Llistat alfabètic

S'han trobat 3088 resultats.

(ES) A [Ciències de la Terra]
sin. anticiclón
(CA) A; anticicló m
(EN) H
(FR) A
Zona de l'atmosfera on la pressió atmosfèrica és més alta que en les zones del seu voltant que estan al mateix nivell.
(ES) A [Energies]
sin. ampere
(CA) A m; ampere
(EN) A; ampere
(FR) A; ampère
Unitat elèctrica d'intensitat en el SI que correspon a la intensitat de corrent constant que produeix una força d'atracció entre dos conductors de 2 x 10-7 newtons per metre de longitud.
(ES) a bordo [Enginyeries naval, marina i nàutica]
(CA) a bord
(EN) on board
(ES) a buena vista [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. a más ganar
(CA) a bona vista loc adv
(ES) a cielo abierto [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) a cel obert loc adv
(ES) a coste de factores [Economia i organització d'empreses]
(CA) a cost de factors loc
(EN) factor costing
(FR) à coût des facteurs
Dit del mètode utilitzat per a determinar la renda nacional d'un país, per mitjà del càlcul
de la producció total en funció del cost dels factors utilitzats.

Font de la fitxa: Universitat Politècnica de Catalunya; Enciclopèdia Catalana. Diccionari d'economia i gestió
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2001. Col·lecció "Ciència i Tecnologia".
(ES) a la orden de [Economia i organització d'empreses]
(CA) a l'ordre de loc
(EN) to the order of
(FR) à l'ordre
Dit de la clàusula que apareix en un títol valor segons la qual una persona física o jurídica pot
transmetre la seva propietat a una altra per endós del document, i així successivament.

Font de la fitxa: Universitat Politècnica de Catalunya; Enciclopèdia Catalana. Diccionari d'economia i gestió
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2001. Col·lecció "Ciència i Tecnologia".
(ES) a mano alzada [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) a mà alçada loc adv
(ES) a más ganar [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. a buena vista
(CA) a bona vista loc adv
(ES) a pie de obra [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) a peu d'obra loc adv
(ES) a precio de mercado [Economia i organització d'empreses]
(CA) a preu de mercat loc; ATM [sigla]
(EN) at the money; front-running
(FR) à prix de marché
(ES) a precios de mercado [Economia i organització d'empreses]
(CA) a preus de mercat loc
(EN) market pricing
(FR) à prix de marché
Dit del mètode utilitzat per a determinar el producte nacional brut d'un país, per mitjà
del càlcul de la producció total en funció dels preus dels béns i serveis en el mercat.
(ES) AAL [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. capa de adaptación de ATM
(CA) AAL [sigla]; capa d'adaptació d'ATM f
(EN) ATM adaptation layer
(ES) año anomalístico [Física]
(CA) any anomalístic
(EN) anomalistic year
(FR) année anomalistique
Antipartícula d'un quark.
(ES) año astronómico [Física]
(CA) any astronòmic
(EN) astronomical year
(FR) année astronomique
Interval de temps comprès entre dues passades consecutives del Sol pel perigeu o, de forma equivalent, de la Terra pel periheli.
(ES) año base [Economia i organització d'empreses]
(CA) any base m
(EN) base year
(FR) année de base
Any de referència, al qual es dona un valor de 100 quan es construeix un índex de preus o altres sèries temporals.
(ES) año bisiesto [Física]
(CA) any bissextil; any bixest; any de traspàs
(EN) leap year
(FR) année bissextile
Interval de temps comprès entre dues passades consecutives del Sol pel mateix punt de l'eclíptica, que és equivalent a l'interval de temps comprès entre dues passades consecutives de la Terra pel mateix punt de la seva òrbita al voltant del Sol.
(ES) año civil [Física]
sin. año de calendario
(CA) any civil; any de calendari
(EN) calendar year; civil year
(FR) année civile
Any que té una durada de 366 dies civils.
(ES) año de calendario [Física]
sin. año civil
(CA) any civil; any de calendari
(EN) calendar year; civil year
(FR) année civile
Any que té una durada de 366 dies civils.
(ES) año de eclipse [Física]
sin. año draconítico
(CA) any d'eclipsis; any dracòntic; any draconític
(EN) eclipse year
(FR) année des éclipses; année draconitique
Any que té 365 dies civils, o bé 366 dies civils en el cas d'anys bixests.