Llistat alfabètic

S'han trobat 15 resultats.

(EN) teaching portfolio
(CA) carpeta del professor; dossier de docència
(ES) portafolio docente
(FR) portfolio d'enseignement
Recull documental elaborat per un professor que informa sobre l'abast i la qualitat de la seva activitat docent i que serveix com a eina d'avaluació per al mateix professor i per a la institució per a la qual treballa. (Font: CTERM)
(EN) technical quality assurance unit
(CA) unitat tècnica de qualitat
(ES) unidad técnica de calidad
(FR) unité technique de qualité
(GA) unidade técnica de calidade
Òrgan d'una universitat encarregat de donar suport i assessorament tècnic a una unitat en els processos d'avaluació, acreditació i certificació que es duen a terme en la institució. (Font: GLOSUJI)
(EN) thesis supervisor
(CA) director -a de tesi
(ES) director -ra de tesis
(FR) directeur -trice de thèse
Doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada que és nomenat pel departament responsable del programa de doctorat per dirigir la tesi d'un estudiant de doctorat. Normalment ha de tenir una vinculació permanent o temporal amb el departament o institut coordinador del programa de doctorat, tot i que qualsevol altre doctor pot ser director de tesi si existeix un acord previ amb la Comissió de Doctorat i es nomena també un tutor de tesi que necessàriament sigui un professor doctor membre del departament o institut. (Font: Oficina de Doctorat de la UPC)
(EN) third cycle
(CA) tercer cicle
(ES) tercer ciclo
(FR) troisième cycle
Cicle que es correspon amb els estudis de doctorat dins dels estudis de postgrau i que condueix a l'obtenció del títol de doctor o doctora, d'acord amb la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.
(EN) three-cycle system
sin. three-tiered system
(CA) sistema de tres cicles
(ES) sistema de tres ciclos
(FR) système en trois cycles
Sistema d'organització de l'educació superior que s'estructura en tres cicles: grau, màster i doctorat. Inicialment, a la Declaració de Bolonya es va establir un sistema de dos cicles. No obstant això, la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, ha establert la implantació d'un sistema de tres cicles.
(EN) three-tiered system
sin. three-cycle system
(CA) sistema de tres cicles
(ES) sistema de tres ciclos
(FR) système en trois cycles
Sistema d'organització de l'educació superior que s'estructura en tres cicles: grau, màster i doctorat. Inicialment, a la Declaració de Bolonya es va establir un sistema de dos cicles. No obstant això, la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, ha establert la implantació d'un sistema de tres cicles.
(EN) transnational higher education
sin. cross-border higher education
(CA) educació superior transfronterera; educació superior transnacional
(ES) educació superior transfronteriza; educación superior transnacional
(FR) enseignement supérieur transfrontalier; enseignement supérieur transnational
Conjunt de programes d'educació superior o de serveis educatius (inclosos els d'educació a distància) que s'imparteixen en un país diferent d'on es troba localitzada la institució que els ofereix. Aquests programes poden pertànyer al sistema educatiu d'un estat diferent de l'estat en el qual funcionen, o bé poden funcionar independentment de qualsevol sistema educatiu nacional. (Font: GLOSCBERGEN)
(EN) transparency
(CA) transparència
(ES) transparencia
(FR) transparence
Principi que, aplicat a l'educació superior, fomenta la generació i difusió de la informació sobre les característiques de les institucions educatives i dels programes i serveis que presten. Aquest principi millora la presa de decisions dels distints agents acadèmics, polítics i socials vinculats a l'educació. (Font: GLOSUJI)
(EN) transversal competencies
sin. generic competencies
(CA) competències genèriques; competències transversals
(ES) competencias genéricas; competencias transversales
(FR) compétences génériques; compétences transversales
(GA) competencias xenéricas
Competències compartides per diferents ocupacions o diversos àmbits de coneixement. Són competències apropiades per a la majoria de les professions i estan relacionades amb el desenvolupament personal i la formació orientada a la comunitat. El projecte Tuning proposa, entre altres, les següents: capacitat d'anàlisi i de síntesi, presa de decisions, capacitat de posar en pràctica els coneixements teòrics, treball en equip, planificació i gestió del temps, habilitats interpersonals, coneixements generals bàsics sobre l'àrea d'estudi, lideratge, coneixements bàsics de la professió, capacitat per treballar en un equip multidisciplinari, comunicació oral i escrita en la llengua pròpia, coneixement d'una segona llengua, capacitat per comunicar-se amb persones no expertes en la matèria, apreciació de la diversitat i multiculturalitat, habilitats bàsiques en el maneig de l'ordinador, habilitat per treballar en un context internacional, habilitats de recerca, coneixement de cultures i costums d'altres països, capacitat per aprendre, habilitat per treballar de forma autònoma, habilitats de gestió de la informació, disseny i gestió de projectes, capacitat crítica i autocrítica, iniciativa i esperit emprenedor, capacitat per adaptar-se a noves situacions, compromís ètic, capacitat de generar noves idees (creativitat), preocupació per la qualitat, resolució de problemes i motivació d'èxit. (Font: GLOSUJI)
Nota: Aquestes competències es poden classificar d'una manera orientativa en competències instrumentals, competències interpersonals i competències sistèmiques.
