Llistat alfabètic

S'han trobat 38 resultats.

(ES) PAP
sin. programa de aprendizaje permanente
(CA) PAP; programa d'aprenentatge permanent
(EN) lifelong learning programme; LLP [sigla]
(FR) programme d'éducation et de formation tout au long de la vie
Programa de finançament europeu per a l'educació i la formació, al qual poden accedir les persones i institucions que volen participar en projectes que contribueixen a assolir les prioritats establertes per la Unió Europea en aquests àmbits. El programa està format pels quatre subprogrames següents:
1. Programa Comenius: educació preescolar i escolar.
2. Programa Erasmus: educació superior.
3. Programa Leonardo da Vinci: educació i formació professional.
4. Programa Grundtvig: educació per a adults.
També inclou un programa transversal centrat en la política de cooperació i innovació; la promoció de l'aprenentatge de llengües; el desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), i la difusió i l'aprofitament dels resultats de les activitats subvencionades. A més, el programa d'aprenentatge permanent es complementa amb el programa Jean Monnet, que concedeix ajuts a les institucions i activitats orientades a la integració europea. (Font: web del MEC i de la Comissió Europea)
(ES) pasaporte de lenguas
sin. pasaporte lingüístico
(CA) passaport de llengües
(EN) language passport
(FR) passeport de langues; passeport linguistique
Apartat del portafolis europeu de llengües en què s'inclouen les competències lingüístiques, les qualificacions i les experiències interculturals més rellevants del titular. (Font: NEOL)
(ES) pasaporte lingüístico
sin. pasaporte de lenguas
(CA) passaport de llengües
(EN) language passport
(FR) passeport de langues; passeport linguistique
Apartat del portafolis europeu de llengües en què s'inclouen les competències lingüístiques, les qualificacions i les experiències interculturals més rellevants del titular. (Font: NEOL)
(ES) pasarela
sin. complementos de formación
(CA) complements de formació; passarel·la
(EN) additional training; bridging courses; complementary training
(FR) compléments de formation; passerelle
Ensenyaments addicionals que, en alguns casos, s'exigeixen per tenir accés al segon cicle d'un ensenyament que no és una continuació directa del primer cicle que s'ha superat. Aquests estudis estan determinats per les normatives universitàries existents. (Font: GLOSGENCAT)
(ES) PAU [sigla]
sin. pruebas de acceso a la universidad
(CA) PAU [sigla]; proves d'accés a la universitat
(EN) PAU [sigla]; university entrance examinations
(FR) examens d'entrée à l'université; PAU [sigla]
A l'Estat espanyol, conjunt de proves d'accés a la universitat que els estudiants de batxillerat han de superar per poder accedir als estudis universitaris. (Font: GLOSUGENCAT)
Nota: Anteriorment, s'anomenaven "proves d'aptitud per a l'accés a la universitat (PAAU)" i es coneixen col·loquialment pel nom de "selectivitat".
A França, aquestes proves són el "baccalauréat" o el "diplôme d'accès aux etudes supérieures (DAES)".
(ES) PEL [sigla]
sin. portafolio europeo de las lenguas; portfolio europeo de las lenguas
(CA) PEL [sigla]; portafolis europeu de llengües
(EN) ELP [sigla]; European Language Portfolio
(FR) PEL [sigla]; portfolio européen des langues
Document d'àmbit europeu que inclou informació sobre les competències lingüístiques i les experiències culturals significatives d'una persona. Està format per un passaport de llengües, una biografia lingüística i un dossier. (Font: NEOL)
Nota: D'acord amb els objectius de l'EEES, el portafolis europeu de llengües és un instrument amb què es pretén promoure el plurilingüisme mitjançant l'aprenentatge de llengües, facilitar la mobilitat per Europa i afavorir l'enteniment i la tolerància entre les diferents cultures.
