Llistat alfabètic

S'han trobat 1679 resultats.

(EN) AWGN [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) soroll additiu blanc gaussià m
(ES) ruido aditivo blanco gaussiano
(EN) axe of coordinates [Geomàtica]
sin. coordinate axis
(CA) eix de coordenades m
(ES) eje de coordenadas m
(FR) axe de coordonnées m;  axe des coordonnées
(IT) assi delle coordinate
En una representació gràfica o en un sistema de dues dimensions amb coordenades, línia horitzontal (eix de les x) o vertical (eix de les y) que serveix de referència per representar els valors.
(EN) axial strain [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) deformació axial f
(ES) deformación axial
(EN) axiflow opener [Enginyeria tèxtil]
(CA) obridora de flux axial f
(ES) abridora axi-flow
(FR) ouvreuse axiflow
(DE) Axi-Flow-öffner
Obridora que s'utilitza per netejar el cotó, constituïda per dos cilindres eriçats de puntes que giren ràpidament batent el cotó, introduït per un corrent d'aire en sentit axial, i separant-ne les impureses.
(EN) axiom [Matemàtiques i estadística]
sin. postulate
(CA) axioma m; postulat
(ES) axioma; postulado
(FR) axiome; postulat
(EN) axiom of choice [Matemàtiques i estadística]
(CA) axioma de l'elecció m; axioma de Zermelo
(ES) axioma de la elección
(FR) axiome de choix
(EN) axiom of continuity [Matemàtiques i estadística]
(CA) axioma de continuïtat m
(ES) axioma de continuidad
(FR) axiome de continuité
(EN) axiom of extensionality [Matemàtiques i estadística]
(CA) axioma d'extensionalitat m
(ES) axioma de extensionalidad
(FR) axiome d'extensionalité
(EN) axiom of infinity [Matemàtiques i estadística]
(CA) axioma de l'infinit m
(ES) axioma del infinito
(FR) axiome de l'infini
(EN) axiom of superposition [Matemàtiques i estadística]
(CA) axioma de superposició m
(ES) axioma de libre movilidad; axioma de superposición
(FR) axiome de superposition
(EN) axiomatic [Matemàtiques i estadística]
(CA) axiomàtic -a adj
(ES) axiomático
(FR) axiomatique
(EN) axiomatic system [Matemàtiques i estadística]
(CA) axiomàtica f
(ES) axiomática
(FR) système axiomatique
(EN) axiomatizable [Matemàtiques i estadística]
(CA) axiomatitzable adj
(ES) axiomatizable
(EN) axiomatize [Matemàtiques i estadística]
(CA) axiomatitzar v tr
(ES) axiomatizar
(EN) axiomatize, to [Matemàtiques i estadística]
(CA) axiomatitzar v tr
(ES) axiomatizar
(FR) axiomatiser
(EN) axioms of magnitude [Matemàtiques i estadística]
(CA) axiomes de la magnitud m pl
(ES) axiomas de la magnitud
(FR) axiomes de la magnitude
(EN) axis [Enginyeria industrial]
(CA) eix m
(ES) eje
(FR) axe
Articulació prismàtica o articulació de revolució, amb accionament independent, que amb el seu moviment contribueix a la mobilitat de l'estructura articulada.
Nota: Normalment, el nombre d'eixos, d'accionaments i de graus de mobilitat coincideixen.
(EN) axis [Matemàtiques i estadística]
(CA) eix m
(ES) eje
(FR) axe
(EN) axis [Ciències de la visió]
(CA) eix m
(ES) eje
(EN) axis of anticyclone [Ciències de la Terra]
(CA) eix d'anticicló m
(ES) eje de anticiclón
(FR) axe d'anticyclone
Línia que uneix en un mapa sinòptic els punts de pressió atmosfèrica màxima de cada nivell d'un anticicló.