Llistat alfabètic

S'han trobat 17 resultats.

(EN) PAU [sigla]
sin. university entrance examinations
(CA) PAU [sigla]; proves d'accés a la universitat
(ES) PAU [sigla]; pruebas de acceso a la universidad
(FR) examens d'entrée à l'université; PAU [sigla]
A l'Estat espanyol, conjunt de proves d'accés a la universitat que els estudiants de batxillerat han de superar per poder accedir als estudis universitaris. (Font: GLOSUGENCAT)
Nota: Anteriorment, s'anomenaven "proves d'aptitud per a l'accés a la universitat (PAAU)" i es coneixen col·loquialment pel nom de "selectivitat".
A França, aquestes proves són el "baccalauréat" o el "diplôme d'accès aux etudes supérieures (DAES)".
(EN) PBL [sigla]
sin. problem-based learning
(CA) ABP [sigla]; aprenentatge basat en problemes
(ES) ABP [sigla]; aprendizaje basado en problemas
(FR) APP [sigla]; apprentissage par problèmes
Aprenentatge i instrucció en el qual l'alumnat estudia i intenta resoldre problemes reals o hipotètics en grups petits i sota la supervisió d'un tutor. (Font: GLOSUIB)
(EN) peer review
(CA) avaluació d'experts; revisió d'experts
(ES) evaluación por los iguales; revisión paritaria; revisión por pares
(FR) évaluation collégiale; évaluation par les pairs
Revisió i avaluació externa de la qualitat i l'efectivitat dels programes acadèmics d'una institució, el seu professorat i la seva estructura, així com d'articles i producció científica, que porten a terme un equip d'avaluadors externs especialitzats en el camp que es revisa i grans coneixedors de l'educació superior en general. Aquestes avaluacions poden tenir com a base tant les normes fixades per les organitzacions acreditadores com d'altres normatives de qualitat més generals. (Font: GLOSIM)
(EN) permanent assessment
sin. continuous assessment; continuous evaluation
(CA) avaluació contínua; avaluació continuada
(ES) evaluación continua
(FR) CC; contrôle continu
Valoració del procés d'aprenentatge de l'estudiantat a partir del seguiment continuat del treball que realitza i dels coneixements que adquireix, amb la qual cosa es poden introduir immediatament les modificacions necessàries per optimitzar el procés i millorar-ne els resultats. (Font: GLOSUJI)
(EN) permanent training
sin. continuing education; lifelong education; lifelong learning; LLL [sigla]
(CA) aprenentatge permanent; formació permanent
(ES) aprendizaje permanente; formación permanente
(FR) éducation et formation tout au long de la vie; éducation permanente; formation continue; formation permanente
(GA) formación ao longo da vida
Formació que un individu realitza al llarg de la seva vida en centres especialitzats, amb la finalitat de completar la formació inicial, per a reciclar-se o com a passatemps. (Font: CTERM)
Nota: En català també s'utilitzen els termes "formació continuada", "formació contínua" i "formació al llarg de la vida".
Nota: Tot i que els termes "aprenentatge permanent" i "formació permanent" són sinònims en gairebé tots els contextos, el primer posa l'èmfasi en el procés que duu a terme l'aprenent.
(EN) postdoctoral researcher
(CA) investigador -a postdoctoral
(ES) investigador -ra posdoctoral
(FR) chercheur -euse postdoctoral -ale
Investigador que ha estat qualificat recentment amb un doctorat i que treballa amb un contracte de curta durada. (Font: GLOSUdG)
(EN) poster
(CA) pòster
(ES) póster
(FR) affiche; poster
Presentació d'un treball escrit, generalment de grans dimensions, que s'exposa per ser llegida per un determinat grup de persones.
(EN) postgraduate courses
(CA) estudis de postgrau; postgrau
(ES) estudios de posgrado; posgrado
(GA) estudos de posgrao; posgrao
Estudis que es cursen després d'obtenir un títol de grau i que condueixen a l'obtenció del títol de màster (estudis de màster) o del títol de doctor (estudis de doctorat). L'objectiu d'aquest nivell d'estudis és l'especialització acadèmica, professional o en l'àrea de recerca de l'estudiantat. D'acord amb el Reial decret 189/2007, de 9 de febrer, pel qual es modifiquen algunes disposicions del Reial decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau, la data límit d'implantació dels nous estudis de doctorat i de la conseqüent extinció dels estudis de doctorat regulats per la normativa anterior s'estableix per a la finalització del curs acadèmic 2008-2009. (Font: web del MEC)
(EN) postgraduate degree
(CA) títol de postgrau
(ES) título de posgrado
Nom genèric que inclou els títols de màster i els títols de doctor. D'acord amb la nova organització de l'educació superior a l'Estat espanyol, els estudis de postgrau comprenen els estudis de màster i els estudis de doctorat.
