Llistat alfabètic

S'han trobat 1687 resultats.

(EN) attenuation [Matemàtiques i estadística]
(CA) atenuació f
(ES) atenuación
(FR) atténuation
(EN) attenuation [Energies]
sin. extinction
(CA) atenuació f; extinció
(ES) atenuación; extinción
(FR) atténuation; extinction
Fenomen de reducció del flux de la radiació solar a causa de l'absorció i la dispersió que experimenta la radiació en travessar un medi.
(EN) attenuation [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) atenuació f
(ES) atenuación
(EN) attenuation coefficient [Ciències de la Terra]
sin. extinction coefficient
(CA) coeficient d'atenuació m; coeficient d'extinció
(ES) coeficiente de atenuación; coeficiente de extinción
(FR) coefficient d'atténuation; coefficient d'extinction
Coeficient que expressa la fracció de radiació que s'atenua per absorció i difusió quan travessa l'atmosfera.
(EN) attenuation coefficient [Energies]
sin. extinction coefficient
(CA) coeficient d'atenuació m; coeficient d'extinció
(ES) coeficiente de atenuación; coeficiente de extinción
(FR) coefficient d'atténuation; coefficient d'extinction
Nombre que mesura la rapidesa amb què s'extingeix una radiació en travessar un medi per efecte de l'absorció molecular.
Nota: Logaritme negatiu de la transmitància.
(EN) attenuation coefficient [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) coeficient d'atenuació m
(ES) coeficiente de atenuación
(EN) attenuation coefficient [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) coeficient d'atenuació m
(ES) coeficiente de atenuación
(EN) attenuation constant [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) constant d'atenuació f
(ES) constante de atenuación
(EN) attenuation factor [Energies]
(CA) factor d'atenuació m
(ES) factor de atenuación
(FR) facteur d'atténuation
Relació entre la intensitat d'una radiació incident sobre una capa d'un material determinat i la intensitat de la radiació transmesa a través d'aquesta capa.
(EN) attenuation of solar radiation [Ciències de la Terra]
sin. atmospheric attenuation
(CA) atenuació atmosfèrica f
(ES) atenuación atmosférica
(FR) atténuation atmosphérique
Fenomen de reducció del flux radiant de la radiació solar, originat per la difusió d'aquest flux en les molècules de l'aire, per l'absorció selectiva de certes molècules i per l'absorció i difusió del flux en els aerosols.
(EN) attenuation of solar radiation [Energies]
sin. atmosferic attenuation
(CA) atenuació atmosfèrica f
(ES) atenuación atmosférica
(FR) atténuation atmosphérique
Atenuació produïda pel pas de la radiació solar per l'atmosfera.
(EN) attenuator [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) atenuador m
(ES) atenuador
(FR) atténuateur
(EN) attenuattor-amplifier [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) atenuador-amplificador m
(ES) atenuador-amplificador
(EN) Atterberg limits [Ciències de la Terra]
(CA) límits d'Atterberg m pl
(ES) límites de Atterberg
(FR) limites d'Atterberg
(EN) Atterberg limits [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) límits d'Atterberg m pl
(ES) límites de Atterberg
(EN) Atterberg limits [Enginyeria civil, arquitectura i construcció:enginyeria geològica i ambiental]
(CA) límits d'Atterberg
(ES) límites de Atterberg
(EN) Atterberg tube [Ciències de la Terra]
(CA) cilindre d'Atterberg m
(ES) cilindro de Atterberg
(FR) cylindre d'Atterberg; flacon d'Atterberg
(EN) attracted traffic [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) trànsit atret m
(ES) tráfico atraído
(EN) attraction [Economia i organització d'empreses]
(CA) atracció f
(ES) atracción
(FR) attraction
Mecanisme o efecte de concentració espacial basat en l'aptitud d'una activitat per a atraure a prop d'ella d'altres activitats, tant si són comercials, industrials o d'altre tipus.
(EN) attraction [Matemàtiques i estadística]
(CA) atracció f
(ES) atracción
(FR) attraction