Llistat alfabètic

S'han trobat 1292 resultats.

(FR) absorptance directionnelle [Energies]
(CA) absorbància direccional f
(ES) absorbancia direccional
(EN) directional absorptance
Absorbància on l'energia radiant incident procedeix d'una direcció determinada.
(FR) absorptance hémisphérique [Energies]
(CA) absorbància hemisfèrica f
(ES) absorbancia hemisférica
(EN) hemispherical absorptance
Absorbància on l'energia radiant incident procedeix de totes les direccions compreses en un angle sòlid de 2 PI estereoradiants.
(FR) absorptance linéique [Ciències de la Terra]
sin. coefficient d'absorption
(CA) coeficient d'absorció m
(ES) coeficiente de absorción
(EN) absorption coefficient; linear absorptance
Absorbància que correspon a la unitat de longitud del medi travessat.
(FR) absorptif [Energies]
sin. absorbant
(CA) absorbent adj; absorbidor -a; absortiu -iva
(ES) absorbente; absortivo
(EN) absorbent; absorptive
Dit de les substàncies, els materials, els cossos, etc. que tenen la propietat d'absorbir.
(FR) absorption [Ciències de la Terra]
(CA) absorció f
(ES) absorción
(EN) absorption
(FR) absorption [Economia i organització d'empreses]
(CA) absorció f
(ES) absorción
(EN) takeover
Adquisició d'una empresa per part d'una altra. Difereix de la fusió en el fet que en aquesta se suposa un cert acord i igualtat entre les parts, mentre que en l'absorció, per contra, l'empresa absorbent exerceix un paper hegemònic. Una forma habitual de procedir a una absorció és per mitjà d'una oferta pública d'adquisició, feta pel comprador als accionistes de l'empresa a absorbir.
(FR) absorption [Energies]
(CA) absorció f
(ES) absorción
(EN) absorption
Fenomen de transformació de l'energia radiant incident en un cos en un altre tipus d'energia per mitjà de la interacció amb la matèria.
(FR) absorption [Física]
(CA) absorció
(ES) absorción
(EN) absorption
Procés d'acumulació d'una substància present en una fase en el si d'una altra fase per difusió de matèria a través de la interfície que separa ambdues fases.
(FR) absorption [Física]
(CA) absorció
(ES) absorción
(EN) absorption
Procés d'acumulació d'una substància present en una fase en el si d'una altra fase per difusió de matèria a través de la interfície que separa ambdues fases.
(FR) absorption acoustique [Física]
(CA) absorció acústica
(ES) absorción acústica
(EN) acoustic absorption; sound absorption
Absorció de les ones acústiques quan travessen un medi.
(FR) absorption atmosphérique [Ciències de la Terra]
(CA) absorció atmosfèrica f
(ES) absorción atmosférica
(EN) atmospheric absorption
Fenomen de transformació de la radiació, que incideix sobre els constituents de l'atmosfera, en un altre tipus d'energia.
(FR) absorption avec production de paires [Física]
(CA) absorció per producció de parells
(ES) absorción por producción de pares
(EN) pair production absorption
Absorció de fotons en el procés de producció de parells.
(FR) absorption de chaleur [Física]
(CA) absorció de calor
(ES) absorción de calor
(EN) heat absorption
Absorció d'energia en forma de calor.
(FR) absorption de Compton [Física]
(CA) absorció de Compton
(ES) absorción de Compton
(EN) Compton absorption
Absorció d'una part de l'energia d'un fotó per efecte Compton.
(FR) absorption par résonance [Física]
(CA) absorció per ressonància
(ES) absorción por resonancia
(EN) resonance absorption
Absorció molt elevada que es produeix per a determinats valors de l'energia d'una partícula o de radiació electromagnètica que incideix en un medi material.
(FR) absorption photoélectrique [Física]
(CA) absorció fotoelèctrica
(ES) absorción fotoeléctrica
(EN) photoelectric absorption
Absorció de fotons per efecte fotoelèctric.
(FR) absorption sélective [Ciències de la Terra]
(CA) absorció selectiva f
(ES) absorción selectiva
(EN) selective absorption
Absorció atmosfèrica experimentada només en unes longituds d'ona determinades.
(FR) absorption sélective [Energies]
(CA) absorció selectiva f
(ES) absorción selectiva
(EN) selective absorption
Absorció que només es produeix en una part determinada de l'espectre de la radiació.
(FR) absorption sélective [Física]
(CA) absorció selectiva
(ES) absorción selectiva
(EN) selective absorption
Absorció molt elevada que es produeix per a determinats valors de l'energia d'una partícula o de radiació electromagnètica que incideix en un medi material.
(FR) absorptivité [Energies]
sin. pouvoir absorbant; pouvoir d'absorption
(CA) absortivitat f
(ES) absortividad
(EN) absorptive power; absorptivity
Capacitat d'una substància d'absorbir llum, so, calor o molècules d'un fluid.