Llistat alfabètic

S'han trobat 13 resultats.

(ES) reconocimiento académico
(CA) reconeixement acadèmic
(EN) academic recognition
(FR) reconnaissance académique
Aprovació i acceptació (subjectes a condicions) de l'equivalència entre un període d'estudis cursats a una altra universitat, inclosos exàmens i altres mètodes d'avaluació, i un període d'estudis comparable (inclosos també exàmens i altres mètodes d'avaluació) en el centre d'origen, tot i les possibles diferències de continguts dels programes. És una condició necessària per a la mobilitat estudiantil en el marc dels programes Sèneca, Erasmus i Sòcrates. El procés de Bolonya ha motivat que un dels reptes de les universitats europees sigui garantir un sistema comparable i comprensible de reconeixement de títols. (Font: GLOSUJI)
(ES) reconocimiento de aprendizajes previos
(CA) reconeixement d'aprenentatges previs
(EN) recognition of prior learning
(FR) reconnaissance des acquis
Reconeixement oficial d'habilitats, coneixements i competències obtinguts amb l'experiència laboral, la formació no oficial i l'experiència vital. (Font: GLOSCBERLIN)
(ES) reconocimiento mutuo
(CA) reconeixement mutu
(EN) mutual recognition
(FR) reconnaissance mutuelle
Acord entre dues organitzacions per reconèixer mútuament els procediments o programes de cadascuna. El procés de Bolonya ha motivat que un dels reptes de les universitats europees sigui garantir un sistema comparable i comprensible de reconeixement de titulacions. (Font: GLOSIM)
(ES) reconocimiento profesional
(CA) reconeixement professional
(EN) professional recognition
(FR) reconnaissance professionelle
Acceptació formal de la categoria professional d'una persona i del seu dret a exercir la seva professió d'acord amb les normes professionals, que està sotmesa a controls professionals o reguladors. (Font: GLOSIM)
(ES) Red Estatal de Docencia Universitaria
sin. RED-U [sigla]
(CA) RED-U [sigla]; Xarxa Estatal de Docència Universitària
(EN) National University Teaching Network; RED-U [sigla]
(FR) Réseau Étatal de l'Enseignement Universitaire; RED-U [sigla]
Xarxa creada per disposar d'un espai comú per a la difusió i l'intercanvi de polítiques, experiències, metodologies i eines adoptades per diverses universitats de l'Estat espanyol amb l'objectiu d'avaluar i millorar la qualitat de la docència i l'aprenentatge universitaris. Entre els seus objectius hi ha els següents:
- Promocionar la comunicació entre els professionals de la docència universitària.
- Impulsar la formació docent del professorat universitari.
- Intercanviar experiències i recursos per a la formació.
- Donar suport a les iniciatives per aconseguir una millor qualitat en la docència universitària.
- Afavorir la discussió interdisciplinària sobre la docència universitària.
- Discutir i estimular polítiques universitàries que promoguin la qualitat docent. (Font: GLOSUJI)
Més informació a www.redu.um.es
(ES) Red Internacional de Agencias de Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior
sin. INQAAHE
(CA) INQAAHE; Xarxa Internacional d’Agències d’Assegurament de la Qualitat en l’Educació Superior f
(EN) INQAAHE; International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education
Nota: Més informació a l'adreça http://www.inqaahe.org
(ES) RED-U [sigla]
sin. Red Estatal de Docencia Universitaria
(CA) RED-U [sigla]; Xarxa Estatal de Docència Universitària
(EN) National University Teaching Network; RED-U [sigla]
(FR) Réseau Étatal de l'Enseignement Universitaire; RED-U [sigla]
Xarxa creada per disposar d'un espai comú per a la difusió i l'intercanvi de polítiques, experiències, metodologies i eines adoptades per diverses universitats de l'Estat espanyol amb l'objectiu d'avaluar i millorar la qualitat de la docència i l'aprenentatge universitaris. Entre els seus objectius hi ha els següents:
- Promocionar la comunicació entre els professionals de la docència universitària.