(ES) perfil profesional
(CA) perfil professional
(EN) professional profile
(FR) profil professionel
Conjunt coherent d'habilitats, coneixements i capacitats necessaris per exercir un treball específic d'un camp professional determinat. Es tracta d'una representació de les diferents exigències per desenvolupar una determinada activitat professional, cosa que permet observar les característiques que ha de tenir la persona idònia per ocupar un lloc de treball concret. (Font: GLOSUJI)
(ES) plan de estudios
(CA) pla d'estudis
(EN) syllabus
(FR) plan d'études; plan de cours
(GA) plan de estudos
Conjunt organitzat d'ensenyaments que fa una universitat, la superació del qual dóna dret a l'obtenció d'un títol universitari. (Font: GLOSUGENCAT; GLOSUJI)
(ES) plan de mejora
(CA) pla de millora
(EN) improvement plan
(FR) plan d'amélioration
Conjunt d'accions planificades, prioritzades, temporalitzades i guiades amb l'objectiu de millorar la unitat i el procés d'avaluació d'acord amb l'objectiu d'assegurament de la qualitat. El pla és conseqüència dels judicis de valor i constitueix una part substancial i imprescindible de tots els informes. L'elabora la universitat tenint en compte els resultats de l'avaluació externa. (Font: GLOSUJI)
(ES) PNR
sin. Programa nacional de reformas
(CA) PNR; Programa nacional de reformes m
Programa de política econòmica elaborat per la Unitat Permanent de Lisboa, sota la direcció de l'Oficina Econòmica del president de l'Estat espanyol, l'objectiu del qual és aconseguir la plena convergència amb la Unió Europea al 2010, tant respecte a l'assoliment de la renda per càpita com a l'ocupació i la societat del coneixement, d'acord amb l'Estratègia de Lisboa. (Font: Presidència de l'Estat espanyol)
Nota: Per a més informació, vegeu el web http://www.la-moncloa.es/PROGRAMAS/PNR/default.htm
(ES) portafolio de aprendizaje
sin. portafolio del alumno
(CA) carpeta d'aprenentatge de l'estudiant; dossier d'aprenentatge
(EN) student learning portfolio; student portfolio
(FR) dossier d'apprentissage; portefeuille d'élève; portfolio de l'élève
Recull documental elaborat per un estudiant que mostra la feina que ha realitzat durant el curs en una matèria determinada. (Font: CTERM)
Nota: L'objectiu del dossier d'aprenentatge és regular el procés formatiu i atorgar més autonomia a l'alumnat. Amb la seva elaboració l'alumne planifica i integra la feina que va fent, per la qual cosa també reflexiona sobre aquest procés i pren consciència de quines estratègies li són més útils. A més, el dossier d'aprenentatge permet al professor comprovar la progressió de l'estudiant de forma individualitzada i continuada. Per a més informació vegeu el mòdul 19 "Carpeta d'aprenentatge" de l'Argumenta, http://antalya.uab.es/gab-llengua-catalana/web_argumenta_obert/index.html
(ES) portafolio del alumno
sin. portafolio de aprendizaje
(CA) carpeta d'aprenentatge de l'estudiant; dossier d'aprenentatge
(EN) student learning portfolio; student portfolio
(FR) dossier d'apprentissage; portefeuille d'élève; portfolio de l'élève
Recull documental elaborat per un estudiant que mostra la feina que ha realitzat durant el curs en una matèria determinada. (Font: CTERM)
Nota: L'objectiu del dossier d'aprenentatge és regular el procés formatiu i atorgar més autonomia a l'alumnat. Amb la seva elaboració l'alumne planifica i integra la feina que va fent, per la qual cosa també reflexiona sobre aquest procés i pren consciència de quines estratègies li són més útils. A més, el dossier d'aprenentatge permet al professor comprovar la progressió de l'estudiant de forma individualitzada i continuada. Per a més informació vegeu el mòdul 19 "Carpeta d'aprenentatge" de l'Argumenta, http://antalya.uab.es/gab-llengua-catalana/web_argumenta_obert/index.html
(ES) portafolio docente
(CA) carpeta del professor; dossier de docència
(EN) teaching portfolio
(FR) portfolio d'enseignement
Recull documental elaborat per un professor que informa sobre l'abast i la qualitat de la seva activitat docent i que serveix com a eina d'avaluació per al mateix professor i per a la institució per a la qual treballa. (Font: CTERM)
(ES) portafolio europeo de las lenguas
sin. PEL [sigla]; portfolio europeo de las lenguas
(CA) PEL [sigla]; portafolis europeu de llengües
(EN) ELP [sigla]; European Language Portfolio
(FR) PEL [sigla]; portfolio européen des langues
Document d'àmbit europeu que inclou informació sobre les competències lingüístiques i les experiències culturals significatives d'una persona. Està format per un passaport de llengües, una biografia lingüística i un dossier. (Font: NEOL)
Nota: D'acord amb els objectius de l'EEES, el portafolis europeu de llengües és un instrument amb què es pretén promoure el plurilingüisme mitjançant l'aprenentatge de llengües, facilitar la mobilitat per Europa i afavorir l'enteniment i la tolerància entre les diferents cultures.
