Llistat alfabètic

S'han trobat 4 resultats.

(EN) official degree
(CA) títol oficial
(ES) título oficial
(FR) diplôme officiel
(GA) título oficial
Títol emès per una universitat que acredita que s'ha superat un pla d'estudis de caràcter oficial, amb valor acadèmic i professional en tot l'Estat espanyol. D'acord amb la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, el Govern espanyol establirà les directrius i condicions per a la obtenció de títols oficials, a les quals s'hauran d'ajustar els plans d'estudis de cada centre d'educació superior. Les universitats hauran de posseir l'autorització de la corresponent comunitat autònoma i la verificació del Consell d'Universitats, que certifiquin aquesta subjecció a les directrius i condicions establertes per l'Estat. Els títols oficials s'hauran d'inscriure en el Registre d'universitats, centres i títols.
(EN) oral presentation
(CA) presentació oral
(ES) presentación oral
(FR) présentation orale
Exposició verbal duta a terme per un estudiant, que pot tractar sobre un tema en concret investigat pel mateix estudiant dins de la literatura publicada o dins del sumari del projecte que s'ha pres.(Font: GLOSUdG)
(EN) Organic Law Modifying the Organic Law on Universities
sin. LOMLOU [sigla]
(CA) Llei orgànica de modificació de la llei orgànica d'universitats; LOMLOU [sigla]
(ES) Ley orgánica de modificación de la ley orgánica de universidades; LOMLOU [sigla]
Llei orgànica aprovada el 12 d'abril de 2007 per les Corts Generals de l'Estat espanyol, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats. Un dels eixos d'aquesta llei es adequar l'educació superior de l'Estat espanyol als nous acords i objectius de la Unió Europea i l'EEES.
(EN) Organic Law on Universities
sin. LOU [sigla]
(CA) Llei orgànica d'universitats; LOU [sigla]
(ES) Ley orgánica de universidades; LOU [sigla]
(FR) Loi Organique des Universités; LOU [sigla]
Llei 6/2001, de 21 de desembre, que té com a objectiu millorar la qualitat docent, investigadora i de gestió de les universitats, fomentar la mobilitat de l'estudiantat i el professorat, aprofundir en la creació i transmissió del coneixement com a eix de l'activitat acadèmica, respondre als reptes derivats tant de l'educació superior no presencial, a través de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, com de la formació permanent, i integrar-se de manera competitiva al costat dels millors centres d'educació superior, en el nou espai universitari europeu que es comença a configurar. Dedica el títol XIII a l'espai europeu d'educació superior (EEES) i en la seva exposició de motius tracta els punts següents: la regulació dels ensenyaments i títols mitjançant garanties de qualitat; diferents nivells de control; l'avaluació dels plans d'estudis després d'un període inicial d'implantació; mesures per adaptar-se a l'EEES, i mitjans per donar resposta a les necessitats de millorar els ensenyaments universitaris en avaluació, certificació i acreditació. L'article 87 tracta la integració en l'EEES i afirma que, en l'àmbit de les seves competències respectives, el govern, les comunitats autònomes i les universitats adoptaran les mesures necessàries per a la plena integració del sistema espanyol en l'EEES. L'article 88 parla sobre els ensenyaments i títols: estructura per cicles; unitat de mesura del crèdit europeu; el suplement europeu al títol; la mobilitat de l'estudiantat, i les ajudes. I l'article 89 s'ocupa del professorat i la mobilitat dels professors. (Font: GLOSUJI)