Llistat alfabètic

S'han trobat 59 resultats.

(EN) Smart Services for Information Systems and Communication Networks [Centres i grups de recerca]
(CA) Serveis Intel·ligents per a Sistemes d'Informació i Xarxes de Comunicació
(ES) Servicios Inteligentes para Sistemas de Información y Redes de Comunicación
SISCOM
(EN) Smart Sustainable Resources [Centres i grups de recerca]
(CA) Smart Sustainable Resources
(ES) Smart Sustainable Resources
SSR-UPC
(EN) SOC-STEM [Centres i grups de recerca]
sin. Social Impact of STEM Disciplines
(CA) Impacte Social de les STEM; SOC-STEM
(ES) Impacto Social de las STEM; SOC-STEM
(EN) Social Impact of STEM Disciplines [Centres i grups de recerca]
sin. SOC-STEM
(CA) Impacte Social de les STEM; SOC-STEM
(ES) Impacto Social de las STEM; SOC-STEM
(EN) Soft Computing [Centres i grups de recerca]
(CA) Soft Computing
(ES) Soft Computing
SOCO
Nota: El grup prefereix que només s'usi la denominació en anglès.
(EN) Software and Service Engineering Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup d'Enginyeria del Software i dels Serveis
(ES) Grupo de Ingeniería del Software y de los Servicios
GESSI
(EN) Soil and Rock Mechanics [Centres i grups de recerca]
(CA) Mecànica del Sòl i de les Roques
(ES) Mecánica del Suelo y de las Rocas
MSR
(EN) South Diagonal Campus [Espais i edificis de la UPC]
(CA) Campus Diagonal Sud
(ES) Campus Diagonal Sud
(EN) South Diagonal Campus Health Surveillance and Promotion Centre [Espais i edificis de la UPC]
(CA) Centre de Vigilància i Promoció de la Salut del Campus Diagonal Sud
(ES) Centro de Vigilancia y Promoción de la Salud del Campus Diagonal Sud
(EN) Space Science and Technology Research Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Recerca en Ciències i Tecnologies de l'Espai
(ES) Grupo de Investigación en Ciencias y Tecnologías del Espacio
CTE-CRAE
(EN) Space Studies Institute of Catalonia [Entitats vinculades:Entitats vinculades de recerca]
(CA) Institut d'Estudis Espacials de Catalunya
(ES) Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña
IEEC
(EN) Specific Centre for Hydrogen Research [Centres i grups de recerca]
sin. CER-H2 [sigla]
(CA) Centre Específic de Recerca de l'Hidrogen; CER-H2 [sigla]
(ES) Centro Específico de Investigación del Hidrógeno; CER-H2 [sigla]
(EN) Specific ICT Projects Bureau [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
sin. GPTICE [sigla]
(CA) Gabinet de Projectes TIC Específics; GPTICE [sigla]
(ES) Gabinete de Proyectos TIC Específicos; GPTICE [sigla]
(EN) Specific Projects Bureau [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
(CA) Gabinet de Projectes Específics
(ES) Gabinete de Proyectos Específicos
(EN) Speech Processing Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Tractament de la Parla
(ES) Grupo de Procesado del Habla
VEU
(EN) Sports Service [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
(CA) Servei d'Esports
(ES) Servicio de Deportes
(EN) Staff and Organisation Area [Unitats dadministració i serveis:Àrees]
(CA) Àrea de Personal i Organització
(ES) Área de Personal y Organización
(EN) Staff and Social Action Committee [Govern i representació:Comissions del Consell de Govern]
(CA) Comissió de Personal i Acció Social
(ES) Comisión de Personal y Acción Social
(EN) Standing Committee of the Governing Council [Govern i representació:Comissions del Consell de Govern]
(CA) Comissió Permanent del Consell de Govern
(ES) Comisión Permanente del Consejo de Gobierno
(EN) Statute Development Committee [Govern i representació:Comissions del Consell de Govern]
(CA) Comissió de Desenvolupament Estatutari
(ES) Comisión de Desarrollo Estatutario