Llistat alfabètic

S'han trobat 38 resultats.

(ES) primer ciclo
(CA) primer cicle
(EN) first-cycle
(FR) premier cycle
Cicle que correspon als estudis de grau i que condueix a l'obtenció del títol de grau, d'acord amb la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.
(ES) proceso de Bolonia
(CA) procés de Bolonya
(EN) Bologna process
(FR) processus de Bologne
Procés actual de treball per a la creació de l'espai europeu d'educació superior (EEES), que es va formalitzar amb la Declaració de Bolonya i que està previst que culmini el 2010. El procés de Bolonya es concreta en unes trobades biennals de ministres responsables de l'educació superior a Europa, que finalitzen amb la signatura d'una declaració de principis i objectius. (Font: GLOSWERN)
(ES) proceso de Brujas
(CA) procés de Bruges
(EN) Bruges process
(FR) processus de Bruges
Procés iniciat a la Conferència de Bruges l'octubre de 2001 i confirmat a Barcelona el març de 2002 amb l'objectiu de fomentar la cooperació en el camp de l'educació i la formació professional a Europa. Amb aquest procés es pretén millorar la transparència de les titulacions i aptituds mitjançant instruments nous i universals, que integrin les eines existents com el dossier EUROPASS, que inclou el currículum europeu i el suplement del títol. A més, s'ha donat un suport important al sistema europeu de transferència de crèdits a l'educació i la formació professional, que complementa el sistema europeu de transferència de crèdits (ECTS). Es preveu que aquestes mesures siguin implementades dins un procés de cooperació voluntària que serà altament prioritari per a la presidència danesa. El 2010 està previst que es creï un marc europeu per a la formació professional que permeti als ciutadans canviar lliurement de feines, sectors de negocis i països. La transferència de titulacions i aptituds és la condició prèvia de l’aprenentatge per a tota la vida i de la mobilitat elevada. (Font: GLOSCBERLIN)
(ES) programa de aprendizaje permanente
sin. PAP
(CA) PAP; programa d'aprenentatge permanent
(EN) lifelong learning programme; LLP [sigla]
(FR) programme d'éducation et de formation tout au long de la vie
Programa de finançament europeu per a l'educació i la formació, al qual poden accedir les persones i institucions que volen participar en projectes que contribueixen a assolir les prioritats establertes per la Unió Europea en aquests àmbits. El programa està format pels quatre subprogrames següents:
1. Programa Comenius: educació preescolar i escolar.
2. Programa Erasmus: educació superior.
3. Programa Leonardo da Vinci: educació i formació professional.
4. Programa Grundtvig: educació per a adults.
També inclou un programa transversal centrat en la política de cooperació i innovació; la promoció de l'aprenentatge de llengües; el desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), i la difusió i l'aprofitament dels resultats de les activitats subvencionades. A més, el programa d'aprenentatge permanent es complementa amb el programa Jean Monnet, que concedeix ajuts a les institucions i activitats orientades a la integració europea. (Font: web del MEC i de la Comissió Europea)
(ES) programa de educación superior
(CA) programa d'educació superior
(EN) higher education programme
(FR) programme d'enseignement supérieur
Programa d'estudis en l'àmbit de l'educació superior.
(ES) programa de estudios
(CA) programa d'estudis
(EN) study programme
(FR) programme d'études
Conjunt de cursos, assignatures o mòduls establerts per a cada cicle que l'alumnat ha d'aprovar per a l'obtenció del títol corresponent. Un programa d'estudis pot ser definit a través d'un conjunt de resultats de l'aprenentatge, és a dir, les notes, que s'han d'assolir per obtenir crèdits. (Font: GLOSUdG)
(ES) programa de estudios conjunto
(CA) programa d'estudis conjunt
(EN) joint study programme
(FR) programme d'études conjoint
Programa d'estudis creat i/o ofert conjuntament per dues o més institucions d'educació superior, possiblement també en cooperació amb altres institucions. (Font: GLOSCBERGEN)
(ES) programa Erasmus
(CA) programa Erasmus
(EN) Erasmus programme
(FR) programme Erasmus
Programa europeu de cooperació i mobilitat de l'educació superior que forma part del programa d'aprenentatge permanent establert per la Comissió Europea per al finançament de l'educació i la formació. Atén les necessitats d'ensenyament i aprenentatge de totes les persones i institucions implicades en l'educació superior formal, incloent-hi les estades transnacionals d'estudiants a empreses. Els seus objectius són millorar la qualitat de l'educació superior i reforçar la dimensió europea, tot fomentant la cooperació transnacional entre universitats, potenciant la mobilitat europea i millorant la transparència i el reconeixement acadèmic d'estudis i qualificacions en el si de la Unió Europea. (Font: web del MEC i de la Comissió Europea)
(ES) programa Erasmus Mundus
(CA) programa Erasmus Mundus
(EN) Erasmus Mundus programme
(FR) programme Erasmus Mundus