(EN) transversal course report
(CA) informe transversal de la titulació
(ES) informe transversal de la titulación
Document elaborat per l'ANECA o una altra agència de la qualitat en què es fa un diagnòstic de la situació de la titulació avaluada a diferents centres docents. El procés de Bolonya ha motivat que un dels reptes de les universitats europees sigui la promoció de l'assegurament de la qualitat de l'educació superior. (Font: GLOSUJI)
(EN) transversality
(CA) transversalitat
(ES) transversalidad
(FR) transversalité
Enfocament educatiu que, aprofitant les oportunitats ofertes pel currículum, incorpora en els processos de disseny, desenvolupament, avaluació i administració curricular, determinats aprenentatges vitals, integradors i significatius, dirigits a la millora de la qualitat de vida individual i social. És de caràcter holístic, axiològic, interdisciplinari i contextualitzat. (Font: Comisión Nacional Ampliada de Transversalidad; http://www.mep.go.cr/DescargasHTML/Curricular/doc/MatematicaEducDiversif.doc)
(EN) tuition fees
sin. academic fees
(CA) taxes acadèmiques
(ES) tasas académicas
(FR) droits de scolarité; frais de scolarité
Càrregues econòmiques universitàries que ha de pagar l'estudiant per les classes, tutories, etc., o per la feina d'un supervisor. (Font: GLOSUdG)
Nota: D'acord amb la seva destinació, aquestes taxes s'anomenen "taxes de matrícula", "taxes de tutoria", etc.
(EN) tuning
(CA) harmonització
(ES) armonización
(FR) harmonisation
En el cas del projecte Tuning, aproximació de les estructures de l'educació universitària superior fins a obtenir una harmonia europea, diversa, dinàmica i estructurada. (Font: GLOSUdG)
(EN) Tuning project
(CA) projecte Tuning
(ES) proyecto Tuning
(FR) projet Tuning
(GA) proxecto Tuning
Projecte creat amb l'objectiu de contribuir significativament a la creació de l'espai europeu d'educació superior mitjançant el consens, la transparència i la confiança mútua per arribar a definir punts de referència comuns que permetin millorar la qualitat de les titulacions i dels programes a Europa. El projecte està finançat per la Comissió Europea en el marc del programa Sòcrates i vol donar resposta als reptes que es plantegen durant el procés de Bolonya. (Font: GLOSUJI)
Nota: El nom complet d'aquest projecte és "Tuning educational structures in Europe" (harmonització de les estructures educatives a Europa).
(EN) tutorial
(CA) sessió de tutoria
(ES) sesión de tutoría
(FR) séance de tutorat
Període d'instrucció en què un tutor dóna una atenció personalitzada a un alumne o a un grup reduït d'alumnes durant la formació de l'estudiantat, amb l'objectiu de repassar o comentar els materials d'una determinada assignatura i donar-los una orientació en el seu aprenentatge, a més de proporcionar informació sobre la institució universitària, el pla d'estudis, etc., i sobre les sortides professionals en general. Des d'una concepció àmplia de l'educació que cerca el desenvolupament integral i personalitzat de l'estudiant, les sessions de tutoria tenen una gran importància a l'hora d'ajudar i orientar l'estudiantat en la seva evolució cap a la maduresa i autonomia, els processos de presa de decisions personals i acadèmiques i la recerca de mecanismes d'inserció social i professional satisfactoris. (Font: GLOSUJI)