Llistat alfabètic

S'han trobat 1679 resultats.

(EN) absolutely convergent series [Matemàtiques i estadística]
(CA) sèrie absolutament convergent f
(ES) serie absolutamente convergente
(FR) série absolument convergente
(EN) absorbance [Enginyeria química]
sin. extinction; optical density
(CA) absorbància; densitat òptica; extinció f
(ES) absorbancia; densidad óptica; extinción
Nota: La IUPAC no recomana l'ús dels termes densitat òptica i extinció.
(EN) absorbant [Energies]
sin. absorbent
(CA) absorbent m
(ES) absorbente
(FR) absorbant
Substància sòlida, líquida o gasosa capaç d'absorbir en la seva massa llum, so, calor, molècules d'un fluid, etc.
(EN) absorbate [Energies]
(CA) absorbat m
(ES) absorbato
(FR) absorbat
Substància absorbida per l'absorbent.
(EN) absorbency [Ciències de la visió]
(CA) absorbància f; coeficient d'absorció
(ES) absorbancia; absortancia; coeficiente de absorción
(EN) absorbent [Energies]
sin. absorbant
(CA) absorbent m
(ES) absorbente
(FR) absorbant
Substància sòlida, líquida o gasosa capaç d'absorbir en la seva massa llum, so, calor, molècules d'un fluid, etc.
(EN) absorbent [Energies]
sin. absorptive
(CA) absorbent adj; absorbidor -a; absortiu -iva
(ES) absorbente; absortivo
(FR) absorbant; absorptif
Dit de les substàncies, els materials, els cossos, etc. que tenen la propietat d'absorbir.
(EN) absorber [Energies]
sin. absorber plate
(CA) absorbidor m
(ES) absorbedor; placa absorbente
(FR) absorbeur
Aparell bàsicament constituït per una superfície negra que absorbeix la radiació solar i la transforma en calor, la qual es transfereix a un termòfor.
(EN) absorber [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) absorbidor m
(ES) absorbedor
(EN) absorber plate [Energies]
sin. absorber
(CA) absorbidor m
(ES) absorbedor; placa absorbente
(FR) absorbeur
Aparell bàsicament constituït per una superfície negra que absorbeix la radiació solar i la transforma en calor, la qual es transfereix a un termòfor.
(EN) absorber-reflector tandem [Energies]
(CA) tàndem absorbidor-reflector m
(ES) tándem absorbedor-reflector
(FR) tandem absorbeur-réflecteur
Combinació de dues capes de material superposades, l'una amb una elevada absortivitat per a les longituds d'ona curta i l'altra amb una elevada reflectivitat per a les longituds d'ona llarga, que actua com a superfície selectiva.
(EN) absorbing [Matemàtiques i estadística]
(CA) absorbent adj
(ES) absorbente
(FR) absorbant
(EN) absorptance [Ciències de la Terra]
sin. absorption factor
(CA) absorbància f
(ES) absorbancia; absortancia
(FR) absorptance
Quocient entre la radiació absorbida per un cos i la radiació que hi incideix.
(EN) absorptance [Enginyeria química]
(CA) absortància f; factor d'absorció
(ES) absortancia
(EN) absorptance [Energies]
sin. absorption factor
(CA) absorbància f; factor d'absorció
(ES) absorbancia; absortancia; factor de absorción
(FR) facteur d'absorption
Relació entre l'energia radiant absorbida per un cos i l'energia radiant que hi incideix.
Nota: Depèn de la direcció i de l'espectre de la radiació incident i de la composició, l'estructura i la temperatura de la superfície que rep la radiació.
(EN) absorption [Ciències de la Terra]
(CA) absorció f
(ES) absorción
(FR) absorption
(EN) absorption [Enginyeria química]
(CA) absorció f
(ES) absorción
(EN) absorption [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) absorció f
(ES) absorción f
(EN) absorption [Energies]
(CA) absorció f
(ES) absorción
(FR) absorption
Fenomen de transformació de l'energia radiant incident en un cos en un altre tipus d'energia per mitjà de la interacció amb la matèria.
(EN) absorption [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) absorció f
(ES) absorción