Llistat alfabètic

S'han trobat 12 resultats.

(FR) rapport d'autoévaluation
(CA) informe d'autoavaluació
(ES) informe de autoevaluación
(EN) self-assessment report; self-evaluation report
Document elaborat pel comitè d'autoavaluació que resulta de l'autodiagnòstic realitzat per la unitat avaluada, seguint el protocol de la guia d'autoavaluació. El procés de Bolonya ha motivat que un dels reptes de les universitats europees sigui la promoció de l'assegurament de la qualitat de l'educació superior. (Font: GLOSUJI)
(FR) rapport d'évaluation externe
(CA) informe d'avaluació externa
(ES) informe de evaluación externa
(EN) external assessment report; external evaluation report
Document que mostra el contrast que els avaluadors externs fan del procés d'autoavaluació després de revisar l'informe d'autoavaluació i de dur a terme la visita en busca d'evidències. Conté la informació recollida, els resultats, les propostes i les recomanacions de millora suggerides a la unitat avaluada pel comitè d'avaluadors externs. El procés de Bolonya ha motivat que un dels reptes de les universitats europees sigui la promoció de l'assegurament de la qualitat de l'educació superior. (Font: GLOSUJI)
(FR) rapport final
(CA) informe final
(ES) informe final
(EN) final report
Document elaborat per l'ANECA en un procés d'avaluació institucional a partir de l'informe del comitè d'autoavaluació i de l'informe d'avaluació externa, que inclou un pla de millora per augmentar la qualitat que es fonamenta en el diagnòstic previ. El procés de Bolonya ha motivat que un dels reptes de les universitats europees sigui la promoció de l'assegurament de la qualitat de l'educació superior. (Font: GLOSUJI)
(FR) reconnaissance académique
(CA) reconeixement acadèmic
(ES) reconocimiento académico
(EN) academic recognition
Aprovació i acceptació (subjectes a condicions) de l'equivalència entre un període d'estudis cursats a una altra universitat, inclosos exàmens i altres mètodes d'avaluació, i un període d'estudis comparable (inclosos també exàmens i altres mètodes d'avaluació) en el centre d'origen, tot i les possibles diferències de continguts dels programes. És una condició necessària per a la mobilitat estudiantil en el marc dels programes Sèneca, Erasmus i Sòcrates. El procés de Bolonya ha motivat que un dels reptes de les universitats europees sigui garantir un sistema comparable i comprensible de reconeixement de títols. (Font: GLOSUJI)
(FR) reconnaissance des acquis
(CA) reconeixement d'aprenentatges previs
(ES) reconocimiento de aprendizajes previos
(EN) recognition of prior learning
Reconeixement oficial d'habilitats, coneixements i competències obtinguts amb l'experiència laboral, la formació no oficial i l'experiència vital. (Font: GLOSCBERLIN)
(FR) reconnaissance mutuelle
(CA) reconeixement mutu
(ES) reconocimiento mutuo
(EN) mutual recognition
Acord entre dues organitzacions per reconèixer mútuament els procediments o programes de cadascuna. El procés de Bolonya ha motivat que un dels reptes de les universitats europees sigui garantir un sistema comparable i comprensible de reconeixement de titulacions. (Font: GLOSIM)
(FR) reconnaissance professionelle
(CA) reconeixement professional
(ES) reconocimiento profesional
(EN) professional recognition
Acceptació formal de la categoria professional d'una persona i del seu dret a exercir la seva professió d'acord amb les normes professionals, que està sotmesa a controls professionals o reguladors. (Font: GLOSIM)
(FR) RED-U [sigla]
sin. Réseau Étatal de l'Enseignement Universitaire
(CA) RED-U [sigla]; Xarxa Estatal de Docència Universitària
(ES) Red Estatal de Docencia Universitaria; RED-U [sigla]
(EN) National University Teaching Network; RED-U [sigla]
Xarxa creada per disposar d'un espai comú per a la difusió i l'intercanvi de polítiques, experiències, metodologies i eines adoptades per diverses universitats de l'Estat espanyol amb l'objectiu d'avaluar i millorar la qualitat de la docència i l'aprenentatge universitaris. Entre els seus objectius hi ha els següents:
- Promocionar la comunicació entre els professionals de la docència universitària.
