Llistat alfabètic

S'han trobat 13 resultats.

(ES) Magna Charta Universitatum
sin. Carta Magna de las Universidades Europeas
(CA) Carta Magna de les Universitats Europees; Magna Charta Universitatum
(EN) Magna Charta of European Universities; Magna Charta Universitatum
(FR) Magna Charta des Universités Européennes; Magna Charta Universitatum
Declaració programàtica i fonamental signada el 1986 a Bolonya pels rectors d'algunes de les universitats europees més antigues que suposa l'inici del projecte d'espai europeu d'educació superior. En aquest document es manifesten els valors tradicionals i independents de la universitat, però també es destaca el dret de tenir llibertat en la formació i la recerca i la necessitat d'evolució en les activitats de recerca. (Font: http://www.magna-charta.org/magna.html)
(ES) marco europeo de cualificaciones
sin. MEC
(CA) marc europeu de qualificacions; MEQ
(EN) EQF; European Qualifications Framework
(FR) cadre européen de(s) qualifications; CEQ
(DA) Europäischer Qualifikationsrahmen; EQR
Marc de convergència extensiu que mostra les relacions entre els diversos marcs nacionals de qualificacions d'educació superior de Bolonya i les titulacions que contenen. En aquest marc està prevista una classificació de vuit nivells de qualificacions i habilitats per mesurar els resultats de l'aprenentatge. És un mecanisme d'articulació entre marcs nacionals. (Font: GLOSCBERGEN)
Nota: Per al castellà, els serveis lingüístics del Parlament Europeu has desestimat les denominacions "marco europeo de titulaciones", "marco europeo de cualificación profesional" “marco de cualificaciones europeo" i “marco europeo de certificaciones profesionales".
(ES) marco nacional de cualificaciones
sin. MNC
(CA) marc nacional de qualificacions; MNQ
(EN) National Qualifications Framework; NQF
(FR) cadre national de(s) qualifications; CNQ
(DA) Nationale Qualifikationsrahmen; NQR
Classificació única, en un àmbit estatal o en un sistema educatiu, que serveix perquè totes les qualificacions i altres fites educatives en l'educació superior puguin ser descrites i comparades d'una manera coherent, fins i tot internacionalment, i que defineix les relacions entre les titulacions de l'educació superior. (Font: GLOSCBERGEN)
(ES) marco referencial de créditos
sin. estructura de créditos
(CA) estructura de crèdits
(EN) credit framework
(FR) structure de crédits
Sistema que facilita la mesura i comparació dels resultats de l'ensenyament assolits en un context en què existeixen diferents qualificacions, programes d'estudis i situacions d'aprenentatge. (Font: GLOSUdG)
(ES) máster
sin. estudios de máster
(CA) estudis de màster; màster
(EN) master's courses
(FR) mastère
Estudis de postgrau que condueixen a l'obtenció del títol de màster. Es cursen després d'obtenir un títol de grau (o bé excepcionalment mitjançant altres títols que es considerin equivalents al títol de grau). D'acord amb la proposta "L'organització dels ensenyaments universitaris a l'Estat espanyol" del Ministeri d'Educació i Ciència, els estudis de màster hauran de tenir una extensió d'entre 60 i 120 crèdits ECTS. El màster finalitza amb l'elaboració i defensa oral pública d'un projecte o treball de fi de màster i pot formar part de la formació per a l'obtenció de títol de doctor. (Font: web del MEC)
Nota: En el marc de l'EEES, es parla de màsters oficials per referir-se als màsters que tenen validesa administrativa en tot l'Estat espanyol. En canvi, els màsters no oficials o màsters propis no tenen aquesta validesa administrativa, però sí compten amb la validesa que els atorga el mercat laboral. L'Administració estableix el preu dels màsters oficials, que té caràcter de preu públic. El preu dels màsters no oficials és establert per les institucions que els organitzen i no és un preu públic.
(ES) máster
sin. título de máster
(CA) títol de màster
(EN) master's degree
(FR) diplôme de mastère; diplôme de master; mastère
Títol concedit per una institució d'educació a un estudiant que ha completat satisfactòriament els estudis de màster.
