Llistat alfabètic

S'han trobat 1679 resultats.

(EN) abstract mathematics [Matemàtiques i estadística]
(CA) matemàtica abstracta f
(ES) matemática abstracta
(FR) mathématique abstraite
(EN) abstract number [Matemàtiques i estadística]
(CA) nombre abstracte m
(ES) número abstracto
(FR) nombre abstrait
(EN) abstruse [Matemàtiques i estadística]
(CA) abstrús -usa adj
(ES) abstruso
(FR) abstrus
(EN) absurd [Matemàtiques i estadística]
(CA) absurd -a adj
(ES) absurdo
(FR) absurde
(EN) abundant number [Matemàtiques i estadística]
(CA) nombre abundant m
(ES) número abundante
(FR) nombre abondant
(EN) abuse of notation [Matemàtiques i estadística]
(CA) abús de notació m
(ES) abuso de notación
(FR) abus de notation
(EN) abutment [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) estrep m
(ES) estribo
(EN) Ac [Ciències de la Terra]
sin. altocumulus
(CA) Ac; altocúmul; altocumulus m
(ES) Ac; altocumulus
(FR) Ac; altocumulus
Núvol mitjà que constitueix un banc de núvols de color blanc o gris format per elements en forma de còdols d'un diàmetre aparent entre 1° i 5°.
(EN) AC [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. alternating current
(CA) AC [sigla]; corrent altern m
(ES) AC [sigla]; corriente alterna
(EN) AC analysis [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) anàlisi en altern f
(ES) análisis en alterna
(EN) AC coupling [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) acoblament en alterna m
(ES) acoplamiento en alterna
Nota: La locució "en alterna" es refereix a la "condició" de l'acoplament en què el corrent i per tant la tensió són alterns.
(EN) AC motor [Enginyeria industrial]
sin. alternating-current motor
(CA) motor de corrent altern m
(ES) motor de corriente alterna
(FR) alternomoteur; moteur à courant alternatif
Motor elèctric que funciona amb corrent altern.
(EN) AC soil [Ciències de la Terra]
(CA) sòl AC m
(ES) suelo AC
(FR) sol AC
(EN) AC voltage [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. alternating voltage
(CA) tensió alterna f
(ES) tensión alterna
(EN) AC/DC converter [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. rectifier
(CA) convertidor AC/DC m
(ES) convertidor AC/DC; rectificador
(EN) AC/DC converter [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) convertidor de tensió alterna-contínua m
(ES) convertidor de tensión alterna-continua
(EN) accelerate stop distance available [Enginyeria aeronàutica:Aeroports]
sin. ASDA [sigla]
(CA) ASDA [sigla]; distància d’acceleració-parada disponible
(ES) ASDA [sigla]; distancia de aceleración-parada disponible
(FR) ASDA [sigla]; distance utilisable pour l'accélération-arrêt
Distància de la pista d’enlairament més l'stopway disponible que serveix per l’acceleració i desacceleració d’un avió en cas que frustri l’enlairament.
Nota: La sigla ASDA prové del terme anglès.
(EN) accelerate-stop distance [Enginyeria aeronàutica:Aeroports]
(CA) distància d'acceleració-parada
(ES) distancia de aceleración-parada
(FR) distance acceleration arret
(EN) accelerated erosion [Ciències de la Terra]
(CA) erosió accelerada f
(ES) erosión acelerada
(FR) érosion accélérée
(EN) accelerated polishing test [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) assaig de poliment accelerat m
(ES) ensayo de pulimento acelerado