Llistat alfabètic

S'han trobat 11 resultats.

(EN) Magna Charta of European Universities
sin. Magna Charta Universitatum
(CA) Carta Magna de les Universitats Europees; Magna Charta Universitatum
(ES) Carta Magna de las Universidades Europeas; Magna Charta Universitatum
(FR) Magna Charta des Universités Européennes; Magna Charta Universitatum
Declaració programàtica i fonamental signada el 1986 a Bolonya pels rectors d'algunes de les universitats europees més antigues que suposa l'inici del projecte d'espai europeu d'educació superior. En aquest document es manifesten els valors tradicionals i independents de la universitat, però també es destaca el dret de tenir llibertat en la formació i la recerca i la necessitat d'evolució en les activitats de recerca. (Font: http://www.magna-charta.org/magna.html)
(EN) Magna Charta Universitatum
sin. Magna Charta of European Universities
(CA) Carta Magna de les Universitats Europees; Magna Charta Universitatum
(ES) Carta Magna de las Universidades Europeas; Magna Charta Universitatum
(FR) Magna Charta des Universités Européennes; Magna Charta Universitatum
Declaració programàtica i fonamental signada el 1986 a Bolonya pels rectors d'algunes de les universitats europees més antigues que suposa l'inici del projecte d'espai europeu d'educació superior. En aquest document es manifesten els valors tradicionals i independents de la universitat, però també es destaca el dret de tenir llibertat en la formació i la recerca i la necessitat d'evolució en les activitats de recerca. (Font: http://www.magna-charta.org/magna.html)
(EN) mark
sin. grade
(CA) nota; qualificació
(ES) calificación; nota
(FR) note
Valor, generalment numèric o quantitatiu, que s'utilitza per descriure els resultats de l'avaluació dins d'un curs, assignatura o mòdul. (Font: GLOSUdG)
(EN) master's courses
(CA) estudis de màster; màster
(ES) estudios de máster; máster
(FR) mastère
Estudis de postgrau que condueixen a l'obtenció del títol de màster. Es cursen després d'obtenir un títol de grau (o bé excepcionalment mitjançant altres títols que es considerin equivalents al títol de grau). D'acord amb la proposta "L'organització dels ensenyaments universitaris a l'Estat espanyol" del Ministeri d'Educació i Ciència, els estudis de màster hauran de tenir una extensió d'entre 60 i 120 crèdits ECTS. El màster finalitza amb l'elaboració i defensa oral pública d'un projecte o treball de fi de màster i pot formar part de la formació per a l'obtenció de títol de doctor. (Font: web del MEC)
Nota: En el marc de l'EEES, es parla de màsters oficials per referir-se als màsters que tenen validesa administrativa en tot l'Estat espanyol. En canvi, els màsters no oficials o màsters propis no tenen aquesta validesa administrativa, però sí compten amb la validesa que els atorga el mercat laboral. L'Administració estableix el preu dels màsters oficials, que té caràcter de preu públic. El preu dels màsters no oficials és establert per les institucions que els organitzen i no és un preu públic.
(EN) master's degree
(CA) títol de màster
(ES) máster; título de máster
(FR) diplôme de mastère; diplôme de master; mastère
Títol concedit per una institució d'educació a un estudiant que ha completat satisfactòriament els estudis de màster.
(EN) meaningful learning
(CA) aprenentatge significatiu m
(ES) aprendizaje significativo
Nota: El terme es contraposa a l'aprenentatge memorístic.
(EN) minimum entrance grade
sin. minimum entrance mark; minimum mark
(CA) nota de tall
(ES) nota de corte
(FR) note minimum d'admisson
Nota mínima necessària per accedir a una titulació universitària. No té relació amb la dificultat dels estudis, sinó amb la seva oferta i la seva demanda, per la qual cosa varia anualment. Com més demanda i/o menys places hi ha d'una titulació, més alta és la nota de tall. (Font: GLOSUGENCAT)
(EN) minimum entrance mark
sin. minimum entrance grade; minimum mark
(CA) nota de tall
(ES) nota de corte
(FR) note minimum d'admisson
Nota mínima necessària per accedir a una titulació universitària. No té relació amb la dificultat dels estudis, sinó amb la seva oferta i la seva demanda, per la qual cosa varia anualment. Com més demanda i/o menys places hi ha d'una titulació, més alta és la nota de tall. (Font: GLOSUGENCAT)
(EN) minimum mark
sin. minimum entrance grade; minimum entrance mark
(CA) nota de tall
(ES) nota de corte
(FR) note minimum d'admisson
Nota mínima necessària per accedir a una titulació universitària. No té relació amb la dificultat dels estudis, sinó amb la seva oferta i la seva demanda, per la qual cosa varia anualment. Com més demanda i/o menys places hi ha d'una titulació, més alta és la nota de tall. (Font: GLOSUGENCAT)
(EN) mobility
(CA) mobilitat
(ES) movilidad
(FR) mobilité
(GA) mobilidade
Capacitat que tenen els membres de l'estudiantat, el personal docent i investigador i el personal d'administració i serveis de l'educació superior per desplaçar-se lliurement d'una institució educativa a una altra d'un altre país o comunitat autònoma, amb l'objectiu d'estudiar o treballar. Això pot permetre la internacionalització de l'educació superior, l'adquisició de competències interculturals i la preparació per a un marc laboral internacional. A la Unió Europea destaca el programa Sòcrates, l'acció principal del qual es duu a terme en el programa Erasmus, dirigit a l'educació superior. (Font: GLOSAEC; GLOSUJI)
(EN) mutual recognition
(CA) reconeixement mutu
(ES) reconocimiento mutuo
(FR) reconnaissance mutuelle
Acord entre dues organitzacions per reconèixer mútuament els procediments o programes de cadascuna. El procés de Bolonya ha motivat que un dels reptes de les universitats europees sigui garantir un sistema comparable i comprensible de reconeixement de titulacions. (Font: GLOSIM)