Llistat alfabètic

S'han trobat 26 resultats.

(EN) scholarship
sin. grant
(CA) beca
(ES) beca
(FR) bourse
Quantitat de diners que es concedeix a un estudiant per pagar les taxes universitàries de matrícula i/o cobrir despeses personals (habitatge, llibres, etc.). Les beques poden ser atorgades per institucions públiques, fundacions o empreses privades. (Font: GLOSUdG)
(EN) second cycle
(CA) segon cicle
(ES) segundo ciclo
(FR) deuxième cycle; second cycle
Cicle que correspon als estudis de màster dins dels estudis de postgrau i que condueix a l'obtenció del títol màster, d'acord amb la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.
(EN) self-assessment committee
sin. self-evaluation committee
(CA) comitè d'autoavaluació
(ES) comité de autoevaluación
(FR) comité d'auto-évaluation
Òrgan format per membres de la unitat avaluada que és responsable del desenvolupament de l'autoavaluació i de l'elaboració de l'informe d'autoavaluació. (Font: GLOSUJI)
(EN) self-assessment report
sin. self-evaluation report
(CA) informe d'autoavaluació
(ES) informe de autoevaluación
(FR) rapport d'autoévaluation
Document elaborat pel comitè d'autoavaluació que resulta de l'autodiagnòstic realitzat per la unitat avaluada, seguint el protocol de la guia d'autoavaluació. El procés de Bolonya ha motivat que un dels reptes de les universitats europees sigui la promoció de l'assegurament de la qualitat de l'educació superior. (Font: GLOSUJI)
(EN) self-directed learning
sin. autonomous learning; self-regulated learning
(CA) aprenentatge autònom; aprenentatge autodirigit; aprenentatge autoregulat
(ES) aprendizaje autónomo; aprendizaje autodirigido; aprendizaje autorregulado
(FR) apprentissage autodirigé; apprentissage autonome; apprentissage autorégulateur
Aprenentatge en què l'estudiant realitza el treball acadèmic amb llibertat i independència: fixa els seus objectius d'acord amb les seves necessitats i interessos, planifica la pròpia tasca (temps, espai i ritme), i també ha d'efectuar l'autoavaluació. La funció del docent és facilitar l'aprenentatge, tot propiciant el clima i les condicions més adequades i posant a l'abast de l'estudiant els recursos i els materials necessaris perquè assoleixi els objectius. Implica un tipus d'aprenentatge actiu, no directiu, significatiu i centrat en l'alumne. (Font: GLOSUJI)
Nota: Tot i que aquests tres termes sovint s'utilitzen com a sinònims, cadascun d'ells posa èmfasi en un aspecte concret de l'aprenentatge: l'"aprenentatge autodirigit", en la definició dels objectius; l'"aprenentatge autònom", en la manera d'abordar aquests objectius; i l'"aprenentatge autoregulat", en la autoavaluació i correcció de la metodologia, si cal, durant el procés d'aprenentatge.
