Llistat alfabètic

S'han trobat 51 resultats.

(EN) Environmental Engineering and Microbiology Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup d'Enginyeria i Microbiologia del Medi Ambient
(ES) Grupo de Ingeniería y Microbiología del Medio Ambiente
GEMMA
(EN) Equal Opportunities in Architecture, Science and Technology Research Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Recerca d'Igualtat d'Oportunitats per a l'Arquitectura, la Ciència i la Tecnologia
(ES) Grupo de Investigación de Igualdad de Oportunidades para la Arquitectura, la Ciencia y la Tecnología
GIOPACT
(EN) Erasmus Mundus doctoral degree in Advanced Materials Science and Engineering [Estudis:Doctorats]
(CA) doctorat Erasmus Mundus en Ciència i Enginyeria de Materials Avançats
(ES) doctorado Erasmus Mundus en Ciencia e Ingeniería de Materiales Avanzados
(EN) Erasmus Mundus doctoral degree in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services [Estudis:Doctorats]
(CA) doctorat Erasmus Mundus en Serveis Energètics Sostenibles
(ES) doctorado Erasmus Mundus en Servicios Energéticos Sostenibles
SELECT+
(EN) Erasmus Mundus doctoral degree in Interactive and Cognitive Environments [Estudis:Doctorats]
(CA) doctorat Erasmus Mundus en Entorns Interactius i Cognitius
(ES) doctorado Erasmus Mundus en Entornos Interactivos y Cognitivos
(EN) Erasmus Mundus doctoral degree in Distributed Computing [Estudis:Doctorats]
(CA) doctorat Erasmus Mundus en Computació Distribuïda
(ES) doctorado Erasmus Mundus en Computación Distribuida
(EN) Erasmus Mundus doctoral degree in Information Technologies for Business Intelligence [Estudis:Doctorats]
(CA) doctorat Erasmus Mundus en Tecnologies de la Informació per a la Intel·ligència Empresarial
(ES) doctorado Erasmus Mundus en Tecnologías de la Información para la Inteligencia Empresarial
IT4BI-DC
(EN) Erasmus Mundus doctoral degree in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics [Estudis:Doctorats]
(CA) doctorat conjunt Erasmus Mundus en Enginyeria Fotònica, Nanofotònica i Biofotònica
(ES) doctorado conjunto Erasmus Mundus en Ingeniería Fotónica, Nanofotónica y Biofotónica
EUROPHOTONICS
(EN) Erasmus Mundus doctoral degree in Simulation in Engineering and Entrepreneurship Development [Estudis:Doctorats]
(CA) doctorat Erasmus Mundus en Simulació en Enginyeria i Desenvolupament de l'Emprenedoria
(ES) doctorado Erasmus Mundus en Simulación en Ingeniería y Desarrollo del Emprendimiento
SEED
(EN) Erasmus Mundus master's degree in Advanced Materials Science and Engineering [Estudis:Màsters universitaris]
(CA) màster universitari Erasmus Mundus en Ciència i Enginyeria de Materials Avançats
(ES) máster universitario Erasmus Mundus en Ciencia e Ingeniería de Materiales Avanzados
AMASE
(EN) Erasmus Mundus master's degree in Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis [Estudis:Màsters universitaris]
(CA) màster universitari Erasmus Mundus en Anàlisi de Polítiques Agràries, Alimentàries i Mediambientals
(ES) máster universitario Erasmus Mundus en Análisis de Políticas Agrarias, Alimentarias y Medioambientales
AFEPA
(EN) Erasmus Mundus master's degree in Big Data Management and Analytics [Estudis:Màsters universitaris]
(CA) màster universitari Erasmus Mundus en Gestió i Anàlisi de Dades Massives
(ES) máster universitario Erasmus Mundus en Gestión y Análisis de Datos Masivos
BDMA
(EN) Erasmus Mundus master's degree in Coastal and Marine Engineering and Management [Estudis:Màsters universitaris]
(CA) màster universitari Erasmus Mundus en Enginyeria i Gestió Costanera i Marítima
(ES) máster universitario Erasmus Mundus en Ingeniería y Gestión Costera y Marítima
CoMEM
(EN) Erasmus Mundus master's degree in Computational Mechanics [Estudis:Màsters universitaris]
(CA) màster universitari Erasmus Mundus en Mecànica Computacional
(ES) máster universitario Erasmus Mundus en Mecánica Computacional
(EN) Erasmus Mundus master's degree in Data Mining and Knowledge Management [Estudis:Màsters universitaris]
(CA) màster universitari Erasmus Mundus en Mineria de Dades i Gestió del Coneixement
(ES) máster universitario Erasmus Mundus en Minería de Datos y Gestión del Conocimiento
DMKM
(EN) Erasmus mundus master's degree in Distributed Computing [Estudis:Màsters universitaris]
(CA) màster universitari Erasmus Mundus en Computació Distribuïda
(ES) máster Erasmus Mundus en Computación Distribuida
EMDC
(EN) Erasmus Mundus master's degree in Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems [Estudis:Màsters universitaris]
(CA) màster universitari Erasmus Mundus en Sistemes Energètics Sostenibles
(ES) máster universitario Erasmus Mundus en Sistemas Energéticos Sostenibles
SELECT
(EN) Erasmus Mundus master's degree in Flood Risk Management [Estudis:Màsters universitaris]
(CA) màster universitari Erasmus Mundus en Gestió de Risc d'Inundació
(ES) máster universitario Erasmus Mundus en Gestión del Riesgo de Inundación
(EN) Erasmus Mundus master's degree in Hydroinformatics and Water Management [Estudis:Màsters universitaris]
(CA) màster universitari Erasmus Mundus en Hidroinformàtica i Gestió de l'Aigua
(ES) máster universitario Erasmus Mundus en Hidroinformática y Gestión del Agua
EUROAQUAE
(EN) Erasmus Mundus master's degree in Information Technologies for Business Intelligence [Estudis:Màsters universitaris]
(CA) màster universitari Erasmus Mundus en Tecnologies de la Informació per a la Intel·ligència Empresarial
(ES) máster universitario Erasmus Mundus en Tecnologías de la Información para la Inteligencia Empresarial
IT4BI
Nota: Actualment aquest màster rep el nom de "màster universitari Erasmus Mundus en Gestió i Anàlisi de Dades Massives" (BDMA).