Llistat alfabètic

S'han trobat 1295 resultats.

(FR) acidité active [Ciències de la Terra]
(CA) acidesa activa f
(ES) acidez activa
(EN) active acidity
(FR) acidité d'échange [Ciències de la Terra]
(CA) acidesa intercanviable f
(ES) acidez intercambiable
(EN) exchange acidity
(FR) acidité libre [Ciències de la Terra]
(CA) acidesa lliure; acidesa valorable f
(ES) acidez libre
(EN) free acidity
(FR) acidité potentielle [Ciències de la Terra]
(CA) acidesa potencial f
(ES) acidez potencial
(EN) potential acidity
(FR) acidité totale [Ciències de la Terra]
(CA) acidesa total f
(ES) acidez total
(EN) total acidity
Concentració total d'un àcid, dissociat o no.
(FR) acidophile [Ciències de la Terra]
(CA) acidòfil -a adj
(ES) acidófilo
(EN) acidophilus
Dit dels organismes que, per tal de poder-se desenvolupar necessiten un substrat àcid.
(FR) acier [Física]
(CA) acer
(ES) acero
(EN) steel
Aliatge de ferro i carboni que conté carboni en una proporció inferior al 2 %.
(FR) acier [Enginyeria mecànica]
(CA) acer m
(ES) acero
(EN) steel
(FR) acnode [Matemàtiques i estadística]
(CA) acnode m
(ES) acnodo
(EN) acnode
(FR) acoustique [Física]
(CA) acústica
(ES) acústica
(EN) acoustics
Part de la física relativa al so i, en general, a la propagació d'ones mecàniques en medis materials.
(FR) acoustique météorologique [Ciències de la Terra]
(CA) acústica meteorològica f
(ES) acústica meteorológica
(EN) meteorological acoustics
Branca de la meteorologia que estudia els sons d'origen atmosfèric i la influència de les condicions atmosfèriques en la propagació i audibilitat dels sons en general.
(FR) acquérir [Economia i organització d'empreses]
(CA) adquirir v tr
(ES) adquirir
(EN) acquire
Aconseguir el gaudiment o la propietat d'un bé o dret. La legislació civil recull taxativament les úniques formes legals d'adquirir la propietat: l'ocupació, per a aquells béns susceptibles de ser ocupats, i la llei, la donació, la successió testada i intestada, la prescripció i certs contractes, mitjançant la tradició o el lliurament, per als restants béns no susceptibles de ser ocupats legalment i per a la resta de drets reals sobre els béns.
(FR) acquisition d'entreprises [Economia i organització d'empreses]
(CA) adquisició d'empreses f
(ES) adquisición de empresas
(EN) capital appropriation
Modalitat de concentració en què una empresa compra una participació en el capital d'una altra, amb la finalitat de dominar-ne la gestió.
(FR) acr- [Ciències de la Terra]
(CA) acr- pref
(ES) acr-
(EN) acr-
(FR) acrique [Ciències de la Terra]
(CA) àcric -a adj
(ES) ácrico
(EN) acric
(FR) acrisol [Ciències de la Terra]
(CA) acrisol m
(ES) acrisol
(EN) acrisol
(FR) acro- [Ciències de la Terra]
(CA) acro- pref
(ES) acro-
(EN) acro-
Situat a l'extremitat, al cim, el més alt.
(FR) acta de notoriété [Economia i organització d'empreses]
(CA) acta de notorietat f
(ES) acta de notoriedad
Acta que té per objecte acreditar i fixar fets notoris sobre els quals s'ha de fundar o declarar dret, amb intervenció notarial.
(FR) actif [Energies]
(CA) actiu -iva adj
(ES) activo
(EN) active
Dit dels sistemes solars tèrmics en què el moviment del termòfor es produeix per mitjà d'una font d'energia auxiliar.
(FR) actif [Economia i organització d'empreses]
(CA) actiu m
(ES) activo
(EN) asset side; credit
En el balanç de situació d'una empresa, relació dels seus béns i drets crediticis. L'actiu manifesta les inversions que ha fet l'empresa, les quals es divideixen genèricament en actiu circulant i actiu fix. Dins de l'empresa, forma part de l'estructura econòmica, és a dir, el destí de les fonts de finançament.