Llistat alfabètic

S'han trobat 53 resultats.

(EN) Soft Computing [Centres i grups de recerca]
(CA) Soft Computing
(ES) Soft Computing
SOCO
Nota: El grup prefereix que només s'usi la denominació en anglès.
(EN) Software and Service Engineering Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup d'Enginyeria del Software i dels Serveis
(ES) Grupo de Ingeniería del Software y de los Servicios
GESSI
(EN) Soil and Rock Mechanics [Centres i grups de recerca]
(CA) Mecànica del Sòl i de les Roques
(ES) Mecánica del Suelo y de las Rocas
MSR
(EN) South Diagonal Campus [Espais i edificis de la UPC]
(CA) Campus Diagonal Sud
(ES) Campus Diagonal Sud
(EN) South Diagonal Campus Health Surveillance and Promotion Centre [Espais i edificis de la UPC]
(CA) Centre de Vigilància i Promoció de la Salut del Campus Diagonal Sud
(ES) Centro de Vigilancia y Promoción de la Salud del Campus Diagonal Sud
(EN) Space Science and Technology Research Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Recerca en Ciències i Tecnologies de l'Espai
(ES) Grupo de Investigación en Ciencias y Tecnologías del Espacio
CTE-CRAE
(EN) Space Studies Institute of Catalonia [Entitats vinculades:Entitats vinculades de recerca]
(CA) Institut d'Estudis Espacials de Catalunya
(ES) Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña
IEEC
(EN) Specific Centre for Hydrogen Research [Centres i grups de recerca]
sin. CER-H2 [sigla]
(CA) Centre Específic de Recerca de l'Hidrogen; CER-H2 [sigla]
(ES) Centro Específico de Investigación del Hidrógeno; CER-H2 [sigla]
(EN) Specific Projects Bureau [Unitats d’administració i serveis:Serveis generals]
(CA) Gabinet de Projectes Específics
(ES) Gabinete de Proyectos Específicos
(EN) Speech Processing Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Tractament de la Parla
(ES) Grupo de Procesado del Habla
VEU
(EN) Sports Service [Unitats d’administració i serveis:Serveis generals]
(CA) Servei d'Esports
(ES) Servicio de Deportes
(EN) Staff and Organisation Area [Unitats d’administració i serveis:Àrees]
(CA) Àrea de Personal i Organització
(ES) Área de Personal y Organización
Nota: Actualment aquesta àrea es s'anomena "Àrea de Personal d'Administració i Serveis i Organització".
(EN) Staff and Social Action Committee [Govern i representació:Comissions del Consell de Govern]
(CA) Comissió de Personal i Acció Social
(ES) Comisión de Personal y Acción Social
(EN) Standing Committee of the Governing Council [Govern i representació:Comissions del Consell de Govern]
(CA) Comissió Permanent del Consell de Govern
(ES) Comisión Permanente del Consejo de Gobierno
(EN) Statute Development Committee [Govern i representació:Comissions del Consell de Govern]
(CA) Comissió de Desenvolupament Estatutari
(ES) Comisión de Desarrollo Estatutario
(EN) Statutes Committee Escoltar Descarregar [Govern i representació:Comissions]
(CA) Comissió d'Estatuts Escoltar Descarregar
(ES) Comisión de Estatutos
(EN) STEAM University Learning Research Group [Centres i grups de recerca]
sin. EduSTEAM
(CA) EduSTEAM; STEAM University Learning Research Group
(ES) EduSTEAM; STEAM University Learning Research Group
(EN) Strength of Materials and Structural Engineering Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Resistència de Materials i Estructures en l'Enginyeria
(ES) Grupo de Resistencia de Materiales y Estructuras en la Ingeniería
GRMEE
(EN) Structural Technology Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Tecnologia d'Estructures
(ES) Grupo de Tecnología de Estructuras
TE
(EN) Structures and Mechanics of Materials Research [Centres i grups de recerca]
(CA) Recerca en Estructures i Mecànica de Materials
(ES) Investigación en Estructuras y Mecánica de Materiales
REMM