(EN) practicals
sin. work placement
(CA) pràcticum; pràctiques
(ES) prácticas; prácticum
(FR) stage pratique
Formació realitzada en un centre universitari o en un centre vinculat a alguna universitat (mitjançant un conveni de col·laboració) que consisteix a aplicar els coneixements teòrics adquirits amb la finalitat de complementar-los i perfeccionar-los, a més de possibilitar la iniciació directa en l'activitat professional. D'acord amb la proposta de "Directrius per a l'elaboració de títols universitaris de grau i màster", del Ministeri d'Educació i Ciència, en cas de programar-se pràctiques externes dins dels estudis de grau, aquestes hauran de tenir una extensió màxima de 60 crèdits ECTS. Quant als estudis de màster, l'extensió màxima de les pràctiques serà del 50 % dels crèdits totals.
Nota: En anglès, el terme “work placement" s'utilitza per referir-se a les pràctiques en una empresa.
(EN) Prague Communiqué
(CA) Comunicat de Praga
(ES) Comunicado de Praga
(FR) Communiqué de Prague
Document signat pels 32 ministres responsables de l'educació superior que van participar en la conferència celebrada el 19 de maig de 2001 a Praga per avaluar el progrés aconseguit en l'establiment de l'espai europeu d'educació superior des de la signatura de la Declaració de Bolonya i la posterior Declaració de la Sorbona, així com per establir línies de futur i prioritats del procés. En aquesta reunió es van reafirmar els principis i objectius del procés de Bolonya:
- L'adopció d'un sistema de títols fàcilment llegibles i comparables.
- L'adopció d'un sistema basat essencialment en dos cicles principals.
- L'establiment d'un sistema de crèdits ECTS.
- La promoció de la mobilitat.
- La promoció de la cooperació europea en l'assegurament de la qualitat.
- La promoció de la dimensió europea en l'educació superior.
A més, es van emfatitzar els aspectes següents:
- La formació permanent, al llarg de la vida.
- La implicació de les institucions d'educació superior i l'estudiantat en el procés.
- La promoció dels avantatges de l'EEES. (Font: "Comunicat oficial de la reunió de ministres europeus encarregats de l'educació superior a Praga el 19 de maig de 2001")
(EN) previous knowledge
(CA) coneixements previs
(ES) conocimientos previos
(FR) connaissances préalables
Conjunt d'idees i coneixements de què disposa un estudiant i que serveixen per relacionar, interpretar i comprendre nous coneixements. El personal docent, abans d'impartir un nou contingut, ha de tenir en compte aquests coneixements previs de l'estudiantat, que s'activaran i es desenvoluparan gràcies a les inferències, associacions i interpretacions que susciten els processos d'aprenentatge. (Font: GLOSUJI)
(EN) problem-based learning
sin. PBL [sigla]
(CA) ABP [sigla]; aprenentatge basat en problemes
(ES) ABP [sigla]; aprendizaje basado en problemas
(FR) APP [sigla]; apprentissage par problèmes
Aprenentatge i instrucció en el qual l'alumnat estudia i intenta resoldre problemes reals o hipotètics en grups petits i sota la supervisió d'un tutor. (Font: GLOSUIB)
(EN) professional profile
(CA) perfil professional
(ES) perfil profesional
(FR) profil professionel
Conjunt coherent d'habilitats, coneixements i capacitats necessaris per exercir un treball específic d'un camp professional determinat. Es tracta d'una representació de les diferents exigències per desenvolupar una determinada activitat professional, cosa que permet observar les característiques que ha de tenir la persona idònia per ocupar un lloc de treball concret. (Font: GLOSUJI)
(EN) professional recognition
(CA) reconeixement professional
(ES) reconocimiento profesional
(FR) reconnaissance professionelle
Acceptació formal de la categoria professional d'una persona i del seu dret a exercir la seva professió d'acord amb les normes professionals, que està sotmesa a controls professionals o reguladors. (Font: GLOSIM)
(EN) programming
(CA) programació
(ES) programación
(FR) programmation
Projecte educatiu i didàctic específic que desenvolupa el professorat per a un grup d'estudiants concret, una situació concreta i per a una o diverses disciplines. (Font: GLOSUJI)
(EN) project-based learning
(CA) aprenentatge basat en projectes
(ES) aprendizaje basado en proyectos
(FR) apprentissage par projets
Aprenentatge que consisteix en què grups organitzats d'estudiants desenvolupin projectes. Els seus objectius són: integrar coneixements i habilitats de diferents àrees, desenvolupar habilitats intel·lectuals d'alt nivell, promoure l'aprenentatge i el treball independents, així com el treball en equip i l'autoavaluació. (Font: GLOSUIB)