Llistat alfabètic

S'han trobat 32 resultats.

(FR) programme d'éducation et de formation tout au long de la vie
(CA) PAP; programa d'aprenentatge permanent
(ES) PAP; programa de aprendizaje permanente
(EN) lifelong learning programme; LLP [sigla]
Programa de finançament europeu per a l'educació i la formació, al qual poden accedir les persones i institucions que volen participar en projectes que contribueixen a assolir les prioritats establertes per la Unió Europea en aquests àmbits. El programa està format pels quatre subprogrames següents:
1. Programa Comenius: educació preescolar i escolar.
2. Programa Erasmus: educació superior.
3. Programa Leonardo da Vinci: educació i formació professional.
4. Programa Grundtvig: educació per a adults.
També inclou un programa transversal centrat en la política de cooperació i innovació; la promoció de l'aprenentatge de llengües; el desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), i la difusió i l'aprofitament dels resultats de les activitats subvencionades. A més, el programa d'aprenentatge permanent es complementa amb el programa Jean Monnet, que concedeix ajuts a les institucions i activitats orientades a la integració europea. (Font: web del MEC i de la Comissió Europea)
(FR) programme d'enseignement supérieur
(CA) programa d'educació superior
(ES) programa de educación superior
(EN) higher education programme
Programa d'estudis en l'àmbit de l'educació superior.
(FR) programme d'études
(CA) programa d'estudis
(ES) programa de estudios
(EN) study programme
Conjunt de cursos, assignatures o mòduls establerts per a cada cicle que l'alumnat ha d'aprovar per a l'obtenció del títol corresponent. Un programa d'estudis pot ser definit a través d'un conjunt de resultats de l'aprenentatge, és a dir, les notes, que s'han d'assolir per obtenir crèdits. (Font: GLOSUdG)
(FR) programme d'études conjoint
(CA) programa d'estudis conjunt
(ES) programa de estudios conjunto
(EN) joint study programme
Programa d'estudis creat i/o ofert conjuntament per dues o més institucions d'educació superior, possiblement també en cooperació amb altres institucions. (Font: GLOSCBERGEN)
(FR) programme Erasmus
(CA) programa Erasmus
(ES) programa Erasmus
(EN) Erasmus programme
Programa europeu de cooperació i mobilitat de l'educació superior que forma part del programa d'aprenentatge permanent establert per la Comissió Europea per al finançament de l'educació i la formació. Atén les necessitats d'ensenyament i aprenentatge de totes les persones i institucions implicades en l'educació superior formal, incloent-hi les estades transnacionals d'estudiants a empreses. Els seus objectius són millorar la qualitat de l'educació superior i reforçar la dimensió europea, tot fomentant la cooperació transnacional entre universitats, potenciant la mobilitat europea i millorant la transparència i el reconeixement acadèmic d'estudis i qualificacions en el si de la Unió Europea. (Font: web del MEC i de la Comissió Europea)
(FR) programme Erasmus Mundus
(CA) programa Erasmus Mundus
(ES) programa Erasmus Mundus
(EN) Erasmus Mundus programme
Programa europeu de cooperació i mobilitat de l'educació superior que té com a objectiu contribuir que la Unió Europea sigui un centre d'excel·lència en l'àmbit de l'aprenentatge en tot el món, mitjançant el suport als màsters interuniversitaris. A més, dins del programa es concedeixen beques de la Unió Europea als estudiants de tercers països que participen en aquests programes europeus de postgrau, com també als estudiants que són membres de la Unió Europea i que cursen estudis en tercers països. (Font: web de la Comissió Europea)
(FR) programme Grundtvig
(CA) programa Grundtvig
(ES) programa Grundtvig
(EN) Grundtvig programme
Programa europeu de cooperació i mobilitat orientat a les persones i les institucions que participen en l'educació per a adults. Els objectius específics d'aquest programa són donar resposta al repte educatiu de l'envelliment de la població a Europa i facilitar que els adults millorin els seus coneixements i les seves competències. (Font: web del MEC i de la Comissió Europea)
(FR) programme Leonardo da Vinci
(CA) programa Leonardo da Vinci
(ES) programa Leonardo da Vinci
(EN) Leonardo da Vinci programme
Programa europeu de cooperació i mobilitat destinat a aplicar la política de formació professional de la Unió Europea, que dóna suport a les accions que han emprès els estats membres i les complementa. Els seus objectius són millorar la qualitat, promoure la innovació i donar suport a la dimensió europea dels sistemes de formació professional a través de la cooperació transnacional. El programa Leonardo da Vinci té tres objectius específics: facilitar l'adquisició i l'ús dels coneixements, les competències i les qualificacions dels participants; millorar la qualitat de la formació i fer-la més accessible, i promoure la formació professional i la mobilitat en l'àmbit de l'empresa. (Font: web del MEC i de la Comissió Europea)
(FR) programme Sénèque
(CA) programa Sèneca m
(ES) programa Séneca
(EN) Seneca programme
Programa de beques del Ministeri d’Educació i Ciència l’objectiu del qual és atorgar a l’estudiantat que hi participa ajuts per al desplaçament i l’estada durant el període d’estudis en una altra universitat de l’Estat espanyol. Forma part del Sistema d’intercanvi entre centres universitaris espanyols (SICUE) i promou i facilita la mobilitat dels estudiants i el reconeixement acadèmic dels estudis cursats en una universitat que no és la universitat d’origen. (Font: MEC)
(FR) programme Socrates
(CA) programa Sòcrates
(ES) programa Sócrates
(EN) Socrates programme
Programa de finançament europeu per a l'educació i la formació operatiu entre els anys 2000 i 2006, que s'ha substituït pel programa d'aprenentatge permanent per al període 2007-2013.
Nota: Vegeu "programa d'aprenentatge permanent".
(FR) projet indépendant
(CA) projecte independent
(ES) proyecto independiente
(EN) independent project
Treball que ha de fer un estudiant o un grup d'estudiants i que s'avalua individualment o en grup. (GLOSUdG)
(FR) projet Tuning
(CA) projecte Tuning
(ES) proyecto Tuning
(EN) Tuning project
(GA) proxecto Tuning
Projecte creat amb l'objectiu de contribuir significativament a la creació de l'espai europeu d'educació superior mitjançant el consens, la transparència i la confiança mútua per arribar a definir punts de referència comuns que permetin millorar la qualitat de les titulacions i dels programes a Europa. El projecte està finançat per la Comissió Europea en el marc del programa Sòcrates i vol donar resposta als reptes que es plantegen durant el procés de Bolonya. (Font: GLOSUJI)
Nota: El nom complet d'aquest projecte és "Tuning educational structures in Europe" (harmonització de les estructures educatives a Europa).