(ES) materia
(CA) matèria
(EN) subject
(FR) matière
Cadascun dels conjunts de continguts temàtics sobre un àmbit determinat del coneixement en què s'estructuren els plans d'estudis dels ensenyaments. (Font: GLOSGENCAT)
(ES) MEC
sin. marco europeo de cualificaciones
(CA) marc europeu de qualificacions; MEQ
(EN) EQF; European Qualifications Framework
(FR) cadre européen de(s) qualifications; CEQ
(DA) Europäischer Qualifikationsrahmen; EQR
Marc de convergència extensiu que mostra les relacions entre els diversos marcs nacionals de qualificacions d'educació superior de Bolonya i les titulacions que contenen. En aquest marc està prevista una classificació de vuit nivells de qualificacions i habilitats per mesurar els resultats de l'aprenentatge. És un mecanisme d'articulació entre marcs nacionals. (Font: GLOSCBERGEN)
Nota: Per al castellà, els serveis lingüístics del Parlament Europeu has desestimat les denominacions "marco europeo de titulaciones", "marco europeo de cualificación profesional" “marco de cualificaciones europeo" i “marco europeo de certificaciones profesionales".
(ES) mejora continua
(CA) millora contínua; millora continuada
(EN) continuous improvement
(FR) amélioration continue
Procés constant per a la millora de la qualitat d'un programa formatiu en els models de gestió, que utilitza les constatacions de l'auditoria, les conclusions de l'auditoria, l'anàlisi de les dades, la revisió de la direcció o altres mitjans, i que generalment condueix a l'acció correctiva i preventiva. El procés de Bolonya ha motivat que un dels reptes de les universitats europees sigui la promoció de l'assegurament de la qualitat de l'educació superior. (Font: CTERM; GLOSUJI)
(ES) mejora de la calidad
(CA) millora de la qualitat f
(EN) quality improvement
(FR) amélioration de la qualité
Part de la gestió de la qualitat (3.02.08) destinada a fer augmentar la capacitat d'acomplir els requisits de la qualitat. (Font: CTERM)
(ES) MNC
sin. marco nacional de cualificaciones
(CA) marc nacional de qualificacions; MNQ
(EN) National Qualifications Framework; NQF
(FR) cadre national de(s) qualifications; CNQ
(DA) Nationale Qualifikationsrahmen; NQR
Classificació única, en un àmbit estatal o en un sistema educatiu, que serveix perquè totes les qualificacions i altres fites educatives en l'educació superior puguin ser descrites i comparades d'una manera coherent, fins i tot internacionalment, i que defineix les relacions entre les titulacions de l'educació superior. (Font: GLOSCBERGEN)
(ES) módulo de aprendizaje
(CA) mòdul d'aprenentatge
(EN) learning module
(FR) module d'apprentissage
Conjunt d'activitats educatives que faciliten la consecució d'objectius prefixats i la demostració dels passos seguits per assolir-los, la qual cosa possibilita realitzar canvis en els programes d'educació, amb la substitució o adaptació de diferents mòduls que depenen de les competències o objectius de l'alumnat. El mòdul pot presentar la descripció dels elements següents:
- Justificació de la seva importància en termes empírics, teòrics o pràctics.
- Objectius i diferents habilitats que s'espera assolir.
- Requisits previs a l'inici del mòdul.
- Procediments que s'utilitzaran per realitzar una avaluació final.
- Mètodes de recuperació per a qui no aconsegueixi assolir els objectius previstos. (Font: GLOSUJI)
(ES) movilidad
(CA) mobilitat
(EN) mobility
(FR) mobilité
(GA) mobilidade
Capacitat que tenen els membres de l'estudiantat, el personal docent i investigador i el personal d'administració i serveis de l'educació superior per desplaçar-se lliurement d'una institució educativa a una altra d'un altre país o comunitat autònoma, amb l'objectiu d'estudiar o treballar. Això pot permetre la internacionalització de l'educació superior, l'adquisició de competències interculturals i la preparació per a un marc laboral internacional. A la Unió Europea destaca el programa Sòcrates, l'acció principal del qual es duu a terme en el programa Erasmus, dirigit a l'educació superior. (Font: GLOSAEC; GLOSUJI)