Llistat alfabètic

S'han trobat 4 resultats.

(EN) validation
(CA) convalidació
(ES) convalidación
(FR) equivalence
Reconeixement oficial de la validesa a efectes acadèmics d’estudis superiors realitzats a l’estranger, hagin finalitzat o no amb l’obtenció d’un títol, per a estudis universitaris parcials de l‘Estat espanyol, de manera que es permeti la continuació d’aquests estudis en una universitat de l’Estat espanyol. També es tracta del procés administratiu pel qual es reconeix l’equivalència pel que fa a contingut i càrrega lectiva entre assignatures de plans d’estudis que condueixen a diferents títols oficials. (Font: Web UPC)
(EN) value judgements
(CA) judicis de valor
(ES) juicios de valor
(FR) jugements de valeur
Valoracions crítiques de la situació en què es troba una unitat avaluada amb relació al protocol d'avaluació, certificació o acreditació, basades en evidències. Són elements imprescindibles en els informes d'avaluació externa i d'auditoria. El procés de Bolonya ha motivat que un dels reptes de les universitats europees sigui la promoció de l'assegurament de la qualitat de l'educació superior. (Font: GLOSUJI)
(EN) virtual campus
(CA) campus virtual m
(ES) campus virtual
(FR) campus virtuel
Conjunt de serveis accessibles per mitjà d'una xarxa telemàtica, generalment Internet, que fan possible la interacció i la transmissió de coneixement i d'informació entre l'alumnat, el professorat i el personal de gestió d'una universitat, sense necessitat de coincidir ni en l'espai ni en el temps. (Font: CTERM)
(EN) virtual learning environment
(CA) entorn virtual d'aprenentatge; EVA [sigla]
(ES) entorno virtual de aprendizaje; EVA [sigla]
(FR) environnement virtuel d'apprentissage
Plataforma que reuneix diverses eines en un indret determinat d’Internet amb l’objectiu de facilitar l’aprenentatge -sobre un o diversos temes- als usuaris, els quals acostumen a estar registrats al sistema, compten amb un perfil determinat que els permet accedir a allò que els interessa i poden informar-se, comunicar-se, compartir i construir coneixement, així com col·laborar amb altres usuaris fins a crear una autèntica comunitat virtual.