(EN) self-evaluation committee
sin. self-assessment committee
(CA) comitè d'autoavaluació
(ES) comité de autoevaluación
(FR) comité d'auto-évaluation
Òrgan format per membres de la unitat avaluada que és responsable del desenvolupament de l'autoavaluació i de l'elaboració de l'informe d'autoavaluació. (Font: GLOSUJI)
(EN) self-evaluation report
sin. self-assessment report
(CA) informe d'autoavaluació
(ES) informe de autoevaluación
(FR) rapport d'autoévaluation
Document elaborat pel comitè d'autoavaluació que resulta de l'autodiagnòstic realitzat per la unitat avaluada, seguint el protocol de la guia d'autoavaluació. El procés de Bolonya ha motivat que un dels reptes de les universitats europees sigui la promoció de l'assegurament de la qualitat de l'educació superior. (Font: GLOSUJI)
(EN) self-regulated learning
sin. autonomous learning; self-directed learning
(CA) aprenentatge autònom; aprenentatge autodirigit; aprenentatge autoregulat
(ES) aprendizaje autónomo; aprendizaje autodirigido; aprendizaje autorregulado
(FR) apprentissage autodirigé; apprentissage autonome; apprentissage autorégulateur
Aprenentatge en què l'estudiant realitza el treball acadèmic amb llibertat i independència: fixa els seus objectius d'acord amb les seves necessitats i interessos, planifica la pròpia tasca (temps, espai i ritme), i també ha d'efectuar l'autoavaluació. La funció del docent és facilitar l'aprenentatge, tot propiciant el clima i les condicions més adequades i posant a l'abast de l'estudiant els recursos i els materials necessaris perquè assoleixi els objectius. Implica un tipus d'aprenentatge actiu, no directiu, significatiu i centrat en l'alumne. (Font: GLOSUJI)
Nota: Tot i que aquests tres termes sovint s'utilitzen com a sinònims, cadascun d'ells posa èmfasi en un aspecte concret de l'aprenentatge: l'"aprenentatge autodirigit", en la definició dels objectius; l'"aprenentatge autònom", en la manera d'abordar aquests objectius; i l'"aprenentatge autoregulat", en la autoavaluació i correcció de la metodologia, si cal, durant el procés d'aprenentatge.
(EN) seminar
(CA) seminari
(ES) seminario
(FR) séminaire
Formació especialitzada que és guiada per un professor i està basada en les contribucions orals i escrites dels participants. Les noves pràctiques didàctiques de formació preveuen l'increment de seminaris, per la qual cosa cal augmentar les plantilles de professors per tal de reduir el nombre d'alumnes de cada grup.
(EN) Seneca programme
(CA) programa Sèneca m
(ES) programa Séneca
(FR) programme Sénèque
Programa de beques del Ministeri d’Educació i Ciència l’objectiu del qual és atorgar a l’estudiantat que hi participa ajuts per al desplaçament i l’estada durant el període d’estudis en una altra universitat de l’Estat espanyol. Forma part del Sistema d’intercanvi entre centres universitaris espanyols (SICUE) i promou i facilita la mobilitat dels estudiants i el reconeixement acadèmic dels estudis cursats en una universitat que no és la universitat d’origen. (Font: MEC)
(EN) shared educational content
(CA) continguts formatius comuns
(ES) contenidos formativos comunes
(FR) contenus de formation communs
(GA) contidos formativos comúns
Conjunt de coneixements, actituds i habilitats necessàries per assolir els objectius formatius d'un títol universitari. S'estableixen en les directrius generals pròpies i són d'inclusió obligada en tots els plans d'estudis que porten a l'obtenció d'un mateix títol universitari oficial. (Font: GLOSUJI)
(EN) skills
(CA) habilitats
(ES) habilidades
(FR) habiletés
Conjunt de destreses que mostren les diferents competències adquirides en un procés d'aprenentatge i que es poden aplicar tant en l'àmbit acadèmic com en el professional.
Nota: Sovint es parla, per exemple, tant de "competències lingüístiques" com d'"habilitats lingüístiques" indistintament.
(EN) Socrates programme
(CA) programa Sòcrates
(ES) programa Sócrates
(FR) programme Socrates
Programa de finançament europeu per a l'educació i la formació operatiu entre els anys 2000 i 2006, que s'ha substituït pel programa d'aprenentatge permanent per al període 2007-2013.
Nota: Vegeu "programa d'aprenentatge permanent".
(EN) Sorbonne Declaration
(CA) Declaració de la Sorbona
(ES) Declaración de la Sorbona
(FR) Déclaration de la Sorbonne
(GA) Declaración da Sorbona
Document signat el 25 de maig de 1988 a París pels ministres responsables d'educació superior d'Alemanya, França, Itàlia i Regne Unit, amb l'objectiu d'aconseguir l'harmonització de l'arquitectura de l'espai europeu d'educació superior. Altres països europeus es van adherir a la Declaració. El document es centrava en les propostes següents:
- L'harmonització progressiva del marc general de les titulacions i cicles de l'espai europeu d'educació superior.
