Llistat alfabètic

S'han trobat 1679 resultats.

(EN) absorption band [Ciències de la Terra]
(CA) banda d'absorció f
(ES) banda de absorción
Regió de l'espectre electromagnètic en la qual la radiació és absorbida.
(EN) absorption coefficient [Ciències de la Terra]
sin. linear absorptance
(CA) coeficient d'absorció m
(ES) coeficiente de absorción
(FR) absorptance linéique; coefficient d'absorption
Absorbància que correspon a la unitat de longitud del medi travessat.
(EN) absorption coefficient [Enginyeria química]
(CA) coeficient d'absorció m
(ES) coeficiente de absorción
(EN) absorption coefficient [Energies]
(CA) absorbància monocromàtica f; coeficient d'absorció
(ES) coeficiente de absorción
(FR) coefficient d'absorption
Absorbància de la radiació d'una longitud d'ona determinada.
(EN) absorption cooling [Energies]
(CA) refrigeració per absorció f
(ES) refrigeración por absorción
(FR) refroidissement par absorption
Refrigeració de cicle tancat que utilitza, generalment, amoniac-aigua o aigua-bromur com a fluids de treball i que es basa en el refredament generat per l'evaporació del component més volàtil de la parella de líquids provocada per l'acció absorbent de l'altre component.
Nota: L'absorbent saturat es regenera mitjançant una font de calor, que pot ser l'energia solar, que el separa de l'absorbat per evaporació i posterior condensació en un condensador que desprèn la calor excedent a l'exterior.
(EN) absorption costing [Economia i organització d'empreses]
(CA) absorció de costos f
(ES) absorción de costes
(FR) absortion des coûts
(EN) absorption cross section [Enginyeria química]
(CA) secció eficaç d'absorció f
(ES) sección eficaz de absorción
(EN) absorption detected magnetic resonance [Enginyeria química]
sin. ADMR [sigla]
(CA) ressonància magnètica detectada mitjançant absorció f; RMDA [sigla]
(ES) resonancia magnética detectada mediante absorción; RMDA [sigla]
(EN) absorption factor [Ciències de la Terra]
sin. absorptance
(CA) absorbància f
(ES) absorbancia; absortancia
(FR) absorptance
Quocient entre la radiació absorbida per un cos i la radiació que hi incideix.
(EN) absorption factor [Energies]
sin. absorptance
(CA) absorbància f; factor d'absorció
(ES) absorbancia; absortancia; factor de absorción
(FR) facteur d'absorption
Relació entre l'energia radiant absorbida per un cos i l'energia radiant que hi incideix.
Nota: Depèn de la direcció i de l'espectre de la radiació incident i de la composició, l'estructura i la temperatura de la superfície que rep la radiació.
(EN) absorption hygrometer [Ciències de la Terra]
sin. chemical hygrometer
(CA) higròmetre d'absorció m
(ES) higrómetro de absorción; higrómetro químico
(FR) hygromètre à absorption
Higròmetre basat en l'absorció de vapor d'aigua per un compost higroscòpic.
(EN) absorption spectroscopy [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) espectroscòpia d'absorció f
(ES) espectroscopía de absorción
(EN) absorption tower [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) torre d'absorció f
(ES) torre de absorción
(EN) absorptive [Energies]
sin. absorbent
(CA) absorbent adj; absorbidor -a; absortiu -iva
(ES) absorbente; absortivo
(FR) absorbant; absorptif
Dit de les substàncies, els materials, els cossos, etc. que tenen la propietat d'absorbir.
(EN) absorptive power [Energies]
sin. absorptivity
(CA) absortivitat f
(ES) absortividad
(FR) absorptivité; pouvoir absorbant; pouvoir d'absorption
Capacitat d'una substància d'absorbir llum, so, calor o molècules d'un fluid.
(EN) absorptivity [Enginyeria química]
(CA) absortivitat f
(ES) absortividad
Nota: La IUPAC no recomana l'ús d'aquest terme.
(EN) absorptivity [Energies]
sin. absorptive power
(CA) absortivitat f
(ES) absortividad
(FR) absorptivité; pouvoir absorbant; pouvoir d'absorption
Capacitat d'una substància d'absorbir llum, so, calor o molècules d'un fluid.
(EN) absortion capacity [Economia i organització d'empreses]
(CA) capacitat d'absorció f
(ES) capacidad de absorción
(FR) capacité d'absorption
(EN) abstract [Matemàtiques i estadística]
(CA) abstracte -a adj
(ES) abstracto
(FR) abstrait
(EN) abstract data type [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) tipus abstracte de dades m
(ES) tipo abstracto de datos
(FR) type abstrait de données
Tipus de dades que es considera caracteritzat únicament per les operacions que se li poden aplicar i les seves propietats, amb independència dels noms i representacions triades pels seus valors.