- Impulsar la formació docent del professorat universitari.
- Intercanviar experiències i recursos per a la formació.
- Donar suport a les iniciatives per aconseguir una millor qualitat en la docència universitària.
- Afavorir la discussió interdisciplinària sobre la docència universitària.
- Discutir i estimular polítiques universitàries que promoguin la qualitat docent. (Font: GLOSUJI)
Més informació a www.redu.um.es
(ES) régimen de permanencia
(CA) règim de permanència
(EN) attendance requirements
(FR) régime de permanence
Conjunt de normes que regulen la permanència de l'estudiantat a la universitat. Aquesta normativa la fixa el Consell Social, d'acord amb la competència que li atribueix la Llei orgànica d'universitats. (Font: GLOSUJI)
(ES) Registro de Universidades, Centros y Títulos
sin. RUCT
(CA) Registre d'Universitats, Centres i Títols m; RUCT
Registre on s'han d'inscriure els títols universitaris oficials, amb validesa a tot l'Estat espanyol, d'acord amb l'article 34 de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats. També es poden inscriure altres títols no oficials la presència dels quals només tindrà efectes informatius. (Font: BOE núm. 89)
(ES) resultados de aprendizaje
(CA) resultats d'aprenentatge
(EN) learning outcomes
(FR) résultats d'apprentissage
(GA) resultados da aprendizaxe
Continguts que l'estudiantat ha de conèixer, entendre i ser capaç de demostrar que posseeix en finalitzar el procés d'aprenentatge. Han d'anar acompanyats de criteris d'avaluació escaients, els quals poden aprofitar-se per determinar si s'han aconseguit els objectius marcats. Els resultats de l'aprenentatge no han de confondre's amb els objectius de l'aprenentatge, ja que mentre els primers fan referència a allò que assoleix l'estudiantat, els segons se centren en les intencions globals del professorat. Els resultats de l'aprenentatge, juntament amb els criteris d'avaluació, especifiquen els requisits mínims per a la concessió de crèdits, mentre que les notes o qualificacions es basen en el nivell dels requisits mínims per a la concessió de crèdits. L'acumulació i la transferència de crèdits es facilita si els resultats de l'aprenentatge s'expressen amb claredat i indiquen amb precisió els motius pels quals s'atorga un crèdit. (Font: GLOSUJI)
(ES) revisión paritaria
sin. evaluación por los iguales; revisión por pares
(CA) avaluació d'experts; revisió d'experts
(EN) peer review
(FR) évaluation collégiale; évaluation par les pairs
Revisió i avaluació externa de la qualitat i l'efectivitat dels programes acadèmics d'una institució, el seu professorat i la seva estructura, així com d'articles i producció científica, que porten a terme un equip d'avaluadors externs especialitzats en el camp que es revisa i grans coneixedors de l'educació superior en general. Aquestes avaluacions poden tenir com a base tant les normes fixades per les organitzacions acreditadores com d'altres normatives de qualitat més generals. (Font: GLOSIM)
(ES) revisión por pares
sin. evaluación por los iguales; revisión paritaria
(CA) avaluació d'experts; revisió d'experts
(EN) peer review
(FR) évaluation collégiale; évaluation par les pairs
Revisió i avaluació externa de la qualitat i l'efectivitat dels programes acadèmics d'una institució, el seu professorat i la seva estructura, així com d'articles i producció científica, que porten a terme un equip d'avaluadors externs especialitzats en el camp que es revisa i grans coneixedors de l'educació superior en general. Aquestes avaluacions poden tenir com a base tant les normes fixades per les organitzacions acreditadores com d'altres normatives de qualitat més generals. (Font: GLOSIM)
(ES) RUCT
sin. Registro de Universidades, Centros y Títulos
(CA) Registre d'Universitats, Centres i Títols m; RUCT
Registre on s'han d'inscriure els títols universitaris oficials, amb validesa a tot l'Estat espanyol, d'acord amb l'article 34 de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats. També es poden inscriure altres títols no oficials la presència dels quals només tindrà efectes informatius. (Font: BOE núm. 89)