Llistat alfabètic

S'han trobat 26 resultats.

(ES) trabajo de fin de grado
(CA) TFG; treball de fi de grau m
D'acord amb la proposta de Directrius per a l'elaboració de títols universitaris de grau i màster del Ministeri d'Educació i Ciència, treball que l'alumne de grau ha de realitzar durant l'últim curs d'aquest cicle i que ha de ser avaluat quan hagi superat la resta d'avaluacions previstes. Ha de tenir una extensió mínima de 6 crèdits i màxima de 30 crèdits, i ha de servir per avaluar les competències generals de la titulació. (Font: Directrius per a l'elaboració de títols universitaris de grau i màster del Ministeri d'Educació i Ciència)
(ES) trabajo de fin de máster
(CA) TFM; treball de fi de màster m
Treball que l'alumne de màster ha de realitzar al final d'aquest cicle i que ha de ser avaluat quan hagi superat la resta d'avaluacions previstes. Ha de tenir una extensió mínima del 10 % dels crèdits ECTS i màxima del 25 %, i ha de servir per avaluar les competències generals de la titulació. (Font: Directrius per a l'elaboració de títols universitaris de grau i màster del Ministeri d'Educació i Ciència)
(ES) trabajo de grupo
(CA) treball de grup
(EN) group project
(FR) travail de groupe
Treball que desenvolupa i completa un grup d'estudiants de manera cooperativa. Aquesta feina pot ser avaluada tant individualment com en grup. (Font: GLOSUdG)
(ES) trabajo en grupo
sin. taller de trabajo
(CA) taller de treball
(EN) workshop
(FR) atelier de travail
Sessió d'ensenyament supervisada en què els estudiants treballen en tasques concretes i reben ajuda i guiatge si els necessiten. (Font: GLOSUdG)
(ES) transparencia
(CA) transparència
(EN) transparency
(FR) transparence
Principi que, aplicat a l'educació superior, fomenta la generació i difusió de la informació sobre les característiques de les institucions educatives i dels programes i serveis que presten. Aquest principi millora la presa de decisions dels distints agents acadèmics, polítics i socials vinculats a l'educació. (Font: GLOSUJI)
(ES) transversalidad
(CA) transversalitat
(EN) transversality
(FR) transversalité
Enfocament educatiu que, aprofitant les oportunitats ofertes pel currículum, incorpora en els processos de disseny, desenvolupament, avaluació i administració curricular, determinats aprenentatges vitals, integradors i significatius, dirigits a la millora de la qualitat de vida individual i social. És de caràcter holístic, axiològic, interdisciplinari i contextualitzat. (Font: Comisión Nacional Ampliada de Transversalidad; http://www.mep.go.cr/DescargasHTML/Curricular/doc/MatematicaEducDiversif.doc)