Llistat alfabètic

S'han trobat 126 resultats.

(EN) doctoral degree in Network Engineering [Estudis:Doctorats]
(CA) doctorat en Enginyeria Telemàtica
(ES) doctorado en Ingeniería Telemática
(EN) doctoral degree in Nuclear and Ionising Radiation Engineering [Estudis:Doctorats]
(CA) doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants
(ES) doctorado en Ingeniería Nuclear y de las Radiaciones Ionizantes
(EN) doctoral degree in Optical Engineering [Estudis:Doctorats]
(CA) doctorat en Enginyeria Òptica
(ES) doctorado en Ingeniería Óptica
(EN) doctoral degree in Photonics [Estudis:Doctorats]
(CA) doctorat en Fotònica
(ES) doctorado en Fotónica
(EN) doctoral degree in Polymers and Biopolymers [Estudis:Doctorats]
(CA) doctorat en Polímers i Biopolímers
(ES) doctorado en Polímeros y Biopolímeros
(EN) doctoral degree in Project and Systems Engineering [Estudis:Doctorats]
(CA) doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes
(ES) doctorado en Ingeniería de Proyectos y Sistemas
Nota: Doctorat en procés d'extinció.
(EN) doctoral degree in Signal Theory and Communications [Estudis:Doctorats]
(CA) doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions
(ES) doctorado en Teoría de la Señal y Comunicaciones
(EN) doctoral degree in Statistics and Operations Research [Estudis:Doctorats]
(CA) doctorat en Estadística i Investigació Operativa
(ES) doctorado en Estadística e Investigación Operativa
(EN) doctoral degree in Structural Analysis [Estudis:Doctorats]
(CA) doctorat en Anàlisi Estructural
(ES) doctorado en Análisis Estructural
(EN) doctoral degree in Supply Chain and Operations Management [Estudis:Doctorats]
(CA) doctorat en Cadena de Subministrament i Direcció d'Operacions
(ES) doctorado en Cadena de Suministro y Dirección de Operaciones
(EN) doctoral degree in Sustainability [Estudis:Doctorats]
(CA) doctorat en Sostenibilitat
(ES) doctorado en Sostenibilidad
(EN) doctoral degree in Textile and Paper Engineering [Estudis:Doctorats]
(CA) doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera
(ES) doctorado en Ingeniería Textil y Papelera
(EN) doctoral degree in Theory and History of Architecture [Estudis:Doctorats]
(CA) doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura
(ES) doctorado en Teoría e Historia de la Arquitectura
(EN) doctoral degree in Thermal Engineering [Estudis:Doctorats]
(CA) doctorat en Enginyeria Tèrmica
(ES) doctorado en Ingeniería Térmica
(EN) doctoral degree in Transport Engineering and Infrastructure [Estudis:Doctorats]
(CA) doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport
(ES) doctorado en Ingeniería e Infraestructuras del Transporte
(EN) doctoral degree in Urban and Architectural Management and Valuation [Estudis:Doctorats]
(CA) doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica
(ES) doctorado en Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica
(EN) doctoral degree in Urbanism [Estudis:Doctorats]
(CA) doctorat en Urbanisme
(ES) doctorado en Urbanismo
(EN) doctoral programme [Termes generals]
(CA) programa de doctorat
(ES) programa de doctorado
(EN) Doctoral School [Unitats acadèmiques:Altres]
(CA) Escola de Doctorat
(ES) Escuela de Doctorado
(EN) Doctoral School Support Services Unit [Unitats d’administració i serveis:Serveis generals]
(CA) Unitat de Serveis de Suport a l'ICE
(ES) Unidad de Servicios de Apoyo al ICE
sigla USSICE