(ES) portfolio europeo de las lenguas
sin. PEL [sigla]; portafolio europeo de las lenguas
(CA) PEL [sigla]; portafolis europeu de llengües
(EN) ELP [sigla]; European Language Portfolio
(FR) PEL [sigla]; portfolio européen des langues
Document d'àmbit europeu que inclou informació sobre les competències lingüístiques i les experiències culturals significatives d'una persona. Està format per un passaport de llengües, una biografia lingüística i un dossier. (Font: NEOL)
Nota: D'acord amb els objectius de l'EEES, el portafolis europeu de llengües és un instrument amb què es pretén promoure el plurilingüisme mitjançant l'aprenentatge de llengües, facilitar la mobilitat per Europa i afavorir l'enteniment i la tolerància entre les diferents cultures.
(ES) posgrado
sin. estudios de posgrado
(CA) estudis de postgrau; postgrau
(EN) postgraduate courses
(GA) estudos de posgrao; posgrao
Estudis que es cursen després d'obtenir un títol de grau i que condueixen a l'obtenció del títol de màster (estudis de màster) o del títol de doctor (estudis de doctorat). L'objectiu d'aquest nivell d'estudis és l'especialització acadèmica, professional o en l'àrea de recerca de l'estudiantat. D'acord amb el Reial decret 189/2007, de 9 de febrer, pel qual es modifiquen algunes disposicions del Reial decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau, la data límit d'implantació dels nous estudis de doctorat i de la conseqüent extinció dels estudis de doctorat regulats per la normativa anterior s'estableix per a la finalització del curs acadèmic 2008-2009. (Font: web del MEC)
(ES) póster
(CA) pòster
(EN) poster
(FR) affiche; poster
Presentació d'un treball escrit, generalment de grans dimensions, que s'exposa per ser llegida per un determinat grup de persones.
(ES) prácticas
sin. prácticum
(CA) pràcticum; pràctiques
(EN) practicals; work placement
(FR) stage pratique
Formació realitzada en un centre universitari o en un centre vinculat a alguna universitat (mitjançant un conveni de col·laboració) que consisteix a aplicar els coneixements teòrics adquirits amb la finalitat de complementar-los i perfeccionar-los, a més de possibilitar la iniciació directa en l'activitat professional. D'acord amb la proposta de "Directrius per a l'elaboració de títols universitaris de grau i màster", del Ministeri d'Educació i Ciència, en cas de programar-se pràctiques externes dins dels estudis de grau, aquestes hauran de tenir una extensió màxima de 60 crèdits ECTS. Quant als estudis de màster, l'extensió màxima de les pràctiques serà del 50 % dels crèdits totals.
Nota: En anglès, el terme “work placement" s'utilitza per referir-se a les pràctiques en una empresa.
(ES) prácticum
sin. prácticas
(CA) pràcticum; pràctiques
(EN) practicals; work placement
(FR) stage pratique
Formació realitzada en un centre universitari o en un centre vinculat a alguna universitat (mitjançant un conveni de col·laboració) que consisteix a aplicar els coneixements teòrics adquirits amb la finalitat de complementar-los i perfeccionar-los, a més de possibilitar la iniciació directa en l'activitat professional. D'acord amb la proposta de "Directrius per a l'elaboració de títols universitaris de grau i màster", del Ministeri d'Educació i Ciència, en cas de programar-se pràctiques externes dins dels estudis de grau, aquestes hauran de tenir una extensió màxima de 60 crèdits ECTS. Quant als estudis de màster, l'extensió màxima de les pràctiques serà del 50 % dels crèdits totals.
Nota: En anglès, el terme “work placement" s'utilitza per referir-se a les pràctiques en una empresa.
(ES) presentación oral
(CA) presentació oral
(EN) oral presentation
(FR) présentation orale
Exposició verbal duta a terme per un estudiant, que pot tractar sobre un tema en concret investigat pel mateix estudiant dins de la literatura publicada o dins del sumari del projecte que s'ha pres.(Font: GLOSUdG)