- Impulsar la formació docent del professorat universitari.
- Intercanviar experiències i recursos per a la formació.
- Donar suport a les iniciatives per aconseguir una millor qualitat en la docència universitària.
- Afavorir la discussió interdisciplinària sobre la docència universitària.
- Discutir i estimular polítiques universitàries que promoguin la qualitat docent. (Font: GLOSUJI)
Més informació a www.redu.um.es
(FR) référentiel
(CA) benchmarking
(ES) benchmarking
(EN) benchmarking
Mètode que, dins l'àmbit de la gestió universitària, permet, a partir d'una sèrie de criteris, comparar contribucions, processos o resultats de diferents institucions d'educació superior o bé entre parts d'una única institució (benchmarking intern). El benchmarking intern es pot aplicar a departaments acadèmics, escoles o entre unitats administratives i de serveis d'una universitat. Aquest mètode contribueix a l'assegurament de la qualitat en l'educació superior, que és un dels sis objectius de la Declaració de Bolonya.
(FR) régime de permanence
(CA) règim de permanència
(ES) régimen de permanencia
(EN) attendance requirements
Conjunt de normes que regulen la permanència de l'estudiantat a la universitat. Aquesta normativa la fixa el Consell Social, d'acord amb la competència que li atribueix la Llei orgànica d'universitats. (Font: GLOSUJI)
(FR) Réseau Étatal de l'Enseignement Universitaire
sin. RED-U [sigla]
(CA) RED-U [sigla]; Xarxa Estatal de Docència Universitària
(ES) Red Estatal de Docencia Universitaria; RED-U [sigla]
(EN) National University Teaching Network; RED-U [sigla]
Xarxa creada per disposar d'un espai comú per a la difusió i l'intercanvi de polítiques, experiències, metodologies i eines adoptades per diverses universitats de l'Estat espanyol amb l'objectiu d'avaluar i millorar la qualitat de la docència i l'aprenentatge universitaris. Entre els seus objectius hi ha els següents:
- Promocionar la comunicació entre els professionals de la docència universitària.
- Impulsar la formació docent del professorat universitari.
- Intercanviar experiències i recursos per a la formació.
- Donar suport a les iniciatives per aconseguir una millor qualitat en la docència universitària.
- Afavorir la discussió interdisciplinària sobre la docència universitària.
- Discutir i estimular polítiques universitàries que promoguin la qualitat docent. (Font: GLOSUJI)
Més informació a www.redu.um.es
(FR) résultats d'apprentissage
(CA) resultats d'aprenentatge
(ES) resultados de aprendizaje
(EN) learning outcomes
(GA) resultados da aprendizaxe
Continguts que l'estudiantat ha de conèixer, entendre i ser capaç de demostrar que posseeix en finalitzar el procés d'aprenentatge. Han d'anar acompanyats de criteris d'avaluació escaients, els quals poden aprofitar-se per determinar si s'han aconseguit els objectius marcats. Els resultats de l'aprenentatge no han de confondre's amb els objectius de l'aprenentatge, ja que mentre els primers fan referència a allò que assoleix l'estudiantat, els segons se centren en les intencions globals del professorat. Els resultats de l'aprenentatge, juntament amb els criteris d'avaluació, especifiquen els requisits mínims per a la concessió de crèdits, mentre que les notes o qualificacions es basen en el nivell dels requisits mínims per a la concessió de crèdits. L'acumulació i la transferència de crèdits es facilita si els resultats de l'aprenentatge s'expressen amb claredat i indiquen amb precisió els motius pels quals s'atorga un crèdit. (Font: GLOSUJI)