Llistat alfabètic

S'han trobat 27 resultats.

(CA) taller de treball
(ES) taller de trabajo; trabajo en grupo
(EN) workshop
(FR) atelier de travail
Sessió d'ensenyament supervisada en què els estudiants treballen en tasques concretes i reben ajuda i guiatge si els necessiten. (Font: GLOSUdG)
(CA) taxes acadèmiques
(ES) tasas académicas
(EN) academic fees; tuition fees
(FR) droits de scolarité; frais de scolarité
Càrregues econòmiques universitàries que ha de pagar l'estudiant per les classes, tutories, etc., o per la feina d'un supervisor. (Font: GLOSUdG)
Nota: D'acord amb la seva destinació, aquestes taxes s'anomenen "taxes de matrícula", "taxes de tutoria", etc.
(CA) temps d'aprenentatge conceptual
(ES) tiempo de aprendizaje conceptual
(EN) notional learning time
(FR) temps d'apprentissage conceptuel
Mitjana d'hores que necessita un estudiant per assolir els resultats de l'aprenentatge. (Font: GLOSUdG)
(CA) tercer cicle
(ES) tercer ciclo
(EN) third cycle
(FR) troisième cycle
Cicle que es correspon amb els estudis de doctorat dins dels estudis de postgrau i que condueix a l'obtenció del títol de doctor o doctora, d'acord amb la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.
(CA) tesi
sin. tesi doctoral
(ES) tesis; tesis doctoral
(EN) doctoral thesis
(FR) thèse de doctorat
Treball original de recerca sobre una matèria relacionada amb el camp científic, tècnic o artístic propi del programa de doctorat realitzat pel doctorand, que ha de ser dirigit per un director de tesi i que el doctorand presenta a un tribunal de tesi per obtenir el títol de doctor. (Font: Oficina de Doctorat de la UPC)
(CA) tesi doctoral
sin. tesi
(ES) tesis; tesis doctoral
(EN) doctoral thesis
(FR) thèse de doctorat
Treball original de recerca sobre una matèria relacionada amb el camp científic, tècnic o artístic propi del programa de doctorat realitzat pel doctorand, que ha de ser dirigit per un director de tesi i que el doctorand presenta a un tribunal de tesi per obtenir el títol de doctor. (Font: Oficina de Doctorat de la UPC)
(CA) TFG
sin. treball de fi de grau m
(ES) trabajo de fin de grado
D'acord amb la proposta de Directrius per a l'elaboració de títols universitaris de grau i màster del Ministeri d'Educació i Ciència, treball que l'alumne de grau ha de realitzar durant l'últim curs d'aquest cicle i que ha de ser avaluat quan hagi superat la resta d'avaluacions previstes. Ha de tenir una extensió mínima de 6 crèdits i màxima de 30 crèdits, i ha de servir per avaluar les competències generals de la titulació. (Font: Directrius per a l'elaboració de títols universitaris de grau i màster del Ministeri d'Educació i Ciència)
(CA) TFM
sin. treball de fi de màster m
(ES) trabajo de fin de máster
Treball que l'alumne de màster ha de realitzar al final d'aquest cicle i que ha de ser avaluat quan hagi superat la resta d'avaluacions previstes. Ha de tenir una extensió mínima del 10 % dels crèdits ECTS i màxima del 25 %, i ha de servir per avaluar les competències generals de la titulació. (Font: Directrius per a l'elaboració de títols universitaris de grau i màster del Ministeri d'Educació i Ciència)
(CA) tipus de crèdit
(ES) tipo de crédito
(EN) credit type
(FR) type de crédit
Indicador de l'estatus del curs que s'imparteix dins d'un programa d'estudis, i que pot ser bàsic -troncal- (unitat d'estudi principal), relacionat -obligatori- (unitat que dóna suport) i menor -optatiu o de lliure elecció- (unitat de curs optatives). (Font: GLOSTUNESE)
(CA) títol
sin. titulació
(ES) título; titulación
(EN) degree
(FR) diplôme
(GA) título
Certificació concedida per una institució d'educació superior a un estudiant després d'haver completat satisfactòriament el programa d'estudis corresponent. En un sistema d'acumulació de crèdits, el programa es completa quan s'ha superat un nombre determinat de crèdits, concedits després d'haver assolit els resultats de l'aprenentatge. (Font: GLOSUJI)
Nota: En anglès, generalment s'utilitza el terme "degree" en el cas dels títols d'educació superior en lloc de "qualification".
(CA) títol compartit
sin. títol conjunt
(ES) título compartido; título conjunto
(EN) joint degree
(FR) diplôme conjoint
Títol concedit conjuntament per dues o més institucions d'educació superior a partir d'un programa d'estudis conjunt. (Font: GLOSIM)
(CA) títol conjunt
sin. títol compartit
(ES) título compartido; título conjunto
(EN) joint degree
(FR) diplôme conjoint
Títol concedit conjuntament per dues o més institucions d'educació superior a partir d'un programa d'estudis conjunt. (Font: GLOSIM)
(CA) títol d'educació superior
(ES) título de educación superior
(EN) degree
(FR) diplôme d'enseignement supérieur
Títol emès per una autoritat competent que acredita que s'ha superat un programa d'educació superior. (Font: GLOSCBERGEN)
(CA) títol de doctor -a
(ES) título de doctor -ra
(EN) doctoral degree
(FR) doctorat
Títol concedit per una institució d'educació superior a un estudiant que ha completat satisfactòriament els estudis de doctorat.
(CA) títol de grau
(ES) título de grado
(EN) undergraduate degree
Títol concedit per una institució d'educació superior a un estudiant que ha completat satisfactòriament els estudis de grau. (Font: GLOSUdG)
(CA) títol de màster
(ES) máster; título de máster
(EN) master's degree
(FR) diplôme de mastère; diplôme de master; mastère
Títol concedit per una institució d'educació a un estudiant que ha completat satisfactòriament els estudis de màster.
(CA) títol de postgrau
(ES) título de posgrado
(EN) postgraduate degree
Nom genèric que inclou els títols de màster i els títols de doctor. D'acord amb la nova organització de l'educació superior a l'Estat espanyol, els estudis de postgrau comprenen els estudis de màster i els estudis de doctorat.
(CA) títol oficial
(ES) título oficial
(EN) official degree
(FR) diplôme officiel
(GA) título oficial
Títol emès per una universitat que acredita que s'ha superat un pla d'estudis de caràcter oficial, amb valor acadèmic i professional en tot l'Estat espanyol. D'acord amb la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, el Govern espanyol establirà les directrius i condicions per a la obtenció de títols oficials, a les quals s'hauran d'ajustar els plans d'estudis de cada centre d'educació superior. Les universitats hauran de posseir l'autorització de la corresponent comunitat autònoma i la verificació del Consell d'Universitats, que certifiquin aquesta subjecció a les directrius i condicions establertes per l'Estat. Els títols oficials s'hauran d'inscriure en el Registre d'universitats, centres i títols.
(CA) títol propi
(ES) título propio
(EN) university-specific degree
(FR) diplôme propre à une université
(GA) título propio
Títol emès per una universitat que no s'inclou dins del grup de títols oficials i que podrà ser inscrit en el Registre d'universitats, centres i títols amb finalitat informativa.
(CA) titulació
(ES) titulación
(EN) qualification
Obtenció d'un títol que acredita que s'ha completat un programa d'estudis. (Font: GLOSIM)
Nota: En català, "titulació" s'usa cada cop més per denominar el conjunt d'estudis que condueixen a l'obtenció d'un títol.