Programa europeu de cooperació i mobilitat de l'educació superior que té com a objectiu contribuir que la Unió Europea sigui un centre d'excel·lència en l'àmbit de l'aprenentatge en tot el món, mitjançant el suport als màsters interuniversitaris. A més, dins del programa es concedeixen beques de la Unió Europea als estudiants de tercers països que participen en aquests programes europeus de postgrau, com també als estudiants que són membres de la Unió Europea i que cursen estudis en tercers països. (Font: web de la Comissió Europea)
(ES) programa Grundtvig
(CA) programa Grundtvig
(EN) Grundtvig programme
(FR) programme Grundtvig
Programa europeu de cooperació i mobilitat orientat a les persones i les institucions que participen en l'educació per a adults. Els objectius específics d'aquest programa són donar resposta al repte educatiu de l'envelliment de la població a Europa i facilitar que els adults millorin els seus coneixements i les seves competències. (Font: web del MEC i de la Comissió Europea)
(ES) programa Leonardo da Vinci
(CA) programa Leonardo da Vinci
(EN) Leonardo da Vinci programme
(FR) programme Leonardo da Vinci
Programa europeu de cooperació i mobilitat destinat a aplicar la política de formació professional de la Unió Europea, que dóna suport a les accions que han emprès els estats membres i les complementa. Els seus objectius són millorar la qualitat, promoure la innovació i donar suport a la dimensió europea dels sistemes de formació professional a través de la cooperació transnacional. El programa Leonardo da Vinci té tres objectius específics: facilitar l'adquisició i l'ús dels coneixements, les competències i les qualificacions dels participants; millorar la qualitat de la formació i fer-la més accessible, i promoure la formació professional i la mobilitat en l'àmbit de l'empresa. (Font: web del MEC i de la Comissió Europea)
(ES) Programa nacional de reformas
sin. PNR
(CA) PNR; Programa nacional de reformes m
Programa de política econòmica elaborat per la Unitat Permanent de Lisboa, sota la direcció de l'Oficina Econòmica del president de l'Estat espanyol, l'objectiu del qual és aconseguir la plena convergència amb la Unió Europea al 2010, tant respecte a l'assoliment de la renda per càpita com a l'ocupació i la societat del coneixement, d'acord amb l'Estratègia de Lisboa. (Font: Presidència de l'Estat espanyol)
Nota: Per a més informació, vegeu el web http://www.la-moncloa.es/PROGRAMAS/PNR/default.htm
(ES) programa Séneca
(CA) programa Sèneca m
(EN) Seneca programme
(FR) programme Sénèque
Programa de beques del Ministeri d’Educació i Ciència l’objectiu del qual és atorgar a l’estudiantat que hi participa ajuts per al desplaçament i l’estada durant el període d’estudis en una altra universitat de l’Estat espanyol. Forma part del Sistema d’intercanvi entre centres universitaris espanyols (SICUE) i promou i facilita la mobilitat dels estudiants i el reconeixement acadèmic dels estudis cursats en una universitat que no és la universitat d’origen. (Font: MEC)
(ES) programa Sócrates
(CA) programa Sòcrates
(EN) Socrates programme
(FR) programme Socrates
Programa de finançament europeu per a l'educació i la formació operatiu entre els anys 2000 i 2006, que s'ha substituït pel programa d'aprenentatge permanent per al període 2007-2013.
Nota: Vegeu "programa d'aprenentatge permanent".
(ES) programación
(CA) programació
(EN) programming
(FR) programmation
Projecte educatiu i didàctic específic que desenvolupa el professorat per a un grup d'estudiants concret, una situació concreta i per a una o diverses disciplines. (Font: GLOSUJI)
(ES) proyecto independiente
(CA) projecte independent
(EN) independent project
(FR) projet indépendant
Treball que ha de fer un estudiant o un grup d'estudiants i que s'avalua individualment o en grup. (GLOSUdG)
(ES) proyecto Tuning
(CA) projecte Tuning
(EN) Tuning project
(FR) projet Tuning
(GA) proxecto Tuning
Projecte creat amb l'objectiu de contribuir significativament a la creació de l'espai europeu d'educació superior mitjançant el consens, la transparència i la confiança mútua per arribar a definir punts de referència comuns que permetin millorar la qualitat de les titulacions i dels programes a Europa. El projecte està finançat per la Comissió Europea en el marc del programa Sòcrates i vol donar resposta als reptes que es plantegen durant el procés de Bolonya. (Font: GLOSUJI)
Nota: El nom complet d'aquest projecte és "Tuning educational structures in Europe" (harmonització de les estructures educatives a Europa).
(ES) pruebas de acceso a la universidad
sin. PAU [sigla]
(CA) PAU [sigla]; proves d'accés a la universitat
(EN) PAU [sigla]; university entrance examinations
(FR) examens d'entrée à l'université; PAU [sigla]
A l'Estat espanyol, conjunt de proves d'accés a la universitat que els estudiants de batxillerat han de superar per poder accedir als estudis universitaris. (Font: GLOSUGENCAT)
Nota: Anteriorment, s'anomenaven "proves d'aptitud per a l'accés a la universitat (PAAU)" i es coneixen col·loquialment pel nom de "selectivitat".
A França, aquestes proves són el "baccalauréat" o el "diplôme d'accès aux etudes supérieures (DAES)".