Llistat alfabètic

S'han trobat 10 resultats.

(FR) séance de tutorat
(CA) sessió de tutoria
(ES) sesión de tutoría
(EN) tutorial
Període d'instrucció en què un tutor dóna una atenció personalitzada a un alumne o a un grup reduït d'alumnes durant la formació de l'estudiantat, amb l'objectiu de repassar o comentar els materials d'una determinada assignatura i donar-los una orientació en el seu aprenentatge, a més de proporcionar informació sobre la institució universitària, el pla d'estudis, etc., i sobre les sortides professionals en general. Des d'una concepció àmplia de l'educació que cerca el desenvolupament integral i personalitzat de l'estudiant, les sessions de tutoria tenen una gran importància a l'hora d'ajudar i orientar l'estudiantat en la seva evolució cap a la maduresa i autonomia, els processos de presa de decisions personals i acadèmiques i la recerca de mecanismes d'inserció social i professional satisfactoris. (Font: GLOSUJI)
(FR) second cycle
sin. deuxième cycle
(CA) segon cicle
(ES) segundo ciclo
(EN) second cycle
Cicle que correspon als estudis de màster dins dels estudis de postgrau i que condueix a l'obtenció del títol màster, d'acord amb la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.
(FR) séminaire
(CA) seminari
(ES) seminario
(EN) seminar
Formació especialitzada que és guiada per un professor i està basada en les contribucions orals i escrites dels participants. Les noves pràctiques didàctiques de formació preveuen l'increment de seminaris, per la qual cosa cal augmentar les plantilles de professors per tal de reduir el nombre d'alumnes de cada grup.
(FR) stage pratique
(CA) pràcticum; pràctiques
(ES) prácticas; prácticum
(EN) practicals; work placement
Formació realitzada en un centre universitari o en un centre vinculat a alguna universitat (mitjançant un conveni de col·laboració) que consisteix a aplicar els coneixements teòrics adquirits amb la finalitat de complementar-los i perfeccionar-los, a més de possibilitar la iniciació directa en l'activitat professional. D'acord amb la proposta de "Directrius per a l'elaboració de títols universitaris de grau i màster", del Ministeri d'Educació i Ciència, en cas de programar-se pràctiques externes dins dels estudis de grau, aquestes hauran de tenir una extensió màxima de 60 crèdits ECTS. Quant als estudis de màster, l'extensió màxima de les pràctiques serà del 50 % dels crèdits totals.
Nota: En anglès, el terme “work placement" s'utilitza per referir-se a les pràctiques en una empresa.
(FR) Stratégie de Lisbonne
(CA) Estratègia de Lisboa f
(ES) Estrategia de Lisboa
(EN) Lisbon Strategy
(IT) Strategia di Lisbona; (DE) Lissabon-Strategie
Acord establert en el marc del Consell Europeu de Lisboa, els dies 23 i 24 de març de 2000, amb l'objectiu de convertir l'economia europea en la més competitiva i dinàmica del món en l’horitzó del 2010. D'acord amb l'estratègia de Lisboa, l'Estat espanyol va aprovar l'any 2005 el Programa nacional de reformes (PNR), l'objectiu estratègic del qual és la plena convergència amb la Unió Europea al 2010, tant respecte a l'assoliment de la renda per càpita com a l'ocupació i la societat del coneixement. (Font: Parlament Europeu i Comissió Europea; Gencat/DURSI; Presidència del Govern espanyol; WIKI)
(FR) structure de crédits
(CA) estructura de crèdits
(ES) estructura de créditos; marco referencial de créditos
(EN) credit framework
Sistema que facilita la mesura i comparació dels resultats de l'ensenyament assolits en un context en què existeixen diferents qualificacions, programes d'estudis i situacions d'aprenentatge. (Font: GLOSUdG)
(FR) supplément au diplôme
sin. supplément européen au diplôme
(CA) SD [sigla]; suplement de diploma; suplement europeu al títol
(ES) SD [sigla]; suplemento de diploma; suplemento europeo al título
(EN) Diploma Supplement; DS [sigla]; European Diploma Supplement
(GA) suplemento europeo ao título
Annex incorporat al títol oficial, que proporciona una descripció de la naturalesa, nivell, context, contingut i estatus dels estudis fixats i superats satisfactòriament. Facilita la transparència internacional i el reconeixement acadèmic i professional de les qualificacions. Està basat en un model desenvolupat per la Comissió Europea, el Consell d'Europa i la Unesco-CEPES. Està compost pels vuit capítols següents:
1. Dades de l'estudiant.
2. Informació de la titulació.
3. Informació sobre el nivell de la titulació.
4. Informació sobre el contingut i els resultats obtinguts.
5. Informació sobre la funció de la titulació.
6. Informació addicional.
7. Certificació del suplement.
8. Informació sobre el sistema nacional d'educació superior.
(Font: GLOSUJI)
Nota: La denominació d'aquest document encara no ha quedat fixada de forma definitiva.
(FR) supplément européen au diplôme
sin. supplément au diplôme
(CA) SD [sigla]; suplement de diploma; suplement europeu al títol
(ES) SD [sigla]; suplemento de diploma; suplemento europeo al título
(EN) Diploma Supplement; DS [sigla]; European Diploma Supplement
(GA) suplemento europeo ao título
Annex incorporat al títol oficial, que proporciona una descripció de la naturalesa, nivell, context, contingut i estatus dels estudis fixats i superats satisfactòriament. Facilita la transparència internacional i el reconeixement acadèmic i professional de les qualificacions. Està basat en un model desenvolupat per la Comissió Europea, el Consell d'Europa i la Unesco-CEPES. Està compost pels vuit capítols següents:
1. Dades de l'estudiant.
2. Informació de la titulació.
3. Informació sobre el nivell de la titulació.
4. Informació sobre el contingut i els resultats obtinguts.
5. Informació sobre la funció de la titulació.
6. Informació addicional.
7. Certificació del suplement.
8. Informació sobre el sistema nacional d'educació superior.
(Font: GLOSUJI)
Nota: La denominació d'aquest document encara no ha quedat fixada de forma definitiva.
(FR) système en trois cycles
(CA) sistema de tres cicles
(ES) sistema de tres ciclos
(EN) three-cycle system; three-tiered system
Sistema d'organització de l'educació superior que s'estructura en tres cicles: grau, màster i doctorat. Inicialment, a la Declaració de Bolonya es va establir un sistema de dos cicles. No obstant això, la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, ha establert la implantació d'un sistema de tres cicles.
(FR) système européen de transfert de crédits
sin. ECTS
(CA) ECTS [sigla]; sistema europeu de transferència de crèdits
(ES) ECTS [sigla]; SETC [sigla]; sistema europeo de transferencia de créditos
(EN) ECTS [sigla]; European Credit Transfer System
(GA) sistema europeo de transferencia de créditos; ECTS [sigla]
Sistema de crèdits basat en la càrrega de treball necessària per a la consecució dels objectius d'un programa, que permet incrementar la transparència dels sistemes educatius i facilitar la mobilitat dels estudiants arreu d'Europa mitjançant la transferència de crèdits. Aquests objectius s'especifiquen preferiblement en termes dels resultats de l'aprenentatge i de les competències que s'han d'adquirir. Aquest sistema ajuda les universitats a organitzar i revisar els seus programes d'estudis i pretén que l'educació superior europea sigui més atractiva per als estudiants d'altres continents. (Font: GLOSUJI)
Nota: En l'ús es documenta també "sistema europeu de transferència i acumulació de crèdits".