- Un sistema comú de titulacions basat en dos cicles principals -grau (títol de grau) i postgrau (títol de postgrau)- que ha evolucionat cap a un sistema de tres cicles: grau, màster i doctorat, amb els corresponents títols.
- Promoure i facilitar la mobilitat d'estudiantat i el professorat, eliminant possibles dificultats i reconeixent les titulacions i qualificacions acadèmiques.
(EN) specific competencies
(CA) competències específiques
(ES) competencias específicas
(FR) compétences spécifiques
(GA) competencias específicas
Competències pròpies d'una ocupació, professió o àmbit de coneixement, que suposen la capacitat d'aplicar les habilitats i els coneixements a noves situacions dins de l'àrea professional i professions afins. (Font: GLOSUJI)
(EN) stocktaking
(CA) anàlisi de situació
(ES) análisis de situación
Valoració que fa una institució de la situació actual d'un procés pel que fa a l'assoliment d'èxits i d'objectius. En el context de l'EEES, es refereix a l'anàlisi dels diferents graus d'implementació dels objectius establerts pel procés de Bolonya.
(EN) student learning portfolio
sin. student portfolio
(CA) carpeta d'aprenentatge de l'estudiant; dossier d'aprenentatge
(ES) portafolio de aprendizaje; portafolio del alumno
(FR) dossier d'apprentissage; portefeuille d'élève; portfolio de l'élève
Recull documental elaborat per un estudiant que mostra la feina que ha realitzat durant el curs en una matèria determinada. (Font: CTERM)
Nota: L'objectiu del dossier d'aprenentatge és regular el procés formatiu i atorgar més autonomia a l'alumnat. Amb la seva elaboració l'alumne planifica i integra la feina que va fent, per la qual cosa també reflexiona sobre aquest procés i pren consciència de quines estratègies li són més útils. A més, el dossier d'aprenentatge permet al professor comprovar la progressió de l'estudiant de forma individualitzada i continuada. Per a més informació vegeu el mòdul 19 "Carpeta d'aprenentatge" de l'Argumenta, http://antalya.uab.es/gab-llengua-catalana/web_argumenta_obert/index.html
(EN) student portfolio
sin. student learning portfolio
(CA) carpeta d'aprenentatge de l'estudiant; dossier d'aprenentatge
(ES) portafolio de aprendizaje; portafolio del alumno
(FR) dossier d'apprentissage; portefeuille d'élève; portfolio de l'élève
Recull documental elaborat per un estudiant que mostra la feina que ha realitzat durant el curs en una matèria determinada. (Font: CTERM)
Nota: L'objectiu del dossier d'aprenentatge és regular el procés formatiu i atorgar més autonomia a l'alumnat. Amb la seva elaboració l'alumne planifica i integra la feina que va fent, per la qual cosa també reflexiona sobre aquest procés i pren consciència de quines estratègies li són més útils. A més, el dossier d'aprenentatge permet al professor comprovar la progressió de l'estudiant de forma individualitzada i continuada. Per a més informació vegeu el mòdul 19 "Carpeta d'aprenentatge" de l'Argumenta, http://antalya.uab.es/gab-llengua-catalana/web_argumenta_obert/index.html
(EN) study area
(CA) àmbit d'estudi
(ES) ámbito de estudio
(FR) domaine d'études
Cadascun dels camps en què es classifiquen les titulacions universitàries segons la formació que es dóna i l'especialització. (Font: GLOSUGENCAT)
(EN) study programme
(CA) programa d'estudis
(ES) programa de estudios
(FR) programme d'études
Conjunt de cursos, assignatures o mòduls establerts per a cada cicle que l'alumnat ha d'aprovar per a l'obtenció del títol corresponent. Un programa d'estudis pot ser definit a través d'un conjunt de resultats de l'aprenentatge, és a dir, les notes, que s'han d'assolir per obtenir crèdits. (Font: GLOSUdG)