amb precisió els motius pels quals s'atorga un crèdit. (Font: GLOSUJI)
(EN) lecture
(CA) classe presencial
(ES) clase presencial
(FR) classe présencielle
Exposició de continguts que fa un membre del personal docent en presència d'un grup d'alumnes amb una presentació o explicació (que possiblement inclou demostracions). (Font: GLOSTUNESE)
(EN) lecture
(CA) conferència
(ES) conferencia
(FR) conférence
Subministrament de continguts presentats i explicats (possiblement incloent-hi demostracions) per una persona en públic. (Font: GLOSUdG)
(EN) Leonardo da Vinci programme
(CA) programa Leonardo da Vinci
(ES) programa Leonardo da Vinci
(FR) programme Leonardo da Vinci
Programa europeu de cooperació i mobilitat destinat a aplicar la política de formació professional de la Unió Europea, que dóna suport a les accions que han emprès els estats membres i les complementa. Els seus objectius són millorar la qualitat, promoure la innovació i donar suport a la dimensió europea dels sistemes de formació professional a través de la cooperació transnacional. El programa Leonardo da Vinci té tres objectius específics: facilitar l'adquisició i l'ús dels coneixements, les competències i les qualificacions dels participants; millorar la qualitat de la formació i fer-la més accessible, i promoure la formació professional i la mobilitat en l'àmbit de l'empresa. (Font: web del MEC i de la Comissió Europea)
(EN) lifelong education
sin. continuing education; lifelong learning; LLL [sigla]; permanent training
(CA) aprenentatge permanent; formació permanent
(ES) aprendizaje permanente; formación permanente
(FR) éducation et formation tout au long de la vie; éducation permanente; formation continue; formation permanente
(GA) formación ao longo da vida
Formació que un individu realitza al llarg de la seva vida en centres especialitzats, amb la finalitat de completar la formació inicial, per a reciclar-se o com a passatemps. (Font: CTERM)
Nota: En català també s'utilitzen els termes "formació continuada", "formació contínua" i "formació al llarg de la vida".
Nota: Tot i que els termes "aprenentatge permanent" i "formació permanent" són sinònims en gairebé tots els contextos, el primer posa l'èmfasi en el procés que duu a terme l'aprenent.
(EN) lifelong learning
sin. continuing education; lifelong education; LLL [sigla]; permanent training
(CA) aprenentatge permanent; formació permanent
(ES) aprendizaje permanente; formación permanente
(FR) éducation et formation tout au long de la vie; éducation permanente; formation continue; formation permanente
(GA) formación ao longo da vida
Formació que un individu realitza al llarg de la seva vida en centres especialitzats, amb la finalitat de completar la formació inicial, per a reciclar-se o com a passatemps. (Font: CTERM)
Nota: En català també s'utilitzen els termes "formació continuada", "formació contínua" i "formació al llarg de la vida".
Nota: Tot i que els termes "aprenentatge permanent" i "formació permanent" són sinònims en gairebé tots els contextos, el primer posa l'èmfasi en el procés que duu a terme l'aprenent.
(EN) lifelong learning programme
sin. LLP [sigla]
(CA) PAP; programa d'aprenentatge permanent
(ES) PAP; programa de aprendizaje permanente
(FR) programme d'éducation et de formation tout au long de la vie
Programa de finançament europeu per a l'educació i la formació, al qual poden accedir les persones i institucions que volen participar en projectes que contribueixen a assolir les prioritats establertes per la Unió Europea en aquests àmbits. El programa està format pels quatre subprogrames següents:
1. Programa Comenius: educació preescolar i escolar.
2. Programa Erasmus: educació superior.
3. Programa Leonardo da Vinci: educació i formació professional.
4. Programa Grundtvig: educació per a adults.
També inclou un programa transversal centrat en la política de cooperació i innovació; la promoció de l'aprenentatge de llengües; el desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), i la difusió i l'aprofitament dels resultats de les activitats subvencionades. A més, el programa d'aprenentatge permanent es complementa amb el programa Jean Monnet, que concedeix ajuts a les institucions i activitats orientades a la integració europea. (Font: web del MEC i de la Comissió Europea)
(EN) lifewide learning
(CA) formació transversal
(ES) formación integral
(FR) formation embrassant tous les aspects de la vie
Tipus de formació que inclou, a més de coneixements acadèmics i professionals, coneixements generals d'àmbit quotidià (formació per al temps lliure, formació social, formació per a la salut, etc.).
