Llistat alfabètic

S'han trobat 23 resultats.

(EN) Parallel Programming Models and Execution Environments [Centres i grups de recerca]
(CA) Models de Programació i Entorns d'Execució Paral·lels
(ES) Modelos de Programación y Entornos de Ejecución Paralelos
MPEXPAR
(EN) Parc UPC. Research and Innovation Park
(CA) Parc UPC. Parc de Recerca i Innovació
(ES) Parc UPC. Parque de Investigación e Innovación
Nota: "Parc UPC" no es tradueix perquè es considera una marca.
(EN) Partial Differential Equations and Applications [Centres i grups de recerca]
(CA) Equacions en Derivades Parcials i Aplicacions
(ES) Ecuaciones en Derivadas Parciales y Aplicaciones
EDP
(EN) Patents and Licences Office [Altres]
(CA) Oficina de Patents i Llicències
(ES) Oficina de Patentes y Licencias
OPL
(EN) Personnel Service [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
(CA) Servei de Personal
(ES) Servicio de Personal
SP
(EN) Phase Transitions, Polymorphism and Dynamics of Metastability [Centres i grups de recerca]
(CA) Transicions de Fase, Polimorfisme i Dinàmica de la Metastabilitat
(ES) Transiciones de Fase, Polimorfismo y Dinámica de la Metaestabilidad
(EN) Photonics Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Fotònica
(ES) Grupo de Fotónica
FOTÒNICA
(EN) Physical Properties of Materials Research Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Recerca en Propietats Físiques dels Materials
(ES) Grupo de Investigación en Propiedades Físicas de los Materiales
GRPFM
(EN) Planning, Assessment and Quality Area
(CA) Direcció de Planificació, Avaluació i Qualitat
(ES) Dirección de Planificación, Evaluación y Calidad
DPAQ
Nota: Anteriorment, Àrea de Planificació, Qualitat i Programes Transversals (APQPT).
(EN) Planning, Assessment and Quality Bureau [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
(CA) Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
(ES) Gabinete de Planificación, Evaluación y Calidad
GPAQ
(EN) Planning, Quality and Cross-Disciplinary Programmes Area [Denominació no vigent]
(CA) Àrea de Planificació, Qualitat i Programes Transversals
(ES) Área de Planificación, Calidad y Programas Transversales
APQPT
Nota (12-01-2015): Aquesta fitxa s'ha actualitzat posteriorment a l'Acord 212/2014 del Consell de Govern de la UPC.
(EN) Polyfunctional Polymeric Materials [Centres i grups de recerca]
(CA) Materials Polimèrics Polifuncionals
(ES) Materiales Poliméricos Polifuncionales
POLY2
(EN) Polymeric Materials and Textile Chemistry [Centres i grups de recerca]
(CA) Materials Polimèrics i Química Tèxtil
(ES) Materiales Poliméricos y Química Textil
POLQUITEX
(EN) Power Electronics Research Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Recerca en Electrònica de Potència
(ES) Grupo de Investigación en Electrónica de Potencia
GREP
(EN) Power Quality [Centres i grups de recerca]
(CA) Qualitat del Subministrament Elèctric
(ES) Calidad del Suministro Eléctrico
QSE
(EN) Prisma Service [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
(CA) Servei Prisma
(ES) Servicio Prisma
PRISMA
Nota (12-01-2015): Aquesta fitxa s'ha actualitzat posteriorment a l'Acord 212/2014 del Consell de Govern de la UPC.
(EN) Private Foundation for the Progress of Heat and Mass Transfer [Entitats vinculades:Entitats vinculades de recerca]
(CA) Fundació Privada per al Progrés de la Transferència de Calor i Massa
(ES) Fundación Privada para el Progreso de la Transferencia de Calor y Masa
FTCM
(EN) Process and Environmental Engineering Centre [Centres i grups de recerca]
(CA) Centre d'Enginyeria de Processos i Medi Ambient
(ES) Centro de Ingeniería de Procesos y Medioambiente
CEPIMA
Nota: Grup de recerca dins l'SGR 'CEPEiMA'.
(EN) Production Organisation in Hybrid Workshops [Centres i grups de recerca]
(CA) Organització de la Producció en Tallers Híbrids
(ES) Organización de la Producción en Talleres Híbridos
OPE-PROTHIUS
(EN) Professional Development Service [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
(CA) Servei de Desenvolupament Professional
(ES) Servicio de Desarrollo Profesional
SDP