Llistat alfabètic

S'han trobat 1679 resultats.

(EN) abscissa [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) abscissa f
(ES) abscisa
(EN) absenteeism [Economia i organització d'empreses]
(CA) absentisme m
(ES) absentismo
(FR) absentéisme
(EN) absolute [Matemàtiques i estadística]
(CA) absolut -a adj
(ES) absoluto
(FR) absolu
(EN) absolute advantage [Economia i organització d'empreses]
(CA) avantatge absolut m
(ES) ventaja absoluta
(FR) avantage absolu
(EN) absolute humidity [Ciències de la Terra]
(CA) humitat absoluta f
(ES) humedad absoluta
(FR) humidité absolue
Humitat atmosfèrica expressada pel quocient entre la massa de vapor d'aigua i el volum ocupat per una quantitat d'aire humit determinada.
(EN) absolute humidity [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) humitat absoluta f
(ES) humedad absoluta
(EN) absolute instability [Ciències de la Terra]
(CA) inestabilitat absoluta f
(ES) inestabilidad absoluta
(FR) instabilité absolue
Inestabilitat atmosfèrica en la qual el gradient vertical de temperatura és més gran que el gradient adiabàtic sec.
(EN) absolute market share [Economia i organització d'empreses]
(CA) quota de mercat absoluta f
(ES) cuota de mercado absoluta
(FR) part de marché absolute
(EN) absolute maximum ratings [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) limitacions de funcionament f pl
(ES) limitaciones de funcionamiento
(EN) absolute measurement [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) mesura absoluta f
(ES) medida absoluta
(EN) absolute minimum [Matemàtiques i estadística]
sin. minimum of a function
(CA) mínim absolut m; mínim d'una funció
(ES) mínimo absoluto; mínimo de una función
(FR) minimum d'une fonction
(EN) absolute number [Matemàtiques i estadística]
(CA) nombre absolut m
(ES) número absoluto
(FR) nombre absolu
(EN) absolute pressure [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) pressió absoluta f
(ES) presión absoluta
(EN) absolute roughness [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) rugositat absoluta f
(ES) rugosidad absoluta
(EN) absolute stability [Ciències de la Terra]
(CA) estabilitat absoluta f
(ES) estabilidad absoluta
(FR) stabilité absolue
Estabilitat atmosfèrica en la qual el gradient vertical de temperatura és més petit que el gradient adiabàtic saturat.
(EN) absolute temperature scale [Ciències de la Terra]
sin. Kelvin temperature scale
(CA) escala absoluta; escala Kelvin f; escala termodinàmica
(ES) escala de temperatura absoluta; escala Kelvin
(FR) échelle de température absolue; échelle de température Kelvin
Escala de temperatura definida en assignar al punt triple de l'aigua pura, considerat com a punt fix fonamental, la temperatura de 273,16 K.
(EN) absolute value [Matemàtiques i estadística]
(CA) valor absolut m
(ES) valor absoluto
(FR) valeur absolue
(EN) absolute vorticity [Ciències de la Terra]
(CA) vorticitat absoluta f
(ES) vorticidad absoluta
(FR) tourbillon absolu
Vorticitat mesurada en un sistema de referència absolut.
(EN) absolutely [Matemàtiques i estadística]
(CA) absolutament adv
(ES) absolutamente
(FR) absolument
(EN) absolutely continuous function [Matemàtiques i estadística]
(CA) funció absolutament contínua f
(ES) función absolutamente continua
(FR) fonction absolument continuée