(EN) linguistic competencies
(CA) competències lingüístiques
(ES) competencias lingüísticas
(FR) compétences linguistiques
Conjunt de coneixements lingüístics orals i escrits que un parlant té sobre una llengua concreta. (Font: CTERM)
(EN) Lisbon Strategy
(CA) Estratègia de Lisboa f
(ES) Estrategia de Lisboa
(FR) Stratégie de Lisbonne
(IT) Strategia di Lisbona; (DE) Lissabon-Strategie
Acord establert en el marc del Consell Europeu de Lisboa, els dies 23 i 24 de març de 2000, amb l'objectiu de convertir l'economia europea en la més competitiva i dinàmica del món en l’horitzó del 2010. D'acord amb l'estratègia de Lisboa, l'Estat espanyol va aprovar l'any 2005 el Programa nacional de reformes (PNR), l'objectiu estratègic del qual és la plena convergència amb la Unió Europea al 2010, tant respecte a l'assoliment de la renda per càpita com a l'ocupació i la societat del coneixement. (Font: Parlament Europeu i Comissió Europea; Gencat/DURSI; Presidència del Govern espanyol; WIKI)
(EN) LLL [sigla]
sin. continuing education; lifelong education; lifelong learning; permanent training
(CA) aprenentatge permanent; formació permanent
(ES) aprendizaje permanente; formación permanente
(FR) éducation et formation tout au long de la vie; éducation permanente; formation continue; formation permanente
(GA) formación ao longo da vida
Formació que un individu realitza al llarg de la seva vida en centres especialitzats, amb la finalitat de completar la formació inicial, per a reciclar-se o com a passatemps. (Font: CTERM)
Nota: En català també s'utilitzen els termes "formació continuada", "formació contínua" i "formació al llarg de la vida".
Nota: Tot i que els termes "aprenentatge permanent" i "formació permanent" són sinònims en gairebé tots els contextos, el primer posa l'èmfasi en el procés que duu a terme l'aprenent.
(EN) LLP [sigla]
sin. lifelong learning programme
(CA) PAP; programa d'aprenentatge permanent
(ES) PAP; programa de aprendizaje permanente
(FR) programme d'éducation et de formation tout au long de la vie
Programa de finançament europeu per a l'educació i la formació, al qual poden accedir les persones i institucions que volen participar en projectes que contribueixen a assolir les prioritats establertes per la Unió Europea en aquests àmbits. El programa està format pels quatre subprogrames següents:
1. Programa Comenius: educació preescolar i escolar.
2. Programa Erasmus: educació superior.
3. Programa Leonardo da Vinci: educació i formació professional.
4. Programa Grundtvig: educació per a adults.
També inclou un programa transversal centrat en la política de cooperació i innovació; la promoció de l'aprenentatge de llengües; el desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), i la difusió i l'aprofitament dels resultats de les activitats subvencionades. A més, el programa d'aprenentatge permanent es complementa amb el programa Jean Monnet, que concedeix ajuts a les institucions i activitats orientades a la integració europea. (Font: web del MEC i de la Comissió Europea)
(EN) LOMLOU [sigla]
sin. Organic Law Modifying the Organic Law on Universities
(CA) Llei orgànica de modificació de la llei orgànica d'universitats; LOMLOU [sigla]
(ES) Ley orgánica de modificación de la ley orgánica de universidades; LOMLOU [sigla]
Llei orgànica aprovada el 12 d'abril de 2007 per les Corts Generals de l'Estat espanyol, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats. Un dels eixos d'aquesta llei es adequar l'educació superior de l'Estat espanyol als nous acords i objectius de la Unió Europea i l'EEES.
(EN) London Communiqué
(CA) Comunicat de Londres m
(ES) Comunicado de Londres
(FR) Communiqué de Londres
Document signat pels ministres responsables de l’educació superior que van participar en la conferència celebrada els dies 17 i 18 de maig de 2007 a Londres sobre l’assoliment dels objectius de l’Espai Europeu d’Educació Superior.
(EN) LOU [sigla]
sin. Organic Law on Universities
(CA) Llei orgànica d'universitats; LOU [sigla]
(ES) Ley orgánica de universidades; LOU [sigla]
(FR) Loi Organique des Universités; LOU [sigla]
Llei 6/2001, de 21 de desembre, que té com a objectiu millorar la qualitat docent, investigadora i de gestió de les universitats, fomentar la mobilitat de l'estudiantat i el professorat, aprofundir en la creació i transmissió del coneixement com a eix de l'activitat acadèmica, respondre als reptes derivats tant de l'educació superior no presencial, a través de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, com de la formació permanent, i integrar-se de manera competitiva al costat dels millors centres d'educació superior, en el nou espai universitari europeu que es comença a configurar. Dedica el títol XIII a l'espai europeu d'educació superior (EEES) i en la seva exposició de motius tracta els punts següents: la regulació dels ensenyaments i títols mitjançant garanties de qualitat; diferents nivells de control; l'avaluació dels plans d'estudis després d'un període inicial d'implantació; mesures per adaptar-se a l'EEES, i mitjans per donar resposta a les necessitats de millorar els ensenyaments universitaris en avaluació, certificació i acreditació. L'article 87 tracta la integració en l'EEES i afirma que, en l'àmbit de les seves competències respectives, el govern, les comunitats autònomes i les universitats adoptaran les mesures necessàries per a la plena integració del sistema espanyol en l'EEES. L'article 88 parla sobre els ensenyaments i títols: estructura per cicles; unitat de mesura del crèdit europeu; el suplement europeu al títol; la mobilitat de l'estudiantat, i les ajudes. I l'article 89 s'ocupa del professorat i la mobilitat dels professors. (Font: GLOSUJI)