Llistat alfabètic

S'han trobat 1295 resultats.

(FR) accélération [Física]
(CA) acceleració
(ES) aceleración
(EN) acceleration
Corrent elèctric que inverteix periòdicament el sentit del seu moviment.
(FR) accélération angulaire [Física]
(CA) acceleració angular
(ES) aceleración angular
(EN) angular acceleration
Variació de la velocitat angular per unitat de temps.
(FR) accélération centrifuge [Física]
(CA) acceleració centrífuga
(ES) aceleración centrífuga
(EN) centrifugal acceleration
Acceleració que presenta una massa, respecte a un sistema de referència en rotació i a causa del caràcter no inercial d'aquest sistema, en la direcció i sentit que l'allunya del centre de rotació.
(FR) accélération centripète [Física]
sin. accélération normale
(CA) acceleració centrípeta; acceleració normal; component normal de l'acceleració
(ES) aceleración centrípeta; aceleración normal
(EN) centripetal acceleration; normal acceleration
Component del vector acceleració que té com a direcció la de la normal a la trajectòria en la posició del punt en moviment i que, si el radi de curvatura i el mòdul de la velocitat en aquest punt són p i v, té per valor an=v2/p i apunta cap al centre de curvatura.
(FR) accélération d'axe individuel [Enginyeria industrial]
(CA) acceleració d'eix f
(ES) aceleración de eje
(EN) individual axis acceleration
Acceleració necessària per generar el moviment d'un sol eix.
(FR) accélération de Coriolis [Física]
(CA) acceleració de Coriolis
(ES) aceleración de Coriolis
(EN) Coriolis acceleration
Acceleració que presenta una massa en moviment respecte d'un sistema de referència en rotació a causa del caràcter no inercial d'aquest sistema.
(FR) accélération de la pesanteur [Física]
(CA) acceleració de la gravetat
(ES) aceleración de la gravedad
(EN) acceleration of gravity
Acceleració amb què inicia el seu moviment de caiguda un cos que es troba en repòs i sotmès exclusivament al seu pes prop de la superfície de la Terra o d'un altre astre.
(FR) accélération de trajectoire [Enginyeria industrial]
(CA) acceleració de trajectòria f
(ES) aceleración de trayectoria
(EN) path acceleration
Acceleració obtinguda per control de trajectòria contínua i generada a partir de components de velocitat i d'acceleració dels diversos eixos, de manera que la interfície mecànica del puny o el punt de referència del terminal especificat arriba a la velocitat desitjada al llarg d'una trajectòria determinada.
(FR) accélération linéaire [Física]
(CA) acceleració lineal
(ES) aceleración lineal
(EN) linear acceleration
Valor de l'acceleració tangencial, habitualment en el cas del moviment circular, en què és donada pel producte de l'acceleració angular pel radi del cercle.
(FR) accélération normale [Física]
sin. accélération centripète
(CA) acceleració centrípeta; acceleració normal; component normal de l'acceleració
(ES) aceleración centrípeta; aceleración normal
(EN) centripetal acceleration; normal acceleration
Component del vector acceleració que té com a direcció la de la normal a la trajectòria en la posició del punt en moviment i que, si el radi de curvatura i el mòdul de la velocitat en aquest punt són p i v, té per valor an=v2/p i apunta cap al centre de curvatura.
(FR) accélération propre [Física]
(CA) acceleració pròpia
(ES) aceleración propia
(EN) proper acceleration
Vector format per les tres components espacials de la quadriacceleració d'un punt mòbil que representa l'acceleració que se'n mesuraria des d'un sistema momentàniament en repòs amb el mòbil.
(FR) accélération tangentielle [Física]
(CA) acceleració tangencial; component tangencial de l'acceleració
(ES) aceleración tangencial
(EN) tangential acceleration
Component del vector acceleració la direcció i el sentit de la qual són els del vector tangent a la trajectòria en la posició del punt en moviment, que és donada per la derivada del mòdul del vector velocitat respecte del temps.
(FR) accélérogramme [Física]
(CA) accelerograma
(ES) acelerograma
(EN) accelerogram
Conjunt de mesures, normalment representades en un gràfic, corresponents a la variació temporal de l'acceleració en un punt del sòl, causada pel pas d'ones sísmiques i mesurada per un acceleròmetre.
(FR) accélérographe [Física]
(CA) accelerògraf
(ES) acelerógrafo
(EN) accelerograph
Acceleròmetre equipat per a mesurar i enregistrar l'acceleració del punt del sòl on està situat causada pel pas d'ones sísmiques.
(FR) accéléromètre [Física]
(CA) acceleròmetre
(ES) acelerómetro
(EN) accelerometer
Aparell destinat a mesurar l'acceleració del sòl causada pel pas d'ones sísmiques, preferentment quan hi ha moviments de gran amplitud.
(FR) accéléromètre [Física]
(CA) acceleròmetre
(ES) acelerómetro
(EN) accelerometer
Aparell per a mesurar l'acceleració d'un cos.
(FR) acceptation [Economia i organització d'empreses]
(CA) acceptació f
(ES) aceptación
(EN) acceptance; acceptation
Clàusula formal que pot aparèixer en una lletra de canvi, en la qual s'especifica que el lliurat es compromet al seu pagament en el termini previst. S'expressa mitjançant la paraula accepto, o qualsevol equivalent; fins i tot la mateixa signatura de la lletra equival a l'acceptació (segons l'article 29 de la LCCH). Les lletres han de ser presentades a l'acceptació en el domicili del lliurat, en la data assenyalada en el títol. Si es tracta de lletres girades a un termini a comptar des de la vista, la presentació de l'acceptació ha de fer-se dins del termini d'un any a partir de la data d'emissió. La falta de pagament pot donar lloc al protest o declaració equivalent.
(FR) accepteur [Energies]
(CA) acceptor m
(ES) aceptor
(EN) acceptor
Àtom amb menys electrons a la banda de valència que els àtoms del semiconductor base en el qual s'insereix com a impuresa, capaç de rebre aquests electrons lliures i crear forats que actuen com a càrrega positiva.
(FR) accès à distance [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) accés remot m
(ES) acceso remoto
(EN) remote access
(FR) accès à une nouvelle technologie [Economia i organització d'empreses]
(CA) accés a nova tecnologia m
(ES) acceso a nueva tecnología
(EN) access to new technology
Valoració de la possibilitat (o impossibilitat) d'adquisició de la tecnologia necessària per part de l'empresa. Les deficiències en aquest accés ja sigui per dificultats d'inversió, de qualitat del capital humà o de limitació dels coneixements tècnics disponibles, poden limitar seriosament les possibilitats competitives i productives de l'empresa.